Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.7m FM

Migrationsverket bestammer inte over regelverket

opinion

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna. I propositionen föreslås nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige, varigenom ett effektivare och mer flexibelt system införs för att underlätta rekryteringen av arbetskraft från tredjeland.

Den nuvarande ordningen för prövning av om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredjeland, den s. Arbetsgivarens bedömning av behovet av en sådan rekrytering ska vara utgångspunkten vid handläggningen Migrationsverket bestammer inte over regelverket ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd. Tillståndstiderna för tidsbegränsade arbetstillstånd ska enligt förslaget förlängas och ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd.

Det ska vidare säkerställas att erbjudna anställningsvillkor och försäkringsskydd för den arbetssökande motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige. Inledningsvis ska ett arbetstillstånd kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete.

Det föreslås flera undantag från huvudregeln att uppehålls- och arbetstillstånd ska vara ordnat före inresan i Sverige. Den vars anställning upphör under pågående tillståndsperiod ska, om han eller hon får ett nytt anställningserbjudande, under en tid "Migrationsverket bestammer inte over regelverket" tre månader ha möjlighet att ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige.

Andra aktörer

I vissa fall ska även Migrationsverket bestammer inte over regelverket kunna ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet liksom den som beviljats en visering för att här besöka en arbetsgivare.

Vidare föreslås att en utlänning, vars ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i övrigt avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, under vissa förutsättningar ska kunna beviljas uppehållstillstånd för arbete utan att han eller hon först lämnar landet.

Som en konsekvens av de föreslagna ändringarna föreslås att möjligheten att bevilja permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl direkt vid invandringstillfället avskaffas och att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort.

Vidare föreslås att kravet för att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för den "Migrationsverket bestammer inte over regelverket" har för avsikt att bedriva näringsverksamhet förtydligas. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionerna som bl. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Regeringens lagförslag finns i bilaga 2 och en redovisning av motionerna i bilaga 1.

Som ett led i beredningen av ärendet har utskottet den 23 september hållit en offentlig utfrågning om regeringens förslag. I utfrågningen deltog migrationsminister Tobias Billström, professor Dick Harrison, f. En utskrift från utfrågningen finns i bilaga 4.

Om Migrationsverket beslutar att du...

Vidare har Migrationsverket bestammer inte over regelverket, också som ett led i ärendeberedningen, inhämtat yttrande från arbetsmarknadsutskottet.

Yttrandet finns i bilaga 3. En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd om inte visering har beviljats för längre tid, 2 kap. Kravet på uppehållstillstånd gäller inte medborgare i de nordiska länderna. Det gäller inte heller EES-medborgare och deras familjemedlemmar, som har uppehållsrätt 2 kap.

Uppehållstillstånd ges enligt 2 kap. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier eller besök 5 kap. Permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har erbjudits en tillsvidareanställning i landet, om utlänningen har särskilda kvalifikationer och behovet av arbetskraft inte kan fyllas av arbetssökande inom landet eller genom rekrytering från annat land inom EES eller Schweiz 5 kap.

Uppehållstillstånd ska enligt huvudregeln ha sökts och beviljats före inresan i Sverige 5 kap. Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett uppehållstillstånd får överklagas till migrationsdomstol 14 kap.

En utlänning som ska arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands ska enligt 2 kap. Kravet på arbetstillstånd gäller dock inte medborgare i de nordiska länderna. Det gäller inte heller EES-medborgare och deras familjemedlemmar, som har uppehållsrätt, eller utlänningar med permanent uppehållstillstånd 2 kap.

Även utlänningar som har ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat eller är medborgare i Schweiz och vissa av deras familjemedlemmar är enligt 5 kap. Motsvarande gäller vissa yrkesgrupper.

Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits ett säsongsarbete, en anställning inom ett yrke där det råder tillfällig brist på arbetskraft eller som deltar i ett internationellt utbyte. Tillstånd får även ges om det följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med annat land 6 kap. Arbetstillstånd får ges till en utlänning som har tidsbegränsat uppehållstillstånd, om inte skäl hänförliga till syftet med uppehållstillståndet talar häremot 6 kap.

Ett arbetstillstånd ska vara tidsbegränsat. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs 6 kap. Arbetstillstånd ska enligt huvudregeln i 6 kap. Arbetsförmedlingen "Migrationsverket bestammer inte over regelverket," efter hörande av berörda organisationer på arbetsmarknaden, besluta om riktlinjer för bedömningen av ärenden om arbetstillstånd 5 kap.

Samråd behöver dock inte ske om Migrationsverket vid prövningen följer de av Arbetsförmedlingen utfärdade riktlinjerna. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer ska enligt 13 kap. Undantaget gäller till dess att det finns ett lagakraftvunnet beslut i ärendet. Om ett beslut om avvisning eller utvisning inte bedöms kunna verkställas med tvång på grund av förhållandena i mottagarlandet, gäller undantaget till dess att utlänningen lämnar landet.

Under toppmötet i Tammerfors lade Europeiska rådet fast att EU ska säkerställa en likabehandling av alla Migrationsverket bestammer inte over regelverket unionen lagligen bosatta tredjelandsmedborgare. Målet är att ge dessa personer rättigheter och skyldigheter jämförbara med EU-medborgarnas. Ambitionen att utveckla en väl fungerande invandringspolitik har sedan upprepats i det s. Haagprogrammet och senare i slutsatserna från Europeiska rådet i december Inom ramen för genomförandet av Haagprogrammet ska kommissionen presentera fem förslag till direktiv på området ekonomisk migration.

I december presenterade kommissionen en strategisk plan för laglig migration som omfattar både rättsliga och icke-rättsliga åtgärder KOM Det första förslaget behandlar villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning KOM Förslaget syftar till att förbättra EU: Kommissionen vill med förslaget införa ett gemensamt påskyndat förfarande som ska vara flexibelt och bygga på gemensamma definitioner och kriterier avseende t.

Under den första tvåårsperioden ska tillträdet till arbetsmarknaden begränsas till det yrke för vilket man först beviljades uppehållstillstånd.

Generaldirektören: Besluten är utanför vår...

Efter två år ska en person med EU-blåkort ha samma tillträde till anställningar som personer bosatta i landet. En person som har ett EU-blåkort och dennes familjemedlemmar ska under vissa förutsättningar kunna flytta från en medlemsstat till en annan efter två års laglig bosättning i den första medlemsstaten. Det andra direktivförslaget behandlar ett enhetligt ansökningsförfarande och ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium samt en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas i en medlemsstat KOM Syftet med direktivförslaget är att skapa ett regel- och rättighetsbaserat synsätt på arbetskraftsinvandring.

Utgångspunkten Migrationsverket bestammer inte over regelverket de båda direktivförslagen är att antalet tredjelandsmedborgare som ska tillåtas resa in och vistas i en viss medlemsstat även fortsättningsvis ska beslutas av den berörda medlemsstaten. Kommissionen avser att under presentera ytterligare två direktivförslag, nämligen ett om säsongsarbetande tredjelandsmedborgare och ett om företagsinternt utstationerad personal och avlönade praktikanter. Därutöver har kommissionen presenterat dels ett meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan EU och tredjeländer KOMvilket bl.

Därtill kommer att det franska ordförandeskapet nyligen har presenterat en europeisk pakt för invandring och asyl. Pakten utgör ett samlat ramverk för de fem områden där EU vill stärka sitt samarbete, nämligen laglig invandring och integration, olaglig invandring och återvändande, gränskontroll, asyl och samarbete med tredjeländer. Vid Europeiska rådets möte den oktober antogs pakten.

Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen ska upphöra och tidsbegränsade arbetstillstånd ska kunna beviljas en Migrationsverket bestammer inte over regelverket som har ett erbjudande om en anställning som han eller hon kan försörja sig på och att anställningsvillkoren inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Logga in på Dagens Nyheter

Ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska inte få ges för längre tid än två år och inte heller för längre tid än anställningstiden. Den sammanlagda tillståndstiden ska inte få vara längre än fyra år. En förlängning av tillståndet ska få sökas inifrån Sverige och ska göras före tillståndstidens utgång.

Den som under de senaste fem åren har haft uppehållstillstånd för arbete i sammanlagt fyra år ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kopplas till ett visst slag av arbete och viss arbetsgivare under de första två åren för att därefter kopplas till ett visst slag av arbete.

Eftersom det inte finns något...

Utlänningar som fått avslag på asylansökan ska under vissa förutsättningar kunna beviljas uppehållstillstånd för arbete utan att lämna landet. Enligt den nuvarande ordningen för handläggning av ärenden som rör arbetstillstånd för täckande av tillfällig brist på arbetskraft och permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl ska det inför en rekrytering av arbetskraft från tredjeland göras en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning. Därmed avses Arbetsförmedlingens prövning av om det finns arbetssökande i Sverige eller övriga EES och Schweiz som har kvalifikationer för det aktuella arbetet.

Regeringen anser att den nuvarande handläggningsordningen är otillfredsställande eftersom det är den enskilde arbetsgivaren som har bäst kunskap om vilka rekryteringsbehov som föreligger i den egna verksamheten. Regeringen föreslår därför att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen ska upphöra. Med hänsyn till att det ur ett arbetsgivarperspektiv i regel är betydligt enklare att rekrytera någon från Sverige än från tredjeland, förutsatt att rätt kompetens finns inom landet, finns enligt regeringen ingen anledning att befara en undanträngning av inhemsk arbetskraft.

Enligt nuvarande praxis är det en förutsättning för att ett uppehålls- och arbetstillstånd ska kunna beviljas att utlänningen har erbjudits en anställning där arbetstiden är Migrationsverket bestammer inte over regelverket sådan omfattning att han eller hon får en tillräcklig försörjning under vistelsen i Sverige. Försörjningskravet avser endast arbetstagaren.

Vilka beslutar om du ska...

Därutöver krävs att nivån avseende lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor lägst ska motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i Sverige inom yrket eller branschen. Det är regeringens uppfattning att det även i fortsättningen ska vara en förutsättning för arbetstillstånd att utlänningen har erbjudits en anställning i Sverige som han eller hon kan försörja sig på.

Regeringen föreslår att en bestämmelse härom tas in utlänningslagen. Som villkor ska enligt förslaget gälla att de erbjudna anställningsvillkoren inte får vara sämre än de som gäller för arbetstagare i Sverige.

Av de åtaganden som Sverige har gjort inom EU följer bl. Regeringen föreslår med hänsyn härtill att arbetstillstånd ska kunna beviljas under förutsättning att principen om gemenskapsföreträde respekteras. När ett arbetstillstånd beviljas första gången ska det enligt förslaget kopplas till en viss arbetsgivare och avse Migrationsverket bestammer inte over regelverket visst slag av arbete. Skälet härtill är att arbetstillståndet beviljats för att avhjälpa en enskild arbetsgivares svårighet att rekrytera och att det är mot en viss anställning som villkoren för tillståndet prövats.

En nackdel är att den utländske arbetstagaren blir hänvisad till och beroende av en enda arbetsgivare. En arbetstagare som i Sverige blivit arbetslös under innevarande tillståndsperiod ska därför kunna söka nytt arbete i upp till tre månader se vidare nedan.

Efter en tillståndstid om två år ska arbetstillståndet endast knytas till ett visst slag av arbete eftersom en fortsatt koppling till arbetsgivaren i alltför hög grad skulle hämma rörligheten på arbetsmarknaden och motverka flexibiliteten i systemet.

Regeringen föreslår också att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort. Prövningen Migrationsverket bestammer inte over regelverket säsongsbetonade anställningserbjudanden bör i stället hanteras enligt de föreslagna generella reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd. De flesta utlänningar som får uppehålls- och arbetstillstånd av arbetsmarknadsskäl i Sverige får det för täckande av tillfällig brist på arbetskraft.

Ett sådant arbetstillstånd kan initialt ges för längst 18 månader och kan då förlängas med 6 månader. Efter en sammanlagd tid av 24 månader beviljas ingen ytterligare förlängning, och arbetstagaren ska då lämna landet. Detta är enligt regeringens mening inte en tillfredsställande ordning. Eftersom den svenska arbetsmarknaden gynnas av längre tillståndstider föreslår regeringen att ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kunna beviljas för tid motsvarande anställningstiden, dock inte för längre tid än "Migrationsverket bestammer inte over regelverket" år.

Den sammanlagda tiden ska enligt förslaget inte få överstiga fyra år. tillsyn över verksamheten vid Migrationsverkets förvar. Det saknas . regelverketdels att tillsyn inkluderar en rätt att besluta om åtgärder som syftar till men JK bestämmer själv om en anmälan ska utredas i sak eller inte. I propositionen föreslås nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige.

Samråd behöver dock inte ske om Migrationsverket vid prövningen följer de av . Tidsgränsen bör bestämmas till två veckor från det att beslutet om avslag på. Migrationsverket har däremot välkomnat den utredning regeringen har initierat och som rör regelverken för arbetstillstånd, och särskilt framhållit.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde