Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.8m FM

Vi kommer narmare gud under ramadan

opinion

All lovprisan tilhör Allāh och må välsignelser och frid vara över Allāhs sändebud, hans familj, hans följeslagare och dem som följer hans vägledning. Detta är en kort utläggning om förtjänsten med att fasta och be under fastemånadens nätter samt förtjänsten med att tävla om att handla gott under den.

Här följer även en förklaring av några viktiga regler som många inte är medvetna om.

Stor är Gud i Sin...

Allāhs sändebud — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — brukade ge följeslagarna de goda nyheterna om anländandet av ramadan. Han informerade dem om att detta är månaden då nådens portar och portarna till Paradiset är öppna samt då portarna till Helvetet är stängda. Under denna månad är djävlarna fastkedjade. Under den första natten i ramadan öppnas portarna till Paradiset och inte en enda av dem är stängda, och portarna till Helvetet är stängda och inte en enda av dem är öppna.

Djävularna är fastkedjade och en utropare kallar och säger: Kom fram [med ditt goda].

Vad gör en muslim under...

Och du som söker det onda! Månaden Ramadan har kommit till er alla. Det är en månad Vi kommer narmare gud under ramadan välsignelser. Allāh täcker er under den. Han sänder ned nåd, stryker ut synd och besvarar åkallan. Allāh ser hur ni tävlar i gott under den och Han berättar stolt för änglarna om er alla. Visa därför Allāh godhet från er själva. För sannerligen är den olycklige den som är eftersatt från Allāhs nåd under den [Ramadan].

Den som fastar med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas för alla sina tidigare synder. Den som står upp [för bön under natten] under Ramadan med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas för alla sina tidigare synder. Den som står upp [för bön under natten] under Allmaktens Natt med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas alla sina tidigare synder.

Varje [god] handling från Adams söner kommer att belönas tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt, utom fastan. För sannerligen är den för Mig och Jag kommer att ge belöningar för den. Denne [den fastande] lämnar sina begär, sin mat och sin dryck för Min skull.

Denne gläds när fastan bryts och denne gläds när denne möter Herren. Och sannerligen är den dåliga lukt från den fastandes mun bättre hos Allāh än doften från mysk. Därför bör en muslim dra nytta av denna möjlighet, som är Allāhs välsignelse över denne genom att låta denna få ta del av ramadan. Därmed bör denne skynda sig att till att lyda [Allāh] och denne bör undvika de onda handlingarna.

Denne bör kämpa hårt för att göra allt som Allāh har Vi kommer narmare gud under ramadan obligatoriskt för denne, speciellt de fem bönerna, som är islams pelare.

Vi äter inte, vi röker...

Bönen är den största skyldigheten efter de båda vittnesmål om tro. Därför måste varje muslimsk man och kvinna vara noga med bönerna och med ödmjukhet och lugn be dem i tid. En av de viktigaste skyldigheterna för män är att be med församligen i Allāhs Hus [ moskén ]. Allāh har beordrat att de skall uppresas och att Hans namns skall nämnas [eller åminnas].

Förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem böjer sina huvuden [i bön].

Förrätta regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud. Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne. Och som slår vakt om bönen. De är arvtagarna som skall ta Vi kommer narmare gud under ramadan i arv och där skall förbli till evig tid.

Det förbund som separerar mellan oss och dem är bönen. Så den som överger den har inte trott. Den största skyldigheten efter bönen är betala allmosan. Allāh den Allsmäktige säger:. Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gågna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande.

Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. Sannerligen bevisar Allāhs ädla skrift och profetens — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — sunnah att den som inte betalar allmosa för sina tillgångar kommer att straffas under Återuppståndelsens Dag. Den viktigaste frågan efter bönen och allmosan är fastan under Ramadan.

Den är en av islams fem pelare som omnämns i profetens — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — uttalande:. Islām är byggt på fem pelare: En muslim måste skydda fastan och bönen [under natten] mot ord och handlingar som Allāh har förbjudet.

Detta beror på att avsikten med fastan är att lyda Allāh, hedra det ting Han har gjort heligt, tvinga själen att motsäga sig dess begär för att lyda dess Herre och göra den van vid att vara tålmodig i att undvika det som Allāh har förbjudet.

Syftet med fastan är inte enbart att lämna mat, dryck och annat som kan bryta den. Dess syften har autentiskt berättats från Allāhs sändebud då han sagt:. Fastan är en sköld.

Så om det är en dag då en av er fastar bör denne inte säga oanständiga saker [och] inte heller höja sin röst i ilska. Om någon muntligen antastar denne eller bråkar med Vi kommer narmare gud under ramadan, då bör denne säg: Den om inte överger falskt tal, handlar bedrägligt och beter sig okunnigt, då har Allāh inget behov av att denne överger sin mat och dryck.

Med utgångspunkt ibland annat dessa texter blir det klart att den fastande måste akta sig för allt som Allāh har förbjudet denne och vara noggrann med det som Allāh har gjort till en skyldighet.

På detta sätt hoppas "Vi kommer narmare gud under ramadan" att denne kommer att förlåtas, frihet från Elden och att dennes fasta samt nattbön accepteras. En muslim måste fasta med tro och hopp om att belönas och inte för att ses eller höras av folket eller för att följa folkets, familjens eller landets vanor.

att vi ville titta närmare...

I stället är det obligatoriskt för denne att det som får denne till att fasta är dennes tro på att Allāh har gjort detta till en plikt för denne. Denne bör fasta i hopp om att Herren skall belöna för detta. När denne ber under natten är det även då en skyldighet att göra det med tro och hopp om belöningar, inte av någon annan anledning. Därför har profeten — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — sagt:. Den som fastar under Ramadan med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas för alla dennes tidigare synder.

Och den som ber [under natten] i Ramadan med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas för alla dennes tidigare synder. Och den som ber [nattetid] under Allmaktens Natt med tro och hopp om belöningar, denne kommer att förlåtas för alla sina tidigare synder. En av de frågor som människor inte är medvetna om är utlåtande om den fastande som råkar skada sig, får näsblod eller om vatten och ånga oavsiktligen rinner genom dennes hals.

Inga av detta bryter fastan. Men den som avsiktligen spyr bryter fastan. Anledningen är att profeten — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — har sagt:.

Den som råkar spy, denne behöver inte ta igen fastan för den dagen. Och den som får sig själv att spy, denne måste ta igen fastan för den dagen. En annan fråga är det som händer den fastande som skjuter upp badet efter sexuell orenhet tills då gryningsbönen börjar och vad vissa kvinnor gör när de skjuter upp badet efter månadsblödningen eller blödningen efter graviditeten till då gryningsbönen börjar, om hon tror att hon är ren innan gryningsbönen.

Hon är då fortfarande skyldig att fasta och att hon skjuter upp badet till efter gryningsbönen har börjat hindrar henne inte från att fasta. Hon bör dock inte skjuta upp badet till soluppgången utan i stället måste hon bada och be innan solen har gått upp.

I stället bör hon bada och be gryningsbönen före soluppgången. Detsamma gäller den sexuellt orene. Denne måste bada och be gryningsbönen innan solen har gått upp. Man måste skynda sig att göra detta för att kunna be gryningsbönen med församligen. Något som inte ogiltiggör fastan är blodprov eller injektioner, så länge syftet inte är att få näring. Om det går är det dock bättre och säkrare att skjuta upp detta till kvällstid.

Anledningen är att profeten — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — har sagt: En av de frågor som människor inte är medvetna om är avsaknandet av lugn i bönen, oberoende av om det är en obligatorisk eller frivillig bön. Autentiska ahādīth från Allāhs sändebud — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — bevisar att lugn i bönen är en av bönens pelare.

Bönen är inte giltig utan det. Detta betyder att man har stillhet och ödmjukhet och inte skyndar sig i bönen. På detta sätt återvänder varje led [till sin plats]. Många ber tarāwīh under Ramadan på ett sätt så att de inte förstår den [reciatationen] och de har heller inte lugn i den.

I stället hackar de den som en kycklinghackar. Bön som bes på detta sätt är inte giltig och den som ber på detta sätt är en syndare som inte kommer att belönas. Somliga tror att det inte är tillåtet att be mindre än tjugo bönecykler under tarāwīh.

Av misstag tror likaså vissa att det inte är tillåtet att be mer än elva eller tretton bönecykler under tarāwīh. Detta är ett felaktigt tankesätt och det är ett misstag som motsäger sig bevisen.

Sannerligen, autentiska ahādīth från Allāhs sändebud — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — visar att nattbönen är en ledig fråga. Det finns ingen orörlig gräns som "Vi kommer narmare gud under ramadan" inte är tillåtet att överträda. I stället är det bekräftat från profeten — över honom vare Allāhs frid och välsignelser — att han brukade be elva och ibland tretton bönecykler under natten. Ibland brukade han be mindre än det, både under Ramadan och vid andra tidpunkter.

När han tillfrågades om nattbönen sade han:. I grupper om två, i grupper om två. När en av er sedan fruktar att morgonen kommer ber denne en bönecykel som Vi kommer narmare gud under ramadan att vara witr för det som denne har bett. Dessutom kommer man närmare sin Gud. Vi samlade in pengar för fyra, fem dagar sedan och skänkte till fattiga så att de ska kunna hinna köpa mat till "Vi kommer narmare gud under ramadan" och.

Natten till lördag börjar den muslimska fastemånaden ramadan då en stor del av medarbetare Taner Caliskan fastat en gång om året under ramadan.

Jag tror inte att värdena kommer att förändras nämnvärt, säger Urban Syftet med fastemånaden ramadan är att rena själen och komma närmare gud. Under fastan riktas avhållsamhet mot den sinnliga själen som Koranen kallar I det Nya Testamentet kan vi läsa att Vi kommer narmare gud under ramadan (över honom vare Guds frid) syfte att föra den troende närmare Gud, såsom i den ovan nämnda versen.

Den som fastar ramadan med en innerlig tro och söker Guds belöning kommer förlåtas för .

MORE: Signalerna kommer fran svarta ladan

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde