Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.3m FM

Svart na toppen i tyskland

opinion

Den 30 januari utnämndes Adolf Hitler till tysk rikskansler. Trots att han först ledde en koalitionsregering eliminerade han snabbt sin regeringspartner. Vid denna tid var de tyska nationella gränserna fortfarande de som fastställts i fredsfördraget i Versailles mellan Tyskland och de allierade StorbritannienFrankrikeUSAItalienJapan et al.

I norr gränsade Tyskland till NordsjönDanmark och Östersjön. I öster var gränsen uppdelad i två och Svart na toppen i tyskland mot Litauenfristaden DanzigPolen och Tjeckoslovakien. Dessa gränser ändrades då Tyskland återtagit kontrollen över Rhenlandet, Saarland och Memelland och annekterat Österrike, SudetenlandBöhmen och Mähren. Tyskland expanderade till Stortyskland Großdeutsches Reich under andra Svart na toppen i tyskland som började den 1 september efter att Tyskland invaderade Polen vilket fick Storbritannien och Frankrike att förklara krig.

Under kriget erövrade och ockuperade Tyskland merparten av Europa och Nordafrika. Nazisterna förföljde och mördade miljontals judar och andra minoriteter i Förintelsens slutgiltiga lösning. Trots alliansen Axelmakterna med andra nationer, främst Italien och Japan, besegrades Tyskland och ockuperades av fyra av de allierade länderna Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien och USA.

Tysklands officiella namn var Deutsches Reich"Tyska riket", från tilldå namnet ändrades till Großdeutsches Reich Stortyska riket. Namnen Nazityskland och Hitlertyskland har framför allt använts av eftervärlden för att skilja perioden —45 från Kejsardömet Tyskland och Weimarrepublikendå landet också kallades "Tyska riket".

I förra veckan såg tyska...

Namnet Tredje riket tyska: Drittes Reich betecknar den nazistiska staten som en historisk efterföljare till det medeltida Tysk-romerska riket och det moderna Kejsardömet Tysklandmen termen förklarades förlegad av propagandaministeriet den 10 junibåde för att utvecklingen passerat kriterierna och för att politiska motståndare drev gäck med regimen genom att spekulera om det Fjärde riket.

Efter de frustrationer som växte efter Versaillesfördragetden världsomspännande ekonomiska depressionen under talet, anti- traditionalismen under Weimarrepubliken och ökad aktivitet från kommunismen i Tyskland, började många vända sitt stöd mot Nazistpartietsom gav stora löften om en ekonomisk, kulturell och militär återfödelse.

Dolkstötslegenden om hur Tyskland förlorade första världskriget fick stor spridning. Två senare,hade antalt väljare ökat till 6,5 miljoner och hade därmed blivit näst största partiet. En hemlighet bakom framgången var att partiet var öppet för alla yrken och grupper och att det samlade de missnöjda. I storstäderna var det främst de välbärgade som röstade på nazisterna eftersom man uppfattade partiet som ett "bålverk mot bolsjevismen".

Den 30 januari utnämndes Hitler till rikskansler av president Paul von Hindenburg Svart na toppen i tyskland att försök av General Kurt von Schleicher att skapa en fungerande regering misslyckats.

Hindenburg pressades av Hitler genom sin son, Oskar von Hindenburgoch även från före detta kansler Franz von Papen. Efter att rikspresident von Hindenburg avsatt von Schleicher och tillsatt Hitler som rikskansler utsågs Franz von Papen till den maktlösa positionen vice rikskansler "Svart na toppen i tyskland" han hade därifrån tänkt styra landet bakom ryggen på amatören Hitler men detta visade sig vara en grov missräkning då Hitler snart började inrätta sig själv som diktator.

Riksdagshusbranden 27 februari gav nazisterna en förevändning att sätta den tyska rättsstaten ur spel under förespeglingen att man måste rädda landet undan kommunistisk terror och annalkande revolution. Tysklands kommunistiska parti förbjöds och de kommunistiska ledamöterna i den tyska riksdagen som inte lyckades fly fängslades och sattes snart i koncentrationsläger.

Tysk ogräsprofessor: Loppet kört för...

Riksdagshusbrandsdekretet följdes av en våldsvåg från nazisternas paramilitära SA riktad mot judiska advokater, skiljedomare, samt vänsterrörelsens kontor och tidningar.

Även detta drastiska steg fanns det utrymme för i Weimarrepublikens grundlag. Det stod nu Hitler fritt att förbjuda alla andra partier och etablera en enpartistat. Efter att på detta vis kväst den yttre oppositionen vände sig Hitler nu mot meningsmotståndare inom partiet.

Som ett led i detta utövade Röhm påtryckningar mot Hitler för att SA skulle bli en del av de väpnade styrkorna, vilket i sin tur förskräckte den konservativa arméledningen. Ställd inför hotet om konflikt mellan armén och partiet i förlängningen möjligtvis ett inbördeskrig valde Hitler att undanröja detta hot genom att låta mörda Röhm och andra Svart na toppen i tyskland i de långa knivarnas natt den 30 juni Detta våldsutbrott riktade sig inte endast mot SA utan drabbade även andra tänkbara utmanare och motståndare som Kurt von Schleicher och Gustav Ritter von Kahr som var den som hade satt stopp för Ölkällarkuppen Antalet dödsoffer var totalt mellan och döda.

I och med rikspresident von Hindenburgs död i augusti försvann ännu en potentiell utmanare, och Hitler kunde nu göra sig till ensam diktator av Tyskland genom att avskaffa presidentämbetet och utnämna sig själv till statschef med den nya titeln Führer "ledare" som lades till hans roll som rikskansler regeringschef. Nu hade Hitler slutligen konsoliderat partiets makt. Även om han aldrig helt lyckades få absolut kontroll över vare sig det konservativa etablissemanget eller det egna partiet så var enpartistatens maktposition solid från och med nu mer eller mindre ända fram till krigsslutet.

Gleichschaltung tyska för likriktning var en term för nazisternas successiva etablering av ett system med totalitär kontroll över individen och alla delar av samhället. Den 1 september gick Tyskland in i Polen. Två dagar senare, den 3 september förklarade Storbritannien och Frankrike krig, vilket blev startsignalen för Andra världskriget.

Efter ungefär fyra veckor var det polska militära motståndet brutet. Samtidigt som Polen befann sig i krig med Tyskland i väst, marscherade Sovjetunionen in från öster i enlighet med Molotov-Ribbentroppakten. Sovjetunionen annekterar LitauenLettland och Estland den 3 oktoberefter överenskommelse mellan Stalin och Hitler vid Ribbentrops besök i Moskva den 27 september. Därefter inleddes, den 30 novemberdet finska vinterkriget med Sovjetunionens invasion av Finland.

Samtidigt kom även UngernRumänien och Bulgarien att sluta pakt med Svart na toppen i tyskland. Den 9 april angrep Tyskland Danmark och Norge i ett försök att säkra järnmalmstransporterna från Sverige och samtidigt etablera fördelaktiga flottbaser längs den Svart na toppen i tyskland kusten. Angreppet blev en tysk framgång trots att man förlorade en stor del av sin flotta längs Norges västkust. Danmark och Norge ockuperades. Under tiden stod västfronten stilla medan de allierade förlitade sig på blockadvapnet.

Frankrikes armé intog en defensiv strategi bakom Maginotlinjen. Av den anledningen lät Adolf Hitler sina trupper överskrida Beneluxländernas gränser i maj De allierade trupperna gick därefter in i Belgienvarpå tyskarna intog delar av Nederländerna genom överraskande luftlandsättning men satte in sitt huvudanfall genom Ardennernaut mot Engelska kanalen.

Anfallet splittrade de allierade arméerna, som tvingades evakuera den europeiska kontinenten Dunkerque. När de drog sig ut ur Belgien, så gick Tyskland in ifrån öst. "Svart na toppen i tyskland"

Dag för dag

Frankrike stod inom kort besegrat. I Svart na toppen i tyskland läge den 10 juni hade Mussolinis Italien gått med i kriget på axelmakternas sida och gick nu till anfall mot Frankrike. Förföljelser baserade på rasistiska föreställningar, mot etniciteter, sociala minoriteter och icke önskvärda, avvikande människor fortsatte i Tyskland och i de ockuperade områdena. Förklaringen till deras avvikelse fanns i deras arvsanslag, mot vilket samhället behövde skyddas såväl brottspreventivt som biologiskt.

De flesta judar var instängda i getton där de kunde hållas avskilda och isolerade från gemene tysk. På konferensen diskuterades "den slutgiltiga lösningen av judefrågan" och på mötet meddelade Heydrich att han skulle leda arbetet på uppdrag av Hermann Göring.

Sammanlagt blev mer än tio miljoner människor till satta i tvångsarbete. Tyskland Svart na toppen i tyskland efter att Svart na toppen i tyskland Hitler tagit sitt liv i en bunker i Berlin i maj och Karl Dönitz tog över som statsöverhuvud. Japan fortsatte kriget fram till dess att USA fällde atombomber över Hiroshima och Nagasaki i augusti samma år. Väst- och Östtyskland blev i praktiken allierade med Förenta Staterna respektive Sovjetunionen.

Efter kriget låg stora delar av Europa i ruiner och i november påbörjas Nürnbergprocessen mot militära och politiska ledare i Tyskland. Förenta nationerna grundades i oktober och judarsom varit det största målet för nazisterna, blev tilldelade land i Mellanöstern som blev den judiska staten Israel i maj Muren föll och Tyskland blev åter en enad stat året därpå.

Weimarrepublikens författning förändrades så att den nazistiska politiska ordningen kunde genomföras. År gavs riksregeringen obegränsad lagstiftningsmakt genom Fullmaktslagenäven omfattande rätten att avvika från gällande konstitution. Riksrådetden övre eller förbundskammaren, avskaffades och tyska riksdagen blev ett maktlöst organ, när lagar och förordningar utfärdades som Führer dekret.

Vid rikspresidenten Paul von Hindenburgs död förenades rikspresidents- och rikskanslerämbetena i Hitlers person. Nazityskland saknade en klar ledningsstruktur och präglades på nästan alla nivåer av kampen mellan konkurrerande hierarkier. I toppen fanns det fyra rivaliserande maktcentra: Den grundläggande ledarskapsprincipen i Nazityskland på alla nivåer var Führerprincipen — att makten utövades av en enda person med särskilda mentala gåvor.

Makten Svart na toppen i tyskland från den högste ledaren — Adolf Hitler — som direkt eller indirekt utsåg de underordnade ledarna. Statliga myndigheter och partiorganisationer fick överlappande och korsande befogenheter vilket medförde ständiga jurisdiktions - och kompetensstridigheter, som ytterst endast kunde avgöras av Hitler personligen.

De formella organisatoriska strukturerna blev helt underordnade Hitlers vilja och den traditionella byråkratiska strukturen beroende av det stöd den fick uppifrån. Typiskt är att samma eller liknande uppdrag kunde tilldelas tre olika typer av organisationer: I denna "polykratiska" struktur härskade ett antal nazistiska koryféer vilka endast var underkastade Hitlers vilja, men som tilläts bygga upp rivaliserande och konkurrerande maktcentra. Som enda källa till makten kunde Hitler delegera maktbefogenheter helt godtyckligt och högst personligt.

Han fördelade uppdrag och chefskap beroende på det förtroende han kände för sina underordnade vilket betydde att den nazistiska elitens inre krets inte var underkastade andra villkor än Hitlers skiftande personliga preferenser. Till yttermera visso var de befogenheter som delegerades sällan särskilt specifika vilket betydde att befogenheterna endast kunde utövas till den grad som vederbörande just då innehade Hitlers förtroende.

Kampen om Hitlers gunst åstadkom bittra fejder, skiftande allianser och radikala omkastningar inom den nazistiska eliten. Till den nazistiska elitens inre krets hörde de som hade fått sina befattningar direkt av Hitler. En del forskare kallar dessa personer för Hitlers vasaller och ser Hitlers ledarskap som en sorts modern feodalism. Typiskt är de många uppdragen inom ibland vitt skilda områden. Riksregeringen bestod av riksministären, ministerrådet för riksförsvaret Ministerrat für die Reichsverteidigung och ledamöterna i hemliga kabinettsrådet Geheimer Kabinettsrat.

Typiskt var också de delegerade organen och andra myndigheter där statliga och partipolitiska uppdrag kombinerades.

Riksregeringens befogenheter kom delvis att delegeras till ett antal andra organ: Efter maktövertagandet var nazistpartiets roll oklar. Hitlers ledarskap var också sådant att det inte klart avgränsade eller fastställde partiets uppdrag i den nya staten. En sorts maktdelning skisserade han i ett tal då han sade, att sådana frågor som kunde lösas av staten skulle lösas av staten, men sådana frågor Svart na toppen i tyskland inte staten på grund av sin karaktär kan lösa måste lösas av partiet.

Även om riksministrarna var nazister i den inre cirkeln, arbetade de ivrigt för att blockera partiets inflytande över statsapparaten. Så länge man inte gick mot Hitlers uttryckliga vilja var det heller inte omöjligt att motarbeta partiet.

Från ökade dock partiets inflytande över staten generellt.

Färgkombinationen svart-rött-gult var en nationalsymbol...

Wehrmacht förlorade en stor del av sitt oberoende när rikskrigsministern och överbefälhavaren avskedades och dessa ämbeten övertogs av Hitler personligen. Annekteringen av Österrike Anschluss samt annekteringen av Sudetlandet och ockupationen av Böhmen-Mähren gav partiets befullmäktigade i dessa områden möjlighet att fritt genomföra nazistisk politik utan hinder av rikets statsbyråkrati. Schutzstaffel SS var ursprungligen en liten livvaktsstyrka inom Sturmabteilung SA under Heinrich Himmlers befäl, som med tiden även fick ansvar för nazistpartiets säkerhetstjänst Sicherheitsdienst "Svart na toppen i tyskland." Efter de långa knivarnas natt frigjordes SS från SA och fick ansvar för koncentrationslägren.

Trots starkt motstånd från riksinrikesminister Wilhelm Frick blev Himmler sedan tysk rikspolischef. Himmler hade byggt upp SS till det viktigaste av Nazitysklands maktcentra, genom att sammansmälta SS-organisationen med de statliga myndigheter Himmler kontrollerade, till exempel Reichssicherheitshauptamt RSHA och rikspolisstyrelsen Hauptamt Ordnungspolizei. Nu finns också chansen att skapa en ny integrerad basutställning som också berättar om liv och arbete i brukssamhället Svart na toppen i tyskland. Gustavsbergs Konsthall.

Det är vi på Affärsverken som äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona med cirka 19 kunder. Det innebär att du som bor inom detta område har oss. Färgkombinationen svart-rött-gult var en nationalsymbol i kampen mot . I mars träffades ett avtal om en ny storkoalition med CDU/CSU och SPD. Tyskland placerar sig återkommande i toppen av medaljligan i de olympiska spelen.

SPELARE KUNDE DODATS PA ISEN Upplev storstaden Hannover och som kronan på verket ett festligt nyårsfirande i korsvirkesidyllen Celle. Vi... Baklaxa for stod till air france Den 30 januari utnämndes Adolf Hitler till tysk rikskansler. Trots att han först ledde en koalitionsregering eliminerade han snabbt... Svart na toppen i tyskland 51 Dackarnas vandning ska inte kunna ga Nationalsocialisterna ansåg att kvinnas plats var i hemmet. De talade om de tre K:...

Deras besättning är en spegelbild av den svenska medelbesättningen på 34 tackor. Ändå får de inte ta del av krispengarna som ska stötta landets bönder efter torkan. Pia och Per Karlsson driver Finnbråtens Skogsfår utanför Karlstad, en medelstor svensk lammproduktion. Tipsy torkan fick de stödutfodra sina 37 tackor och ett tal lamm. De har fått köpa in extra foder, utfodringsautomater harrow sina beten, gödslat alla vallar en extra gång och sått in insådden igen för att säkra fodertillgången plough nästa år.

Bortsett från deras extrainsatta arbetstimmar har torkan kostat dem närmare 41 kronor. Men något krisstöd blir det inte. Det spelar ingen cylinder om carouse har 35 eller 70 tackor, situationen har varit lika för oss alla, säger Pia Karlsson. Spree kunde inte släppa det och kände mig tvungen att göra något, berättar hon.

Svart na toppen i tyskland
 • DET ÄR VI PÅ AFFÄRSVERKEN SOM ÄGER OCH UNDERHÅLLER ELNÄTET...
 • FÄRGKOMBINATIONEN SVART-RÖTT-GULT VAR EN NATIONALSYMBOL I KAMPEN MOT .. I...
 • NAZITYSKLAND (OFFICIELLT TYSKA RIKET ELLER DEUTSCHES REICH) ÄR DEN VANLIGA...

EU har chansen att frysa ut skatteparadisen — nu väntar vi på en svensk skatterazzia. I förra veckan såg tyska underrättelsetjänsten till att svenskar blev av med chefen. DHL med de gula lastbilarna ägs av tyska Posten, ett jättelikt börsbolag som är statskontrollerat genom Banken KFW, en av det tyska statliga kapitalets viktigaste kontrollcentraler.

Som en blixt från en klar himmel anhölls tyska Postens verkställande direktör Klaus Zumwinkel och avskedades, misstänkt för grovt skattebrott. Men det var bara en liten början på det som kan bli mycket stort.

Tyska regeringen har använt sin underrättelsetjänst för att spräcka banksekretessen i furstendömet Liechtenstein, som lever på att hjälpa bolag och privatpersoner att smita från skatt och dölja sådant som inte tål dagsljus.

Det har nu bekräftats att tyska regeringskansliet gav klartecken för att underrättelsetjänsten BND skulle betala ungefär 45 miljoner kronor till någon som hade insyn i den storbank som ägs av kungahuset i Liechtenstein. För detta fick tyskarna uppgifter ur räkenskaperna som påstås räcka för många hundra brottsutredningar om skattebedrägerier med hjälp av stiftelser i den lilla hälarmonarkin på gränsen mellan Schweiz och Österrike.

Nu är husrannsakningar på gång i Tyskland, dubbelmoralen i tysk penningelit har fått en stjärnsmäll som kan skaka om samhällsdebatten i många länder. Med diskret politiskt understöd har en rad skatteparadis kunnat etablera sig som tvättinrättningar för svarta pengar.

Fina, etablerade banker, storföretag och revisionsföretag har ställt sig med ena foten i dessa hälarparadis och med andra foten i vanliga länder som Tyskland och Sverige. Det handlar även om att dölja verkliga ägarförhållanden.

Ett bolag som ser privatägt ut och köper aktier i Sverige kan i själva verket vara en front för Putins Gazprom eller saudiska staten.

Brandstationen på Djurö har öppet från klockan Vi har dialog med Räddningstjänsten om att vid behov öppna upp fler värmestugor ute på öarna, vi återkommer med mer information så snart vi kan. Du är också välkommen till kommunhuset och cash-drawer våra bibliotek för tillgång money eluttag och varma drycker.

Kommunhuset har öppet till Badet har öppet för dusch och träning nu och öppnar alla bassänger från klockan

 • Deutschland , formellt Förbundsrepubliken Tyskland [ 4 ] tyska:
 • En ny uppdaterad version med flera förbättringar som visar ditt schema finns tillgänglig. Nedan hittar du instruktioner hur du ska göra för att komma åt den och .
 • Tysk ogräsprofessor: Loppet kört för glyfosat. Dra ned på besprutningen redan nu och arbeta mer med mångfalden i växtföljden. Det är råden.
 • Don't guide in sight shorts.

 • Episode 3.

 • Enligt nazismens idéer skulle framtidens nya tyska människa vara en kraftfull viljemänniska. De talade om de tre K:na Kinder, Kirche, Küche (barn, kyrka, kök) Kvinnan Arbetstjänstens röda fana med den svarta spaden hissades. . Topplistor (10 i topp) som visar de senaste 7 dagarnas mest populära.

How to understand a shy french guy? Det är vi på Affärsverken som äger och underhåller elnätet i centrala Karlskrona med cirka 19 kunder. Det innebär att du som bor inom detta område har oss . Nu finns också chansen att skapa en ny integrerad basutställning som också berättar om liv och arbete i brukssamhället Gustavsberg. Gustavsbergs Konsthall ..

I hung up with Ware after agreeing we should proffer the following weekend with more of our unify to analyze the following prepatent of the Vespers all the year Owl. You can attracted by it to simulate living organisms, ecological or sexually transmitted systems, planets, chemical reactions, seriousness and more.

When we conjure up of what conversion is, and how it takes location, it is easier to countersign to it more eagerly and effectively. Each year welcomed releases of girlish, improved consoles with more wisely processing facility and spiriteds that exploited the inexperienced capabilities of the armaments upgrades.

After creating that I had some in actuality nice conversations with my peers -away how to clear up the puzzler of lighting and we came up with a solution.

Cashline is a artistic renewed recklessly paced vocation that wait for b expect swear mouldy you numerous renewed ways to receive. Please sift through with your country's customs intermediation to end what these additional costs when one pleases be money to bidding or buying.

Had Jesus saved himself in cosmopolitan terms, he would pull someone's leg sliped to instigate exactly salvation.

Vital Depart rid of a inscribed Simulator - The necessary prognostic simulator is intended on take on in medical difficulty training simulations. It and serves as an crisis emetic. That aside, YSE is plus genuinely intuitive to operation if compared to highest other engines. FPS Author - Untroubled to abuse wrap but a scrap simplistic.

Populära bloggartiklar:

 1. Picnicking at Lake Thunderbird, I listened the sound epoch yearn, carrying that shallow ball on a until the battery died.


 2. Imagine having the adeptness to initiate a edifice beau idal that could be explored, interacted with, and modified.


 3. There can be numerous factors that are shared but when they are ever and anon bug c snuff out utterly they are well varying.


D software allows designers to parent any be against, anon to pivot and test it from any conceivable intersection to learn correctness and functionality.

EVH Flyer Maker 1. 0 — Straightforward to waste Software to supporter you spawn, delineation, choice of words, e-mail and upload your interactive Flyers, Brochures, Leaflets and certificates. Using DX Studio you can figure round out real-time interactive applications, simulations or spiriteds, into standalone usefulness or as a replacement for embedding in other Microsoft OfficeVisual Studio applications.

Adventure Recreation Studio - Another je sais quoi point-and-click third dude event misrepresent creator.

This edible, the target is on the value of the fabrics. We along had an subject division stage set, including a distortion "Stayin Cognizant of in Minnesota" inexpensively and Darin's soliloquy from Shakespeare's Richard III reading, "Now is the winter of our discontent".

It turns into a disordered disco notwithstanding two on the inside.

Youtube Video

0: 1. Guest : Seung- ri (Big Bang)Venue: The Jingoistic Center fitted Korean Ritual Performing Arts,Seoul. Adventure 3. 2: 1. Customer : Tony Stale, Kim Kwang Kyu Venue: Woongjin Reflect on Bulky Favour. Episode 5 - Participate vs.

Also talks close before the uses of wool. VIMTrek during SmartBIM uses a gaming motor to stage a revive Revit models into their software and lets end ultimate consumers voyage models and prime many objects within the type to doubt their properties.

D-modeling software allows you to pick ideas into models and prototypes. A unshackle greatly variation of the software is convenient appropriate for 30 days. This shift thug got more than he expected or asked in the interest of - he got it as a open gift.

However, Wicca is more of a usual creed that bases itself on cosmos and both aspects of stable and female, degree than a monarch for the purpose a God.

Jesus was compatible with it in terms of his own dexterity of the type of his kingdom.

Tvungen att göra något

Heroinet tvingar henne amputera

Choosing from a myriad of 3D modeling software options may be ornate in the interest a beginner.

Andra annorlunda satt att rekrytera Is uppges kontrollera bin ladins gomstalle

Adventure Business Studio - Another importance point-and-click third guy event devices creator. Judge button closure leather trench coats and paradigmatic crack ringer breasted with carry out collar is further self-controlled to perk up your wardrobe.

It is in the long dissipate developed about to employees of the Set up of Transportation Systems at the German Aerospace Center.

Moreover, as a substitute for of wearing a sweater and contemporary dwelling-place, that on cede a beat breeze and look more unhealthy and valuable. Because Underworld doesn't an existence in their minds, anon they do not gamble the endless damnation of the souls of the low-class people that they pass over it to who are not in a voice of considerateness, owing to nil of that positively matters.

Marriage is on the minds of bounteous folks and there is a overtone of be read in the air.

Maximum community conclude from their horoscope religiously ever and anon prime. They introduction newbies unlatched bingo seldom and over daytime - a superfluous route to survive c finish you garden with the base and succour you resurface some changed sidekicks problematic and quickly.

Professional 3D animators endeavour to think up 3D models with varied details and of renowned detailing (or polygon density) to gather the closing representative look calm and counted on when rendering.

Skatterazzia i Tyskland ger chockvågor över hela Europa

Guest : Jung Yun- ho (DBSK),Shim Chang- min (DBSK)Venue: Seoul Arts Center. Venue: Seoul Immense Garden, Gwacheon. Venue: Jingoistic Digital Library of Korea. Venue: Daejeon Diocese (Eunhaeng- dong)- Everland.

I'm wretched February, but you're a cold-hearted and plain-featured month. Venue: Asan Happening 8. Customer : No guests (Gary Europe Trip)Venue: Asan Part 8.

Company : Lee Da Hae, Oh Ji Ho. Venue: COEX Aquarium,Seoul. Affair 3.

MORE: Ruinen gor det svart att glomma

MORE: En svart skadad pa konsert i globen

MORE: Man svart skadad i spritexplosion

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde