Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.4m FM

Djup s spricka i eu parlamentet

opinion

Europaparlamentet EPäven känt som EU-parlamentetär den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen ; den andra är Europeiska unionens råd. Parlamentet, Djup s spricka i eu parlamentet består av ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, [ 2 ] företräder unionsmedborgarna direkt på "Djup s spricka i eu parlamentet." Parlamentet ansvarar för att, tillsammans med rådet, lagstifta och anta unionens årliga budget.

Parlamentet utövar även parlamentarisk kontroll över kommissionen, med möjligheten att avsätta den genom en misstroendeförklaring. De utses genom direkta val ; det senaste ägde rum i maj och nästa är planerat till maj Europaparlamentets officiella säte ligger i StrasbourgFrankrikemen parlamentet har även förberedande och kompletterande sammanträden i BrysselBelgien.

Europaparlamentets historia sträcker sig tillbaka till inrättandet av den första rådgivande församlingen, även känd som Gemensamma församlingen, inom Europeiska kol- och stålgemenskapen. Idén om en rådgivande församling fanns inte med i den ursprungliga Schumandeklarationen från den 9 majutan var en idé som initierades av Jean Monnet vid förhandlingarna om fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.

Församlingen var tänkt att verka som en motvikt till den verkställande institutionen, Höga myndighetenmed sina granskande och rådgivande, men inte lagstiftande, funktioner. I Djup s spricka i eu parlamentet slutgiltiga versionen av Djup s spricka i eu parlamentet, som trädde i kraft den 23 juliblev parlamentet en av fyra institutioner med syftet att företräda folken i medlemsstaterna.

Gemensamma församlingen blev den första internationella församlingen att inrättas enligt en parlamentarisk modell. Efter undertecknandet av ett nytt fördrag, fördraget om upprättandet av Europeiska försvarsgemenskapen den 26 majfick Gemensamma församlingen i september i uppdrag att utarbeta ett utkast om upprättandet av en politisk gemenskap. Eftersom Frankrikes nationalförsamling stoppade förslaget om en försvarsgemenskapinriktades samarbetet istället på ekonomiska frågor.

Redan i de ursprungliga fördragen fastställdes att Europaparlamentet skulle bestå av företrädare som antingen valdes av medlemsstaternas nationella parlament för ett år i taget eller genom allmänna och direkta val.

Några ytterligare bestämmelser om hur valen skulle utformas fanns dock inte, utan skulle fastställas genom en senare överenskommelse mellan de sex medlemsstaterna i gemenskapen. Redan uttryckte församlingen krav om att direkta val skulle hållas, och utarbetade församlingen ett utkast till en konvention om direkta val, men rådet nådde ingen överenskommelse i frågan.

Det var först som frågan kom upp på allvar i rådet, och i Vendelrapportensom utarbetades på initiativ av kommissionen, föreslogs direkta val.

Enligt fördragen skulle församlingen väljas enligt en enhetlig valordning, men Vendelrapporten föreslog att fördragen kunde tolkas på så sätt att de inte förpliktade en enhetlig valordning från första början, utan att valen istället kunde göras enhetliga med tiden. Detta möjliggjorde för medlemsstaterna att hålla valen till Europaparlamentet enligt sina respektive seder och bruk, något som dittills hade utgjort ett hinder för att nå en överenskommelse.

Medlemsstaternas stats- eller regeringschefer kom i december överens om att allmänna val skulle hållas till Europaparlamentet runt Detta ledde fram till antagandet av akten om val till Europaparlamentet av rådet den 20 september Efter att ha ratificerats av samtliga medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser, kunde det första valet till Europaparlamentet äga rum i juni De folkvalda parlamentarikerna höll sin första session den 11 juli och valde då Simone Veil till parlamentets första kvinnliga talman.

Parallellt med diskussionerna kring de allmänna valen erhöll Europaparlamentet utökade budgetbefogenheter. Genom budgetfördraget fick parlamentet inflytande över delar av gemenskapernas budget.

ARBETSVILLKORSDIREKTIVET

Dess befogenheter utökades ytterligare till att täcka hela budgeten genom budgetfördraget Samtidigt fick parlamentet ensamt ansvar för att bevilja Europeiska kommissionen ansvarsfrihet mot bakgrund av rapporter från den nyinrättade Europeiska revisionsrätten. Det direktvalda Europaparlamentet började, mot bakgrund av sin demokratiska legitimitet, utarbeta utkast till hur det Djup s spricka i eu parlamentet samarbetets struktur skulle reformeras.

Även om förslaget aldrig antogs, låg flera av idéerna till grund för senare ändringar. Under talet utökades Europaparlamentets befogenheter. Den 1 november erhöll Europaparlamentet utökade befogenheter genom fördraget om Europeiska unionen. Ett medbeslutandeförfarande infördes som gav Europaparlamentet samma lagstiftande funktion som rådet inom en rad politikområden.

Genom Amsterdamfördraget infördes en bestämmelse om att parlamentets godkännande krävdes för att en ny kommission skulle kunna tillträda, [ 14 ] samtidigt som medbeslutandeförfarandet utökades till fler politikområden. Europaparlamentet har vid flera tillfällen statuerat sina utökade befogenheter. År avgick kommissionen Santer efter att Europaparlamentet nekade kommissionen ansvarsfrihet och en undersökningskommitté dömde ut kommissionens förvaltning.

Även om omröstningen Djup s spricka i eu parlamentet förslaget till ny kommission aldrig hann genomföras, tvingades kommissionens ordförande José Manuel Barroso att ändra sitt förslag innan Europaparlamentet gav sitt godkännande. Ävennär Barroso åter skulle föreslå en ny kommission, tvingade parlamentet honom att ändra förslaget. Den stora förändringen sedan parlamentets första session den 10 september till idag har uppmärksammats av bland annat professorn David Farrell: I början av talet blev debatten om Europeiska unionens befogenheter och funktionssätt allt mer intensiv och initiativ togs av Europeiska rådet till att sammankalla ett europeiskt konvent för att utarbeta en europeisk konstitution.

I samband med detta diskuterades även Europaparlamentets framtida roll. Förslaget till konstitution förkastades undermen förslagen om Europaparlamentet genomfördes istället genom Lissabonfördragetsom trädde i kraft den 1 december Bland de viktigaste förändringarna ingick att Europaparlamentet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet erhöll samma lagstiftande funktion som rådet inom nästan alla politikområden, och att Europeiska rådet måste ta hänsyn till det senaste Europaparlamentsvalet när kommissionens ordförande föreslås.

Dessutom ändrades den principiellt viktiga frågan om vem Europaparlamentet företräder. Istället för att företräda folken i medlemsstaterna, ska parlamentet numera företräda unionens medborgare i sin helhet, vilket betonar parlamentets roll som en motvikt till de nationella regeringarna i rådet.

Parlamentet saknar dock fortfarande möjlighet att lägga fram egna lagförslagutom i undantagsfall. Europaparlamentet är en av Europeiska unionens institutioner.

Den svenska modellen hotas inte...

Dessa avtal reglerar de tre institutionernas ömsesidiga arbets- och funktionssätt inom ramen för vad fördragen tillåter. Europaparlamentet håller en årlig session, med start under andra tisdagen i mars varje år.

Integritet skapar djup S-spricka Läs...

Parlamentet sammanträder i regel en gång i månaden. För att underlätta det interna arbetet består Europaparlamentets organisation av flera olika organ, utöver själva kammaren med plenarsammanträdena. De två viktigaste är presidiet och talmanskonferensen, som båda leds av talmannen. Därutöver finns det utskott som är specialiserade på att bereda lagförslag inom ett visst politikområde, och delegationer som ansvarar för parlamentets förbindelser med andra parlament.

Ordförandena i utskotten och delegationerna samordnar sitt arbete i utskottsordförandekonferensen och delegationsordförandekonferensen. Dessa båda konferenser kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen.

Därtill fyller de politiska grupperna en central funktion i parlamentets verksamhet, eftersom ledamöterna är organiserade efter politisk tillhörighet och inte efter nationalitet. Varje ledamot har ett så kallat obundet mandat, vilket innebär att han eller hon inte kan förbindas eller förpliktas att rösta på ett visst sätt. Immuniteten gäller dock inte om en ledamot tas på bar gärning, och det är också möjligt för parlamentet att upphäva immuniteten för en ledamot.

Bland sina egna ledamöter väljer Europaparlamentet en talman och fjorton vice talmän som utgör presidiet. Talmanskonferensen består av talmannen och gruppledarna för de politiska grupperna. Talmannen väljs av kammaren, i likhet med de vice talmännen och kvestorerna, för en period av två och ett halvt år i taget.

Talmannen leder arbetet i parlamentet och Djup s spricka i eu parlamentet organ samt utövar ordförandeskapet för alla överläggningar inom parlamentet. Han eller hon avgör också om ändringsförslag ska vara tillåtliga, upprätthåller ordningen i kammaren och ger talare ordet.

Talmannen har dessutom ansvar för att arbetsordningen efterföljs i det fortlöpande arbetet. Om talmannen vill uttala sig i en debatt, måste därför ordförandeskapet överlåtas till någon av de vice talmännen. Under större delen av parlamentets historia har det dominerats av en stor koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna.

Dessa två politiska grupper har strävat efter att nå överenskommelser inom viktiga frågor, inte minst kring tillsättandet av talmannen. Detta har lett till att talmannen, med några få undantag, under ena halvan av valperioden har kommit från den kristdemokratiska gruppen och under andra halvan från den socialdemokratiska gruppen.

I januari sprack dock den stora koalitionen och istället bildades en koalition mellan kristdemokrater, konservativa och liberaler. Till skillnad från många andra transnationella parlament, är Europaparlamentets ledamöter organiserade Djup s spricka i eu parlamentet politisk tillhörighet och inte efter nationalitet.

De politiska grupperna ger ledamöterna större inflytande än om de väljer att sitta bland de grupplösainte minst eftersom en politisk grupp erhåller finansiellt stöd för att bland annat kunna bistås av ett eget sekretariat.

Under första delen av en debatt fördelas talartiden jämnt mellan de politiska grupperna och de grupplösa, medan den under den andra delen fördelas i proportion till varje politisk grupps storlek. Turordningen mellan de politiska grupperna följer deras storlek. Efter den del av debatten som följer en förutbestämd talarlista, följer en del då talmannen fördelar en minuts talartid till varje ledamot som vill delta i debatten.

De politiska grupperna syftar till att underlätta den interna organiseringen Djup s spricka i eu parlamentet parlamentet. Flera av grupperna är också associerade med något europeiskt partisom till skillnad från de politiska grupperna, verkar utanför parlamentet. Utöver de politiska grupperna finns det även tvärpolitiska grupper, som förenar ledamöter med olika politiska tillhörighet i syfte att utbyta idéer om särskilda frågor.

För att Europaparlamentet ska kunna genomföra sitt arbete effektivt är det uppdelat i tjugo ständiga utskott, [ 77 ] [ 78 ] som vart och ett ansvarar för beredningen av förslag inom sitt ansvarsområde genom att utarbeta betänkanden.

Det är också den föredragande som efter utskottets behandling redogör betänkandet inför kammaren. Utöver utskotten har parlamentet 41 delegationer, som ansvarar för förbindelserna med parlament utanför unionen. De interparlamentariska sammanträdena äger vanligtvis rum en till två gånger per år.

Navigeringsmeny

Vid dessa val ska dock hänsyn inte bara tas till politisk tillhörighet, utan också medlemsstaternas representation. Dessutom utses ledamöterna för en period av fem år istället för två och ett halvt år. Europaparlamentet har också nära förbindelser med Europarådets parlamentariska församling. Europaparlamentet har historiskt sett haft begränsade befogenheter inom unionen i jämförelse med de nationella parlamentens befogenheter i medlemsstaterna.

Sedan sitt bildande på talet har parlamentet dock gradvis erhållit allt större befogenheter och blev genom Lissabonfördraget medlagstiftare med Europeiska unionens råd vid nästan all lagstiftning på unionsnivå.

Detta beror främst på att det varken har ensamrätt till att lagstifta eller möjlighet att lägga fram lagförslag. Parlamentet har å andra sidan långtgående parlamentariska befogenheter över Europeiska kommissionen och i antagandet av unionens budget.

Europaparlamentets centrala funktion är att lagstifta tillsammans med rådet[ 4 ] [ 97 ] vilket de gör genom att anta lagstiftningsakter förordningardirektiv och beslut [ 98 ] [ 99 ] i enlighet med ett lagstiftningsförfarande. I regel har Europeiska kommissionen ensamrätt till att lägga fram lagförslag. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet består i att Europaparlamentet och rådet lagstiftar gemensamt. Båda institutionerna har också möjlighet att ändra i lagförslaget under lagstiftningsprocessen.

Ett särskilt lagstiftningsförfarande består i att Europaparlamentet med medverkan av rådet, eller rådet med medverkan av Europaparlamentet, Djup s spricka i eu parlamentet. Det finns tre olika typer av särskilda lagstiftningsförfaranden: Samrådsförfarande innebär att rådet lagstiftar efter samråd med parlamentet, medan godkännandeförfarande innebär att Europaparlamentet eller rådet lagstiftar efter godkännande av den andra lagstiftande institutionen.

Lagstiftningsakter som antas i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande undertecknas av ordföranden för den institution som har antagit dem innan de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utöver lagstiftning fastställer Europaparlamentet också unionens budget tillsammans med rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande.

Rådet behandlar budgeten först och antar sin ståndpunkt, som översänds till Europaparlamentet. Om Europaparlamentet inom 42 dagar godkänner rådets ståndpunkt eller avstår från att fatta något beslut, är budgeten antagen.

I annat fall ska Europaparlamentet, efter beslut med Djup s spricka i eu parlamentet majoritet, översända sin ståndpunkt till rådet.

Europaparlamentet vill förbjuda några av de vanligaste fokus som det förtjänar och att EU:s medlemsländer tillsammans tar ett tar ett krafttag. Den överskuggar just nu allt och blottar djupa sprickor i en europeisk union vars EU-parlamentet genomförde också en historisk omröstning. EU:s framtid. Bevaka. Macron varnar för spricka i EU: Ett slags inbördeskrig. I ett tal i EU-parlamentet varnade Frankrikes president Emmanuel.

MORE: Unika bilder fran rymdens djupaste hal

MORE: Marit paulsen vill till europaparlamentet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde