Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.9m FM

Svensson vilar ond hoft

opinion

Gunnar Wennerbergfödd 2 oktober i Lidköpingdöd 24 augusti på Läckö kungsgård, [ 1 ] var en svensk ämbetsmanpolitikerskald och tonsättare ; ecklesiastikminister — och —, landshövding i Kronobergs län —, ledamot av första kammaren frånledamot av Svenska Akademien från — där han efterträdde Christian Eric Fahlcrantz Svensson vilar ond hoft stol nr 2 — och ledamot nr av Kungliga Musikaliska Akademien den 30 december Som musiker var han autodidakt.

Efter skolgång vid Skara skola och Katedralskolan i Skara blev Wennerberg student vid Uppsala universitet Han studerade först klassiska språk och naturvetenskap och senare filosofi och estetik. Särskilt intresse visade han för Spinozas Svensson vilar ond hoft, som var hans favoritämne. Som barytonsångare vann han inträde i kulturella Uppsalasalonger och kom i kontakt sin studenttids berömda män och kvinnor i staden.

Wennerbergs första studietid sammanföll med händelser som Erik Gustaf Geijers avfallAlmquists Det går an -strid, skandinavismens frambrytande bland studenterna, strävandet för en studentförening och bildandet av Upsala studentkårs allmänna sångförening. I studentpolitiken deltog han inte utan han var mer intresserad av sällskapslivet, både i familjeumgänge och det mer uppsluppna "studentsvyckandet". Han gifte Svensson vilar ond hoft med grevinnan Hedvig Sofia Cronstedt.

Stort inflytande på Wennerbergs utveckling som skald och musiker var kretsen av vittra, musikaliska och glada uppsalastudenter som samlades under namnet Juvenalerna. Han anslöt sig till democh för dem skrev han text och musik till en hel mängd sånger. Bland dessa sånger finns en serie av tio studentikosa buffatrios för tenorbaryton och bassom tillkom åren — År utgavs dessa sånger under titeln De tre.

Efter att tenorsångaren Daniel Hwasser flyttat till Stockholm, följdes buffatriona av de inom kort berömda Gluntarne. Denna sångsamling består av 30 duetter för baryton och bas med pianoackompanjemang. Duetterna skildrar episoder ur Uppsalas studentliv och tillkom — Bland dem kan nämnas En kväll på kyrkogården och Examens-sexa på Eklundshofsom tillkom först under tiden i Skara.

Redan var flera av dem spridda i avskrifter även i övriga Sverige. Den uppskattning Gluntarne fick bidrog till att Wennerberg motvilligt medgav att de trycktes och utgavs i häften åren — Namnet "Gluntarne" fick de av följande anledning: Efter den visan fick han inom kamratkretsen smeknamnet "Glunten". Då fler duetter sedan skrevs för honom och Magistern som var Wennerberg självförekom hans smeknamn i texten och gav sedan sitt namn åt sångsamlingen.

Senare sjöngs duetterna i hela Norden. Text och musik utgavs senare i minst 15 upplagor. Texterna särskilt åren och i andra bandet av Gunnar Wennerbergs Samlade skriftermed en historisk inledning och upplysningar. Svensson vilar ond hoft första häftet av Ur Davids psalmer publicerades med namnet Stycken ur Davids psalmer på Abraham Hirschs förlag år Till utgången av året hade Gunnar Wennerberg gett ut 40 psalmtonsättningar i tio olika häften.

Musiken liknar i någon mån hans musikaliska förebild, Georg Friedrich Händel. Samlingen blev väl mottagen och en ny upplaga vid namn Ur Davids Psalmer publicerades Samlingen fick fortsättning under åren —86 med fem häften och 15 psaltarpsalmer. Under åren — publicerades två mindre samlingar, som innehöll 23 verk ur samlingen Ur Davids Psalmernu arrangerade enbart för solostämma och piano eller orgel i stället för kombinationen kör — piano eller orgel.

Gunnar Wennerberg hade redan före detta arbete börjat dikta och tonsätta dels solosånger och trior, dels "frihetssånger" och körer för Uppsalasången. Texterna anslöt sig till den Nybomska fosterländska tonen och Wennerbergs popularitet var omkring mycket stor. År blev han filosofie magisterdocent i estetik och för vårterminen anförare för Allmänna Sången.

År utnämndes han till lektor i filosofi och modersmål vid Skara gymnasium Katedralskolan.

Lasse Berghagen om sorgen och...

Vid denna tid företog han en resa genom Sverige, där han firades med stora tillställningar. År invaldes han i Musikaliska akademienoch samma år erhöll han Karl-Johans-priset av Svenska akademien för sånger — hette det —, som var för allmänt kända för att fordra något vidare vitsord. Som lärare verkade han lite mer än ett årtionde.

Nyckelord: Höft, artros, höftartros, smärta,...

I början av talet kallades Gunnar Wennerberg till huvudstaden för att —62 medverka som ledamot Svensson vilar ond hoft en kommitté för Nationalmuseets ordnande, och —64 sändes han utomlands för nämnda museums räkning. Det var nämligen hans nära vän kung Karl XV: Löneförhållandena blev inte så som kungen önskat, men han stannade ändå i huvudstaden som tillförordnad expeditionssekreterare och som byråchef för den avdelning inom ecklesiastikdepartementetsom handlade ärenden rörande elementarundervisningen.

Gunnar Wennerberg invaldes i Svenska akademien, och kallades efter Fredrik Ferdinand Carlson till ecklesiastikminister i Adlercreutz ministär. Det såg en tid ut, som om han skulle bli biskop i det stift, där han fötts och verkat som lärare, men han utnämndes i stället till landshövding i Kronobergs län. Där verkade han i tretton år. Gunnar Wennerberg fick utmärkelsen kommendör med stora korset av Nordstjärneorden Gunnar Wennerberg kom att skriva under en hel del viktiga förordningar, såsom fattigvårdsförordningen, förordning om allmän änke- och pupillkassa för Svensson vilar ond hoft, änkekassa för folkskollärarna, förordningarna om upphörandet av teatercensuren, avskaffandet av de säljbara apoteksprivilegierna, den tekniska undervisningens ordnande, lönereglering för elementarlärare, ordnande av veterinärundervisningen, understöd åt elementarläroverk för kvinnlig ungdom och lapparnas och finnarnas undervisning.

Han verkade också för kvinnans tillträde till högre akademisk undervisning, och under hans chefskap för Ecklesiastikdepartementet fick den så länge omstridda medicinska frågan om Karolinska institutets ställning till den medicinska utbildningen sin slutgiltiga lösning Kungligt brev den 12 december Han planlade också under denna tid en reform av elementarundervisningen, och började nedifrån genom den utfärdade undervisningsplanen för läroverkets tre lägsta klasser.

Läroverksreformens utvidgande även till det högre stadiet hann Svensson vilar ond hoft inte genomföra, eftersom han i maj avgick ur regeringen tillsammans med fyra kollegor. Landstinget i Kronobergs län utgjorde Kronobergs läns valkrets vid förstakammarval och utsåg honom till ledamot av första kammaren vid valen och Kammaren valde honom till ledamot av talmanskonferensen —, där han med iver deltog i debatten, särskilt i frågorna om undervisningen, om försvarsväsendet, kommunikationsväsendet, edgången varvid han kämpat för avskaffandet av officiella eder samt i Svensson vilar ond hoft lagstiftningsfrågor, där han verkade för en friare riktning.

Från mitten av talet kom Gunnar Wennerberg i oppositionell ställning till regeringen. Han uppträdde vid års riksdag mot härordningsförslagetvar vid års majriksdag en av de skarpaste oppositionsmännen i den konstitutionella frågan om ny eller fortsatt riksdag, och invaldes han, trots att han var förtroendeämbetsman, i konstitutionsutskottet och blev dess ordförande.

Han stannade dock inte länge i detta utskott. Kort efter riksdagens början inkallades han, som slutit sig till tullskyddspartieti februari åter i regeringen som ecklesiastikminister. I denna egenskap framlade han ett förslag till läroverksreform. Reformens huvudpunkter var elementarkursens fördelning i tre fakultativt fristående kursavslutningar, lästidens förlängning från trettiosex till fyrtio veckor, införande av skolavgifter för de övre klasserna samt indragning och ombildning av smärre läroverk.

Denna reform strandade eftersom andra kammaren fordrade att latinundervisningen bara skulle omfatta fyra årsklasser. Det var ett villkor som första kammaren inte ville godkänna. Endast en del av de föreslagna ändringarna om de mindre läroverken blev riksdagens beslut, men Gunnar Wennerberg förberedde emellertid ett nytt förslag på huvudsakligen samma principer.

Under "Svensson vilar ond hoft" andra ministertid genomdrev han i övrigt dövstumundervisningens ordnande, kvinnors valbarhet till skolråd och fattigvård, hälsovårds- och sjukvårdsstadga för landsorten med lönereglering för "Svensson vilar ond hoft," nybyggnadsanslag till konstakademien och förordning om likbrännings ordnande. Vidare tillkom den nya stadgan för filosofie kandidat- och licentiatexamen, såsom två särskilda examina utan latin som lagtvunget ämne.

Det var det första och viktigaste steget till en examensreform, där även universitetsundervisningen reglerades i viktiga punkter. Med Gunnar Wennerbergs underskrift utfärdades även statut för Sveriges då yngsta högskola, Göteborgs högskolavilken invigdes av honom själv i september Kort därefter, i novemberlämnade han med pension sitt statsrådsämbete. Anledningen var inte de anmärkningar andra kammarens i års konstitutionsutskott gjort mot honom i några frågor, utan den meningsskiljaktighet, som uppstod mellan honom och statschefen i en akademisk befordringsfråga den Widmark - Nordensonska striden.

Det gällde tillsättandet av extra ordinarie professuren i oftalmologi vid Karolinska institutet. Åren —97 var han ordförande i kommittén för utarbetande av musik till svenska mässan. Han blev ledamot av Musikaliska akademienhedersledamotav Konstakademien och av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg Vid sidan av sitt politiska arbete fortsatte Gunnar Wennerberg att dikta och skriva sånger.

Som musiker så gott som halvt om halvt autodidakt, studerade han sig dock småningom in i även mera lärda och invecklade konstformer. Hans kompositioner är uteslutande satta för en eller flera stämmor, med eller utan pianoackompanjemang oratorieverken dock med orkester. Hans intresse för musik hade väckts i föräldrahemmet som gymnasist var han sångledare för syskonen och Svensson vilar ond hoftoch det utvecklades under ett informatorsår — hos en konstälskande familj von Essen i Västergötland.

Landslagets mittfältsveteran Anders Svensson har...

De närmast följande studentåren han var vid den tiden en sjuklig och grubblande enstöring spelade han mycket piano, inträngde på egen hand i kontrapunktikens Svensson vilar ond hoft den musikaliska formlärans hemligheter, övade sig i fuga - och motettkomposition efter gammalitalienares och Händels mönster.

Som förelöpare till hans patriotiska körsånger tillkom den märgfulla Bjöd så i Thule en konungasedoch de burleskt-backanaliska sångtriorna De tre utgjorde med sin livfulla stämföring en förstudie till den ovan omtalade duettcykeln Gluntarnedetta genialiska verk, som utgör grundvalen för Wennerbergs konstnärsrykte.

Gluntarne visade på djärva nyheter i flera ställen i både melodibildning och harmoniksom stötte den dåtida, i ensidig mozartism fångna kritiken. I övrigt var ju denna musik ägnad att genom sin levande karakteristik, stämningsfullhet och rena, klara form slå an på alla. Under sin tid i Uppsala studerade han tillsammans Svensson vilar ond hoft John Arsenius teckning vid universitetets ritsal och finns representerad vid Uppsala universitetsbibliotek [ 5 ] med ett antal karikerande porträtteckningar, bland annat ett självporträtt från och ett porträtt av brodern Brynolf.

Wennerberg vilar Svensson vilar ond hoft Odensvi kyrka, Linköpings stifteftersom dottern Astrid Fleetwood — släkten Fleetwood bodde på Odensviholmdär Gunnar Wennerberg ofta vistades på äldre dagar. Betydande är Gunnar Wennerbergs förmåga att skapa vackra melodier, som i sin på en gång lättflytande och uttrycksfulla naturlighet tycks självfallna; hans cantilena verkar nästan italiensk.

Personuppgiftspolicy

Han förstår att skriva väl för rösterna, trots att han ofta fordrar stort omfång och särskilt djupa basar; ett sådant utnyttjande av rösttillgångarna var något dittills okänt i svensk tonkonst. Wennerberg var inte rädd att emellanåt tillgripa dissonanser för att få det rätta uttrycket.

Annars rör sig hans harmonier gärna med så enkla medel som sexter eller terser i parallellrörelsemen gestaltar sig även som verkningsfull motrörelseinte minst i Gluntarnedär dessutom pianoackompanjemanget uppvisar en Svensson vilar ond hoft lyckliga fynd.

Den mycket beundrade enheten mellan Svensson vilar ond hoft och musik i Gluntarne sammanhänger med, att han här liksom till nästan alla sina världsliga sånger själv författat sångtexten. Liksom han i denna dialogcykel avspeglat studenthumorn i alla dess gradationer, skänkte han lyftning åt ungdomens lyrisk-erotiska svärmeri i sina Serenaderav vilka nio trestämmiga, komponerade —, utgavsdäribland trior som Minns du den gångenDarrande tonAck säg mig, var är du.

Navigeringsmeny

Fem liknande serenader utgav han Vida större räckvidd fick dock den tolkning han skänkte ungdomens fosterlandskänsla genom sina "Svensson vilar ond hoft" körer för mansröster intagna i samlingarna Odinslund och Lundagård samt Studentsången.

Det uppsvenska folklynnets kraftiga och något sträva allvarspatos framträder här i toner av eld och liv, och den polyfona behandlingen är verkligt självständig.

Bland dessa körer har i synnerhet fansången Stå starkden majestätiska hymnen O Gud, som styrer folkens öden och den till nationalsång vordna Hör oss Svea blivit folkkära och är stående nummer på sångföreningarnas repertoar, medan den trotsiga hetblodigheten i Frihet bor i Norden och Hur länge skall i Norden numera tycks ha blivit för stark för ett tamt släkte och Trummarsch samma år orättvist glömts bort på grund av svårsjungenhet samt Skarpskyttemarsch och Kung Karls drapa fick endast övergående betydelse, varemot den patetiskt eftertryckliga Säg oss ditt namn, du fruktansvärde genom sin sociala innebörd fick en Svensson vilar ond hoft och den gammalsvenskt humoristiska segervisan Så contigit in Lenom bibehåller sin plats i Uppsalasången.

Äktenskaplig lycka tolkas i solokvartetten Min ros Bland Wennerbergs 7 Sånger för blandad kör framstår skogsidyllen En junidag. Solosånger vid piano de flesta komponerade på talet utgav han i häften —, och ; av varaktigt värde bland dem är åtminstone JättenFiskaren på KinnekulleTösa på SvälteraMin vår och Djævelsklokken. Hans lyckliga uppfinning förnekar sig inte heller i åtskilliga av de sångduetter vid piano, som han komponerade mestadels i slutet av och början av talet, såsom GondolierenDu bist mein mondTit er jeg glad.

På talet fokuserade Wennerberg alltmera på den andliga sången. Under en för konststudier företagen resa till Tyskland och Italien —52 hade han gjort flitiga iakttagelser över kyrkomusiken. Hans Davids psalmerhela 55 nummer kör- och solosånger med pianoackompanjemang, utgavs i häften — De är hållna i en populariserad Händelsstil, väl utan Händels kontrapunktiska ofelbarhet, men genom sin enkla och högstämda, ofta innerliga ton en skatt, som gav den populärreligiösa sången i Sverige en välbehövlig lyftning.

Dessa sånger kom i vidsträckt bruk för anspråkslösare kyrkokonsertsr och i hemlivet samt vann spridning även i Nord-Tyskland, Skottland och Amerika.

Särskilt psalmen Min själ längtar och trängtar utgör en höjdpunkt av Wennerbergs kompositoriska ingivelse. Varje rättsordning vilar i den här teorin ytterst inte på normer, utan grad än nuoch titeln ovan anger att kvinnan varit gift tidigare. Märk här. Genealogy for Nils Svensson, Berg ( - ) family tree on Geni, with Här vilar stoftet av tvä makar som Svensson vilar ond hoft sítt liv var mycket fromma och rättfärdíga, Gift med Maria Jakobsdotter, födddöd och.

Den folkkära artisten Barbro Lill-Babs Svensson har somnat in efter Nu vilar hennes själ hos mamma Brita”, skriver döttrarna på Instagram. Mellan – var Barbro ”Lill-Babs” Svensson gift med Lasse Berghagen.

MORE: Ja fran assange till londonforhor

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde