Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.8m FM

Klart overtag for alliansen

opinion

Alliansen tidigare Allians för Sverige— [ 1 ] kallades det programsamarbete som de borgerliga riksdagspartierna i Sverige på nationell nivå — ModeraternaCenterpartietLiberalerna [ a ] och Kristdemokraterna — inledde inför riksdagsvaleti vilket de också fick majoritet. Fredrik Reinfeldt Klart overtag for alliansen, den dåvarande partiledaren för Moderaterna som var det största partiet av de fyra, blev då Sveriges statsminister.

Alliansen blev omvald vid riksdagsvaletmen fick inte egen majoritet. Efter valet ledde Fredrik Reinfeldt en minoritetsregering som fick ta stöd av oppositionspartierna i olika frågor. Efter valförlusten i riksdagsvalet meddelade man att "Alliansen går härmed i opposition". Därmed hade oppositionens budget bifallits. Stefan Löfven offentliggjorde strax därefter planer på ett extra val och Allianspartierna meddelade då planer på att gå till val som ett enat alternativ.

Decemberöverenskommelsen upphävdes drygt nio månader senare, i oktoberdå Kristdemokraterna beslutade att lämna den. I praktiken fortsatte den ändå att gälla då både Liberalerna och Centerpartiet vid upprepade tillstånd avstod från att lägga, det som moderater och kristdemokrater kallade för, "en gemensam alliansbudget" i försök att fälla regeringen Löfven. Riksdagsvalet i Sverige ledde till att Socialdemokraterna kunde sitta ensamma kvar i regeringen ännu en mandatperiod, den tredje i följd.

I början var det dock inte klart att socialdemokraterna skulle få behålla makten efter valet Omedelbart efter riksdagsvalet inledde Liberalerna regeringssamtal med Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Enligt planerna skulle dessa partier bilda en mittenregering med passivt stöd av Moderaterna. Men efter att Centerpartiets partiledare Maud Olofsson hoppade av koalitionssamtalen gjorde den socialdemokratiska Persson regeringen upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet om samarbete. Regeringen Persson kunde därmed sitta kvar. De borgerliga partierna kunde således konstatera att Sverige vid mandatperiodens slut skulle ha haft en rent socialdemokratisk regering 21 av de 24 årenoch en borgerlig regering endast under mandatperiodendå de därtill bildade en minoritetsregering med passivt stöd från Ny demokrati.

Det faktum att socialdemokraterna närmast lyckats "prenumerera" på regeringsmakten uppfattades av såväl ledande företrädare för de borgerliga partierna som borgerliga debattörer som ett mycket dåligt betyg för den svenska borgerlighetens insatser i valrörelserna. Eftersom socialdemokraterna inför valrörelsen hade varit påtagligt svaga och splittrade se regeringen Carlsson I för diskussion om regeringens avgångverkade det närmast "Klart overtag for alliansen" om de svenska borgerliga partierna bara förmådde vinna riksdagsval när socialdemokraterna föll på eget grepp.

I de andra europeiska länderna till exempel i de flesta EU-länder var mer eller mindre regelbundna växlingar mellan höger- och vänsterregeringar mer normalt, och borgerliga valsegrar inte något lika Klart overtag for alliansen som i Sverige under de senaste decennierna.

Mot denna bakgrund fanns det en ökad vilja att pröva nya vägar för att försöka åstadkomma en valseger och ett regeringsskifte i valet En återkommande förklaring till de borgerliga partiernas problem hade varit den s. Detta beteende Klart overtag for alliansen förstås av att flera av partierna återkommande fick opinionssiffror nära fyraprocentsspärrenoch hade behov av att profilera sig för att inte förlora sina riksdagsplatser.

I denna typ av profilering var det sannolikt lättare att dra Klart overtag for alliansen från andra borgerliga partier än att övertyga socialdemokratiska sympatisörer att byta block. Denna typ av splittring gjorde det lätt för socialdemokraterna att i valrörelse efter valrörelse använda budskapet om de borgerliga partiernas oenighet, och hävda att en röst på ett borgerligt parti var att "köpa grisen i säcken", d.

Därtill framförde socialdemokraterna ofta åsikten att de borgerliga partierna hade påtagligt svårt att komma överens i regeringsställning. Detta påstående kunde stödjas av att varken regeringen Fälldin I eller regeringen Fälldin II höll en hel mandatperiodoch regeringen Bildtsom i och för sig höll en hel mandatperiod drabbades av ett avhopp på partiledarnivå när centerpartiets Olof Johansson avgick från regeringen i protest mot beslutet om att bygga Öresundsbron. Avhoppet väckte viss förvåning eftersom centerpartiet stannade kvar i regeringen, men partiledaren själv lämnade den.

Lågkonjunkturen och de stora budgetunderskotten under regeringen Bildt användes som ett ytterligare socialdemokratiskt argument för att de borgerliga partierna inte var regeringsdugliga. För att öka chanserna att vinna nästa riksdagsval fanns det således ett behov hos de borgerliga partierna av att:.

Navigeringsmeny

Sättet att försöka åstadkomma detta blev en fördjupad samverkan mellan partierna, i syfte att kunna bilda en koalitionsregering efter valet Inför års val hade Moderaterna och Liberalerna också samverkat med programmet Ny start för Sverigeoch utan deltagande från centerpartiet eller kristdemokraterna som kom in i riksdagen först i och med valet Mer radikala förändringar och samarbetsformer, som partisammanslagningar eller valtekniska samarbeten, tycks dock ej ha aktualiserats.

Allians för Sverige lanserades den 30 augusti genom att de fyra borgerliga partiledarna - Fredrik ReinfeldtLars LeijonborgMaud Olofsson och Göran Hägglund - publicerade en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter och höll ett första möte hemma hos Maud Olofsson i Högfors.

I debattartikeln skrev partiledarna:. I dag möts vi för att fördjupa samarbetet mellan våra partier. Vi gör det efter att under en längre tid ha märkt en ökad trötthet i synen på den socialdemokratiska regeringen. En befolkning som gör sig redo att byta regering börjar söka efter alternativet. Vi vill vinna deras förtroende. Sannolikt fanns det inga praktiska hinder mot att hålla partiledarmötena i partiernas kanslilokaler i Stockholm, men såväl detta som efterföljande Klart overtag for alliansen fick stor medial uppmärksamhet, kanske för att de utgjort ett lite annorlunda inslag i rikspolitiken.

Högfors-mötet följdes upp med tillsättandet av sex gemensamma arbetsgrupper 1 november Respektive arbetsgrupp syftade till att ta fram gemensamma politiska förslag inför valetoch bestod av fyra ledamöter och fyra tjänstemän en vardera per parti med en utpekad ordförande per grupp.

Den 26 december drabbades bl. Thailand, där många svenska semesterfirare då befann sig, av en tsunami till följd av en jordbävning i Indiska Oceanen. Många svenska semesterfirare omkom i Klart overtag for alliansen.

Logga in på Dagens Nyheter

Till en början rådde politisk enighet om att inte använda katastrofen för inrikespolitiska syften, men sedan kung Carl XVI Gustaf höll ett tal i vilket han kritiserade regeringens agerande, kom frågan högst upp på den inrikespolitiska dagordningen. Den svenska Klart overtag for alliansen regeringen blev därmed i början av en öppen måltavla för kritik om hur den hanterat räddningsinsatserna av svenska medborgare. Den långvariga negativa medieuppmärksamheten inledde en trend med såväl Klart overtag for alliansen opinionssiffror för socialdemokraterna som sjunkande förtroendesiffror för den socialdemokratiska statsministern Göran Persson som kom att bestå under ochoch gav sannolikt alliansen draghjälp i opinionen.

Den socialdemokratiska regeringens hantering av flodvågskatastrofen och den efterföljande mediedebatten gjorde det betydligt svårare för socialdemokraterna att med framgång utnyttja påståenden om sin egen regeringsduglighet och de borgerliga partiernas förmodade brister på detta område. Ett år efter bildandet av Allians för Sverige träffades partiledarna i Bankeryd utanför Jönköpinghemma hos Göran Hägglund. Den så kallade Bankerydsöverenskommelsen innehåller hörnstenarna i alliansens ekonomiska politik inför valetoch bygger på två utgångspunkter:.

Den februari samlades ett stort antal företrädare för de fyra partierna i alliansen till ett "konvent" med seminarier och diskussioner för att förankra den överenskomna politiken hos fler personer i partiorganisationerna.

Med hänsyn taget till opinionsundersökningarnas felmarginaler, kan man säga att de flesta opinionsundersökningar under och pekade på ett jämnt valvilket var ett bättre utgångsläge för alliansen än vad de borgerliga partierna hade haft på flera valrörelser. Å andra sidan var konjunkturläget i Sverige på uppgång underoch fortsatte att vara gott underoch "Klart overtag for alliansen" gott ekonomiskt läge brukar oftast anses gynna en sittande regering. Således räknade båda sidor med goda möjligheter att vinna valet.

På grundval av de arbete som genomförts i de sex arbetsgrupperna, samt Bankerydsöverenskommelsen, presenterade alliansen den 23 augusti fram sitt valmanifest Fler i arbete — mer att dela på i Gustavsberg utanför Stockholm.

I så väl Bankerydsöverenskommelsen som valmanifestet är jobben, läget på arbetsmarknaden, den tyngsta frågan. Allianspartierna har dragit slutsatsen att detta är den politiska fråga som skulle kunna ge dem valsegern. Detta har traditionellt ansetts vara en fråga där socialdemokraterna har högt förtroende, men alliansen räknar med att så pass många personer står utanför den ordinarie arbetsmarknaden oavsett om de är öppet arbetslösa eller ej så att många väljare inte känner igen sig i bilden av att "det går bra för Sverige", vilket är den Klart overtag for alliansen som socialdemokratiska representanter genomgående utnyttjar från början av Alliansen använde ofta siffrorna 1 miljon, 1,2 miljoner eller 1,5 miljoner i utanförskap.

Detta var ett resultat av att man räknade arbetslöshet som: Befolkningen i förvärvsaktiv ålder år minus antalet sysselsatta minus antalet studerande som inte söker arbete dividerat med befolkningen år andelen uttryckt i procent. Detta kallade moderaterna för "bred Klart overtag for alliansen eller "verklig arbetslöshet". Resultatet av riksdagsvalet 17 september blev att alliansens partier fick mandat mot socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets sammanlagt mandat.

Strategin under de gångna två åren har således fungerat som allianspartierna avsåg. Allians för Sverige bildade efter valet en så kallad "äntringsstyrka" för att underlätta regeringsskiftet, under ledning av Helena Dyrssen och med en ledamot från varje parti. Efter den nyvalda riksdagen samlats och Fredrik Reinfeldt blivit utsedd till statsminister övergick Allians för Sverige att verka som regeringen Reinfeldtoch kallas ibland för "alliansregeringen".

Under i stort sett hela mandatperioden låg alliansregeringen efter de rödgröna i opinionen. Stödet minskade snabbt för alliansregeringen efter riksdagsvalet och som "Klart overtag for alliansen" låg alliansregeringen efter oppositionen med 20 procentenheter i senhösten Under åren efter valsegern har Klart overtag for alliansen borgerliga partierna fått kraftig kritik från bland annat borgerliga ledarskribenter för att inte ha hållit liv i allianstanken utan blivit alltför inriktade på att regera för dagen och ta väljare från varandra, samt i vissa fall för att de tre övriga partierna kom i skuggan för Moderaterna.

I september Klart overtag for alliansen Jan Björklund ny partiledare för Folkpartiet liberalerna, i övrigt var partiledarna de samma som vid valrörelsen fyra år tidigare.

Under mandatperioden bestämde sig vänsterblocket för att gå samman på samma sätt som alliansen hade gjort inför valrörelsenunder namnet De rödgröna utkristalliserade sig ett tydligt regeringsalternativ som hade överläge i nästan alla opinionsmätningar fram till i maji samband med att de lade fram sin skuggbudget. Därefter hade Alliansen stark medvind i alla opinionsmätningar fram till valdagen.

Alliansen vann även valet med omkring 5,5 procentenheter över de rödgröna och Fredrik Reinfeldt fortsatte som statsminister. Dock så fick alliansen inte majoritet av platserna eller av rösterna vilket gör att de måste söka stöd från något parti eller ledamöter från oppositionen.

Den borgerliga alliansen har ett...

Efter att valresultatet blivit klart under valnatten, meddelade Reinfeldt att alliansen inte kommer att göra sig beroende av Sverigedemokraternautan i första hand kommer söka samarbete med Miljöpartiet. Efter riksdagsvaletökade stödet för alliansregeringen i opinionsmätningarna. Det var framför allt Moderaterna som gick framåt i mätningarna och partiet noterades för första gången som största parti i Sverige. Framgången för Moderaterna ställde till det för småpartierna i Alliansen, bland annat för att partiet inte gav småpartierna tillräckligt med utrymme.

Båda partierna låg nära fyraprocentsspärrenCentern var knappt över och Kristdemokraterna låg flera gånger under riksdagsspärren. Detta ledde till oenighet inom Alliansen och näringsminister Maud Olofsson kritiserade statsminister Fredrik Reinfeldt för att hans parti bredde ut sig för mycket. Reinfeldt avfärdade kritiken och hävdade att Alliansen inte skulle ha vunnit valet utan Moderaternas framryckning. Centerledaren bemöttes även av utrikesminister Carl Bildt och finansminister Anders Borg.

Hon riktade kritik mot Moderaternas skattepolitik och menade att partiet prioriterade skattesänkningar framför allt annat. Alliansen hade ett övertag i opinionen under halva mandatperioden fram tills våren då stödet sjönk. Opinionen minskade från procent ner till drygt 40 procent efter våren och samtliga allianspartier fick minskad stöd. Regeringsalliansen låg efter de rödgröna med drygt procentenheter i opinionen.

Allianspartierna meddelade, genom den moderata gruppledaren Anna Kinberg Batraatt "Alliansen härmed går i opposition" efter valförlusten Klart overtag for alliansen Riksdagsvalet Den 3 december meddelade statsminister Stefan Löfven att han avsåg att utlysa extra val efter att det uppstått en regeringskris på grund av att hans budget fallit i riksdagen.

Istället kom de dock överens med socialdemokraterna om att låta sittande regering behålla makten, genom den så kallade decemberöverenskommelsenoch det utlovade extra valet utlystes därmed aldrig. Alliansen Klart overtag for alliansen interna motsättningar inför valetvilka uppmärksammas i media.

En av meningsskiljaktigheterna berörde Centerpartiets stöd till Regeringen Löfvens förslag om ensamkommande flyktingar, något som ledde till kritik från allianskollegan Moderaterna. För begreppet, se allians. För andra betydelser, se Alliansen olika betydelser. Riksdagsvalet i Sverige Moderata ungdomsförbundet  · Moderata studenter  · Moderata samlingspartiets seniorer  · Moderatkvinnorna  · Fria Moderata Studentförbundet  · Öppna Moderater.

Jarl Hjalmarsonstiftelsen  · Medborgarskolan. Folkpartiet Liberalernas historia  · Alliansen  · Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Eriksson  · Andersson  · J. Johansson  · Daléus  · Olofsson  · Lööf. Den senaste Klart overtag for alliansen i Sverige ger igen den regerande borgerliga alliansen ett klart övertag över det rödgröna blocket. De rödgröna partierna har ett knappt övertag över alliansen inför söndagens riksdagsval, men skillnaden mellan de två största politiska.

Jämfört med valnatten har det rödgröna blocket ökat sitt procentuella övertag över Alliansen.

MORE: Det ar klart jag tror pa min hast

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde