Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.4m FM

Nutida strider pa kulturon

opinion

Som vägledning för dig som vill sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram. Stadens skyltar utgör en viktig del av stadsrummet och kan och bör bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö med inbjudande gaturum. Programmets råd och riktlinjer syftar till att skapa en skyltkultur där alla verksamheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa.

En skylt som anpassas till platsen och byggnaden ger en god helhetsverkan och mervärde till både verksamhet Nutida strider pa kulturon gaturum. Ett skyltprogram för stadskärnan togs fram Råden och riktlinjerna som presenterades då har fortfarande stor aktualitet och ligger därför till grund för det nya skyltprogrammet.

Statens fastighetsverk ska restaurera flera...

Det nya programmet omfattar alla typer av skyltar i alla typer av tätortsmiljöer inom Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret i Lund januari Tryckning: Jenny Andersson För mer information, kontakta Stadsbyggnadskontoret i Lund. Box 41, Lund Besöksadress: Brotorget 1, Lund Om utformning och placering av skylt Skylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.

Skylt ska placeras vid fönster eller dörr i bottenvåningen och Nutida strider pa kulturon i undantagsfall accepteras placering av skylt högre Nutida strider pa kulturon på fasaden.

Skylt ska placeras under takfot. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska i så fall placeras så att den ryms inom byggnadens siluett. Om anvisad skyltplats finns på byggnaden ska skylten placeras där. Utstående skyltar, så kallade flaggskyltar, får sträcka sig högst 1,2 meter utanför fasaden och ska placeras minst 2,5 meter över marknivån. Skylt ska till färg och form underordnas hus och gatumiljö, vilket kan innebära att rikstäckande affärskedjors skyltprogram inte accepteras utan bearbetning.

Skylt bör inte sättas upp på pilastrar, gesimser, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Skylt får inte utgöra en egen byggnadsdel skärmtak eller liknande. Rörlig, blinkande eller bildväxlande skylt får inte sättas upp i stadskärnan.

timothy-candice.info 20T+ timothy-candice.info

Skylt får inte utformas så att den riskerar att förväxlas med trafiksignal. Onödig upprepning av budskap tillåts inte. Successivt ska äldre olämpliga skyltar bytas ut mot skyltar utformade i enlighet med Nutida strider pa kulturon. Utgå ifrån att alla skyltar kräver bygglov.

Om programmet följs förenklas bygglovshanteringen och ditt bygglov kan beviljas snabbare. Genombrutna skyltar har lång tradition i Lund. Råd och riktlinjer Allmänt Alla skyltar ska utformas och placeras med omdöme och omsorg. De utgör ett naturligt inslag i den urbana miljön, men ska underordna sig historiska byggnader och gatumiljöer för att inte dominera. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion har god beständighet och tål väder och vind.

Skyltar ska åldras vackert. Att rikstäckande eller multinationella affärskedjor och andra verksamheter har detaljerade skyltprogram får inte utgöra ett hinder för en anpassning till den aktuella byggnaden eller platsen. Krav på utformning och anpassning till riksintresseområdet Lunds stadskärnas känsliga miljö eller andra specifika omständigheter ska ställas på samtliga skyltar. En lokal anpassning av en standardskylt kan göras, utan att vare sig skyltens verkan eller gatumiljön behöver äventyras.

En förankring i platsen höjer snarare kvaliteten och intrycket av skylten. Skyltens uppgift och innehåll Skylten ska berätta att en verksamhet finns där den finns. Skyltens utförande och grafiska form ger omedelbara intryck om kvalitet, exklusivitet, aktualitet och prisnivå. Rätt gestaltning understryker budskapet. Ett kortfattat och tydligt innehåll gör skylten effektiv. Fylls skylten med för mycket text, varumärken eller reklam, blir den snabbt gyttrig och svårtolkad.

Varumärken och reklam bör därför hänvisas till skyltfönster. Symboler och bilder förmedlar ofta skyltens budskap bättre än bara text. De äldre skråsymbolernas verkningsfulla enkelhet kan Nutida strider pa kulturon som förebild och med fördel inspirera även nutida skyltformgivning. Denna teknik ger en spänning och lätthet åt skylten.

Moderna skyltar av denna typ har satts upp under senare år och kan förhoppningsvis leda till efterföljd.

Och det är rätt skönt...

Foliedekaler visar bakom vilka fönster verksamheten finns. Innehållet i skylten bör vara stationärt. Skyltar med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt dominanta och stör gatubilden.

De har ingen hävd i Lund. Få och välplacerade skyltar är att föredra. Flera skyltar som säger samma sak förmedlar inte mer information, utan ger snarare ett stökigt intryck. Om mer än en skylt sätts upp förlorar skylten sin uppgift som vägvisare till entrén.

En list som löper längs en större del av fasaden är sällan lämplig som skylt. Om den är alltför lång blir den ett fasadelement och ska prövas i bygglov som en fasadändring.

Vill man visa bakom vilka fönster verksamheten finns kan diskreta foliedekaler med logotyp fylla denna funktion. Ofta förmedlar dock fönsterskyltningen denna information. Placering Nutida strider pa kulturon anpassning till byggnadens form och färg Skylten ska placeras på fasaden i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr i bottenvåningen.

I innerstaden och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader får skyltning inte förekomma på fasadens högre våningsplan. Dessa saknar bottenvåningens kommersiella karaktär och skyltar som placeras där riskerar att ha stor påverkan på byggnadens arkitektoniska uttryck.

I enstaka fall kan det vara motiverat att skyltar monteras på fasadens högre våningsplan. Det är då särskilt viktigt att utformningen anpassas så att den samspelar med fasadens uttryck och Nutida strider pa kulturon. Under speciella omständigheter, exempelvis då verksamheten ligger på en inre gård, kan hänvisningsskylt accepteras.

Denna ska då Nutida strider pa kulturon inom samma fastighet som verksamheten. Byggnadens fasad utgör oftast den bästa bakgrunden till skylten och skyltar ska placeras så att de ryms inom byggnadens siluett.

Skylten ska samverka med byggnadens ordning och uttryck. Det är föredömligt att för nya byggnader utforma fasaden så att det finns lämpliga skyltplatser redan från början. På så sätt kan skyltarna integreras med arkitekturen. Om särskilda platser reserverats för skyltar, längs en fris eller avdelning i skyltfönstret, ska skyltar placeras i dessa. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska då placeras så att den ryms inom byggnadens siluett.

Logga in på Dagens Nyheter

Pilastrar, gesimser, Nutida strider pa kulturon och andra detaljer ger fasaden och byggnaden dess karaktär. För att inte förlora sin verkan bör de hållas fria från skyltar.

Karakteristiska fasadformer bör respekteras och, om möjligt, tillvaratas. Man kan till exempel låta en skylt följa ett fönstervalv. Skyltens färger bör väljas med hänsyn till byggnaden och dess närmiljö. Ibland är andra färger än logotypens standardfärger att föredra, om dessa skulle visa Nutida strider pa kulturon bli alltför dominerande.

Infästning av skyltar och montage av kablar, reläer och Nutida strider pa kulturon ska göras med omsorg och så att de inte stör intrycket av skylt eller fasad.

Om kablar och liknande inte har lämplig kulör ska de målas i fasadens färg. Storlek och proportion Lunds stadskärna har med sitt medeltida gatunät en mänsklig skala. Gatorna trafikeras i huvudsak av fotgängare och cyklister. Biltrafikens omfattning är begränsad och den reducerade framkomligheten tillåter inga högre hastigheter. Skyltar i stadskärnan kan därför göras små och ändå uppmärksammas och läsas.

Skyltstorleken måste anpassas till den aktuella byggnaden. Fasaden får aldrig kläs in med skyltar. En liten byggnad kan lätt kvävas under en omfångsrik skyltning, men därmed inte sagt att en stor fasad kräver eller orkar med en stor skylt.

En liten, väldisponerad skylt kan vara effektivare än en stor. I storskaliga områden kan stora skyltar vara motiverade. En lätt och tunn skyltkonstruktion bör eftersträvas. Skylten får inte utformas som en egen byggnadsdel skärmtak eller dylikt och ska inte kraga utanför fasadlivet mer än nödvändigt.

Fasadens rytm och proportion är grundläggande förutsättningar vid skyltens proportionering. Skylten ska harmoniera med fasaden och placeras med hänsyn till fönster- och dörraxlar. Omgivande skyltar och byggnaden Om allas annonseringsanspråk ska kunna tillgodoses, utan att störa gatumiljön eller grannskyltarna, måste måttlighet iakttas vid dimensionering av skyltar. För att undvika ett okontrollerat skyltkaos bör nya skyltar Nutida strider pa kulturon sig i sin omgivning.

Utstående skyltar längs en gata får inte skymma trafikmärken och andra skyltar eller störa närboende. De ska placeras i Nutida strider pa kulturon anslutning till verksamheten, i första hand på huvudbyggnadens fasad och i andra hand fristående på tomtmark. Om verksamheten inte är väl synlig från omgivningen kan det finnas behov av hänvisningsskyltar. Dessa ska användas sparsamt och placeras strategiskt vid infart eller liknande.

Om området innehåller flera verksamheter bör hänvisningsskyltarna samordnas. För fristående skyltar och pyloner tillåts en maximal höjd på sju meter. Verksamhetsområden I storskaliga verksamhetsområden, som industriområden och köpcentrum, kan större skyltar vara motiverade. Med större skyltar följer högre. Val av material påverkar skyltens attraktivitet liksom val av typsnitt, bokstavsmellanrum, radavstånd och teckengrad.

Och det är rätt skönt att författaren går rakt på vad saken gäller, och den rör det hon i ögonblicket ser. Natur & Kultur on paikassa Almedalsbiblioteket Visby. Statens fastighetsverk ska restaurera flera kulturlokaler på Skeppsholmen år Efter restaurering riskerar hyran för till exempel Moderna dansteatern och.

Det är bilder på Volvobilar i alla möjliga sammanhang. Inom kort kommer . Alfred Allmins bild visar föregångaren till nutidens bilprovning. Bilden är tagen i.

MORE: Skolkameror strider mot pul

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde