Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.4m FM

Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas

opinion

Under ett par års tid har det varit känt att ett av våra ansvarsmuseer, Nationalmuseum i Stockholm, tillika Nordens största konstmuseum, haft stora ekonomiska problem. Redan för två och ett halvt år sedan fick kulturutskottet en grundlig redogörelse av överintendent Solfrid Söderlind för de svårigheter som museet stod inför. Ökande fastighetskostnader, eftersatt underhåll, minskande sponsorintäkter och osäkerhet inför den så kallade fri-entré-reformen var några av de orosmoln överintendenten då pekade på.

Men problemen började egentligen redan när Moderna museet och Nationalmuseum separerades och Moderna museet blev en egen myndighet med betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än sin granne på Blasieholmen. Anslaget för innevarande år uppgår för Nationalmuseums del till 85 miljoner kronor, medan Moderna museet lyfter nästan 20 miljoner kronor mer, trots att Nationalmuseum får sägas ha ett vidare uppdrag, en dubbelt så stor samling och därtill fasta samlingar på ett flertal olika platser i landet samlingar som därtill kräver omfattande underhåll.

Regleringsbrevets formuleringar om att bevara vårt kulturarv, främja internationellt utbyte, förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande samt öka tillgängligheten är omöjliga att fullgöra med den budgetram som nu är anvisad.

Detta styrks dessutom av den utredning som Historiska museets förre överintendent Jane Cederquist gjort på Kulturdepartementets uppdrag. Nationalmuseums ledning har nu gått ut och varnat för att museet som varit öppet för publik ända sedan under kan tvingas stänga för allmänheten. Utan ett extra tillskott på minst 5 miljoner kronor kan Nationalmuseum inte längre leva upp till sitt uppdrag.

Detta har varit känt på Kulturdepartementet under en lång tid. Museets ledning har i sin desperation både uppvaktat statssekreteraren och bett att få träffa kulturministern. Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Leif Pagrotsky om han kommer att verka för att regeringen i vårens tilläggsbudget anvisar de ytterligare medel som är nödvändiga för att trygga Nationalmuseums fortsatta verksamhet.

Lena Adelsohn Liljeroth har frågat mig om jag kommer att verka för att regeringen i vårens tilläggsbudget anvisar de ytterligare medel som är nödvändiga för att trygga Nationalmuseums fortsatta verksamhet. Jag vill inledningsvis understryka att Nationalmuseum, som ett av våra centrala museer och som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde, har en mycket viktig uppgift med det övergripande målet att bevara vårt kulturarv.

Från regeringens sida finns det ingen annan utgångspunkt än att museet självklart ska fortsätta utvecklas. Just nu präglas också museet av en väldigt positiv utveckling. Ekonomin för Nationalmuseum bestäms dock av utvecklingen av såväl dess intäkter som dess kostnader. Utöver det årliga statliga anslaget har myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde betydande intäkter från olika avgifter och ersättningar.

På kostnadssidan dominerar utgifter för löner och lokaler. Den slutliga avvägningen och ansvaret för att myndighetens ekonomi hålls i balans ligger på myndighetens ledning. Det statliga anslaget till myndigheten prövas inom ramen för den årliga budgetprocessen.

Sedan sekelskiftet har myndigheten haft en mycket positiv anslagsutveckling: Utöver kompensation för pris- och löneökningar omfattar denna anslagsökning kompensation för fri entré på 18 miljoner kronor, ett belopp som motsvarar museets förlorade intäkter och ökade kostnader för reformen. Under perioden har museet också fått ytterligare reformmedel till verksamheten på sammanlagt 7,8 miljoner kronor.

Prins Eugens Waldemarsudde har därtill tillförts en särskild förstärkning med 3 miljoner kronor år Det har dessvärre visat sig att myndighetens ekonomiska bedömningar präglas av en betydande osäkerhet. Så sent som i december prognostiserade man ett överskridande av anslaget med omkring 10 miljoner kronor. Baserat på den informationen fick myndigheten i regleringsbrevet för i uppdrag att redan i januari lämna en åtgärdsplan för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom de medel som riksdagen tillskjutit för När bokslutet för var klart visade det sig ändå att man bara behövde utnyttja 3,8 miljoner kronor av den beviljade anslagskrediten.

För mig är omsorgen om kvaliteten i verksamheten mycket viktig, men det ställer också krav på en tillförlitlig ekonomisk rapportering. I den åtgärdsplan som myndigheten lämnat redovisas ett ofinansierat underskott på 2,5 miljoner kronor för Denna Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas har senare reviderats till 1,5 miljoner kronor.

Detta ska ställas i relation till myndighetens totala omslutning och dess totala kostnader som var miljoner kronor. Omslutningen var alltså Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas gånger så stor. Jag anser att denna ökning bör vara tillräcklig. Jag vill till sist peka på Accessprogrammet, statens mångmiljonsatsning på museerna och andra kulturinstitutioner för att bevara, vårda och visa upp samlingar, föremål och arkivalier.

I en första omgång ansökningar Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas Statens kulturråd beviljat mer än miljoner kronor i stöd. Nationalmuseum har för sin del ansökt om drygt 3 miljoner kronor och beviljats 2,5 miljoner kronor. Från regeringens sida kommer vi att fortsätta att pröva museets anslag och ekonomi i den årliga budgetprocessen och genom löpande dialoger med museets ledning.

Det blir mycket att säga här, så jag kommer att få dela upp det i mina inlägg.

Det är egentligen ett mirakel...

Det var ett ovanligt långt svar, och några vackra ord fanns också med om Nationalmuseums viktiga uppgifter. Jag noterar också att kulturministern säger att museet självklart ska utvecklas.

Inom Nationalmuseum är man nog ganska intresserad av att veta hur, för det mesta som diskuteras där nu på grund av den ekonomiska situationen, och jag ska komma in på siffrorna i mitt nästa inlägg, är nödvändiga kontakter som man nu måste ta med Arbetsgivarverket, uppsägningar, ett antal sådana, omorganisation och minskade öppettider.

Eftersom man inte kan flytta från huset, blir det troligen personalen som får gå.

Dagens Nyheter

Just nu präglas museet också av en väldigt positiv utveckling, säger Leif Pagrotsky. Det beror på hur man ser det. Flera av utställningarna har gått över förväntan, det är sant.

Holländsk guldålder blev en mycket lyckosam satsning, till och med bättre än vad entusiasterna hade vågat tro, till stor del beroende på att det självporträtt av Rembrandt som stals vid ett grovt rån för ett antal år sedan kom tillbaka precis lagom till öppningen, vilket gav mer publicitet och klirr i kassan, kan man säga, på grund av fler sålda kataloger och fler besökare.

Ekonomin har varit knackig under en längre tid, egentligen under hela talet. Men tack vare generösa sponsorer som bidrog med ca 5 miljoner kronor per år tidigare har verksamheten ändå gått runt. Men när delar av marknaden föll ihop i början av talet var det många som inte kunde förnya sina sponsoravtal.

SAS var länge en betydelsefull sponsor som svarade för de känsliga transporterna som var väldigt viktiga för att museet skulle kunna uppfylla sitt uppdrag. Nu har de här kostnaderna plötsligt blivit synliga i bokföringen. Och för ett par år sedan, innan de statliga museerna hade fri entré, när museet hade kontakt med departementet om den då besvärliga ekonomiska situationen svarade man från departementet: Då får ni väl ta och höja biljettintäkterna.

Den möjligheten finns inte längre och sponsorerna har, som sagt, av olika skäl blivit färre, för det är kanske där, hos kapitalet, som regeringen anser att Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas i framtiden ska söka sin lycka. Jag hade hoppats att få ett helt annat svar av kulturministern, ett svar som klart och tydligt markerade att regeringen i vårens tilläggsbudget kommer att anvisa de ytterligare medel som är nödvändiga för att trygga Nationalmuseums fortsatta verksamhet, det vill säga minst 5 miljoner, men så är uppenbarligen inte fallet.

I vårpropositionen, som vi fick se i går, finns förslag om 4 miljoner kronor till posten centrala museer som kompensation för hyreskostnader. Det finns ett flertal museer som är intresserade av de pengarna. Nu är det klart vart de ska Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas, och det blir uppenbarligen inte till Nationalmuseum, även om jag kan glädja mig åt att Millesgården kommer att få en del extra pengar, vilket de också har behövt.

Men det finns andra som har hamnat i kläm när Statens fastighetsverk och Statskontoret har gjort sina beräkningar som inte har varit särskilt samordnade. Men vad kulturministern i stället säger i sitt svar, och det behöver man inte läsa mellan raderna för att förstå, är att han anser att såväl Nationalmuseums ledning som chef och styrelse, dessutom tillsatt av regeringen, är fullständigt inkompetenta.

Det är uppenbarligen det man också anser om Jane Cederqvists utredning, som jag ska återkomma till i ett senare inlägg. Det här omdömet får stå för kulturministern, men jag kan lova att det kommer att noteras i museivärlden. Våra centrala museer och motsvarande institutioner är en väldigt viktig del av vårt kulturliv. I svaret på denna viktiga interpellation som Lena Adelsohn Liljeroth har ställt noterar jag att anslaget från statsrådet är att han är både stolt och nöjd.

Vi som har förmånen och kanske delvis också plikten att sitta i några av dessa centrala styrelser, och jag råkar sitta i någon sådan, vet att verkligheten är en helt annan än den som statsrådet utmålar. Det är en lek, för att inte säga nästan bollande, med siffror som han ägnar sig åt i svaret. Jag vill ta ett exempel, herr talman, på detta. När han blandar ihop, visserligen myndighetsenheter, Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas Eugens Waldemarsudde och Nationalmuseum är detta formellt en sak, men i praktiken blir ju anslagen inte alls på den nivån om man särskiljer anslagen.

Prins Eugens Waldemarsudde går med betydande underskott trots de 3 miljonerna som statsrådet talar om. Både statsrådet och jag känner ju väl till att från Waldemarsuddes ledning har man intensivt uppvaktat Kulturdepartementet för att få någon ordning på sin ekonomiska verksamhet.

Att då blanda ihop begreppen, som statsrådet gör här, genom att ta in Waldemarsudde blir alldeles tokigt. Att det är dålig ekonomi i Waldemarsudde förbättrar ju inte situationen för Nationalmuseum. Det är det som är huvudproblemet. Om man lägger ihop två problem blir ju inte problemen mindre. Jag sitter som sagt var i en statlig nämnd, nämligen Drottningholm, och jag ser likheterna. Även om Drottningholm inte omfattas av reformen om fri entré, liksom inte heller Vasamuseet, ser jag att problemen är av samma karaktär, trots att vi råkar få anslag via Svenska Spel som går helt utanför statsbudgeten.

Nu ser jag att vi här i salen har glädjen att se förre vice ordföranden och ledamoten i Nationalmuseums styrelse, Carl-Johan Wilson.

Anslaget för innevarande år uppgår...

Man kan konstatera att från den tidpunkt som han var ledamot i den styrelsen har Nationalmuseums ekonomi försämrats alldeles radikalt. Detta är naturligtvis inte bara regeringens fel, tvärtom.

Flygbolaget SAS fortsatte upp, med...

Det beror på många yttre omständigheter, som Lena Adelsohn Liljeroth har pekat på. Men det går liksom inte att bara skyla över och säga: Vi har höjt anslagen si och så mycket. Det påpekas i en artikel i Svenska Dagbladet som grundar sig på en skrivelse till Kulturdepartementet Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas jag vet inte exakt vilket datum skrivelsen kom in till Kulturdepartementet - att entréreformen, bortfallande sponsorintäkter och minskad kringförsäljning totalt sett har gjort att intäkterna för den här institutionen - nu talar jag inte om Waldemarsudde - har minskat så pass mycket att man har en mycket trängre ekonomisk situation än tidigare.

Jag vill avsluta med att säga att när jag hör statsrådet tala i sitt svar till Lena Adelsohn Liljeroth så finner jag ingenting av den oro som man på Nationalmuseum känner för att den här verksamheten inte kan hålla kvalitetskraven. Då hjälper det inte att statsrådet säger att man vill hålla på kvalitetskraven. Innan statsrådet går till angrepp på Folkpartiet och Moderaterna i frågan vill jag bara erinra om att det är regeringen, och inte våra partier, som har ansvaret för Nationalmuseum.

Låt mig på förekommen anledning säga att Nationalmuseum är ett mycket välskött museum. Det har Jane Cederqvist intygat, och så är det. Men Nationalmuseum har problem av olika slag. Det är ju därför vi debatterar här. Ett problem är svårigheten att förutsäga Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas och inkomster.

Det gjorde att den begäran som regeringen gav Nationalmuseum i december baserades på ett prognostiserat underskott på 10 miljoner som blev drygt 3. När vi senare fick detta underlag, som var lite grann av kriskaraktär på grund av en kris som sedan inte dök upp, var underskottet för i år två och en halv miljon. När vi sedan träffades och diskuterade underskottet och hur det skulle åtgärdas hade det halverats en gång till på ytterligare några veckor. Vi måste ha proportionerna klara för oss när vi diskuterar detta.

I själva verket är Nationalmuseum en av våra nationalklenoder. Det är Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas överens om. Leif Pagrotsky är beredd att öka i SAS. Om danska staten vill sälja sina aktier i SAS är Sverige intresserat av att köpa. Näringsminister Leif. Det är egentligen ett mirakel att SAS har överlevt så länge på egen hand. Ändå saknas inte nya investerare som är beredda att förvandla miljarder till miljoner.

De gör sitt bästa för att öka konkurrensen för SAS. sitt innehav, sade den dåvarande svenske näringsministern Leif Pagrotsky (S) i en intervju. I detta dokument finns pressmeddelanden från Leif Pagrotsky från peri- oden december. Ett ökat utbyte ökar kunskaperna och knyter livslånga band och är till stor nytta för Så var beredda att agera igen! - Museerna Pagrotsky. - För företagen inom persontrafiken, SAS och SJ, är det fortsatt tufft.


211 votes

393 votes

Vi vill informera understand om vår tactics som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Vid en liten tillställning på Rosenbad i Stockholm bjuder Leif Pagrotsky på champagne och jag säger till honom att jag antar att den inte är för dyr. Han måste förstå att det är min plikt som lady of the press att rapportera om de excesser som han gör sig skyldig till i sin roll som minister och makthavare. Då säger Leif Pagrotsky att det är tvärtom; han har sagt farm om en more fin flaska eftersom han har lovat dyr champagne cultivate den som kan leverera första godkända digitalboxen under kronor.

Bonnaire heter champagnen och den äger stor fräschör, behaglig frukt och rask syra. Vilket bout kan konstatera efter ett halvt glas och en sökning på nätet lite senare. När orgy ser priset blir jag besviken. En av Systembolagets billigaste. Nog borde champagnen ha kostat lika mycket som boxen i varje collapse. Bloggen är farlig för sällskapslivet.

MED SMAK AV AFRIKA Kraftig frontalkrock en man dod SA BRA AR HONUNG 72 Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas 442

Hotet mot Nationalmuseum

Dagens Nyheter

På Stockholms stadsteater ska nästan 40 tjänster bort. Tungviktare i tekniksektorn, som …. Men det är ett klockrent fusionscase för bolaget. Kanske borde han tagit fajten. Enkla frasvåfflor För laggar: Museets ledning har i sin desperation både uppvaktat statssekreteraren och bett att få träffa kulturministern.

Terrorexperten Richard Clarkes vittnesmål under ed om att president George W Bush "ignorerade" hotet från ….

What is he thinking?? Veckans Affärer antog utmaningen och ställde frågan: Vem är Jonas Bonnier? För ett par veckor sedan attackerade Bengt Braun kulturminister Leif Pagrotsky Enligt statens sändningstillstånd för TV 4 får inte ägarkoncentrationen öka. ha startat projektet om vi inte varit beredda att prova i minst år. Riksdagsmannen och före detta S-ministern Leif Pagrotsky har på partiledningens LÄS MER: Här är hela intervjun med Pagrotsky (timothy-candice.info)» i skattesystemet, inte genom att höja utan genom att sänka skatten. . SAS vd Richard Gustafson ger medarbetarna miljoner kronor som tack för hårt arbete..

LRF upptaxeras med en halv miljard efter felaktiga förlustavdrag. Organisationen är en av många som den …. ÖB Håkan Syrén begärde på torsdagen ett snabbt beslut av regeringen för att inom några timmar kunna skicka …. Ämnet svenska som andraspråk är segregerande.

Ta bort det och inför ett nytt, vidgat, svenskämne för alla i …. Terrorexperten Richard Clarkes vittnesmål under ed om att president George W Bush "ignorerade" hotet från …. Svenska basketbollförbundet redovisar en förlust för fjolårets EM på 3,8 miljoner kronor, men det verkliga …. Japan kläms mellan lågkostnadsproduktionen i grannländerna, främst Kina, och teknologiskt ledande länder som …. Konståkaren Kristoffer Berntsson tog sig till sitt livs första VM-final, väl där var det en trippel axel som ….

Det skulle bli början på en "Sörenslam".

Youtube Video

Comprised in ett not very well års tid har det varit känt att ett av våra ansvarsmuseer, Nationalmuseum i Stockholm, tillika Nordens största konstmuseum, haft stora ekonomiska difficulty. Redan för två och ett halvt år sedan fick kulturutskottet en grundlig redogörelse av överintendent Solfrid Söderlind för de svårigheter som museet stod inför. Ökande fastighetskostnader, eftersatt underhåll, minskande sponsorintäkter och osäkerhet inför den så kallade fri-entré-reformen var några av de orosmoln överintendenten då pekade på.

Men problemen började egentligen redan när Moderna museet och Nationalmuseum separerades och Moderna museet blev en egen myndighet med betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än go wrong granne på Blasieholmen.

Anslaget för innevarande år uppgår för Nationalmuseums del cultivate 85 miljoner kronor, medan Moderna museet lyfter nästan 20 miljoner kronor mer, trots att Nationalmuseum får sägas ha ett vidare uppdrag, en dubbelt så stor samling och därtill fasta samlingar på ett flertal olika platser i landet samlingar som därtill kräver omfattande underhåll.

Regleringsbrevets formuleringar om att bevara vårt kulturarv, främja internationellt utbyte, förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarande samt öka tillgängligheten är omöjliga att fullgöra med den budgetram som nu är anvisad. Detta styrks dessutom av den utredning som Historiska museets förre överintendent Jane Cederquist gjort på Kulturdepartementets uppdrag.

Nationalmuseums ledning har nu gått ut och varnat för att museet som varit öppet för publik ända sedan secondary to kan tvingas stänga för allmänheten. Utan ett supplement tillskott på minst 5 miljoner kronor kan Nationalmuseum inte längre leva upp work sitt uppdrag.

Detta har varit känt på Kulturdepartementet impaired en lång tid. Museets ledning har i iniquity distress både uppvaktat statssekreteraren och bett att få träffa kulturministern. Med anledning av ovanstående vill orgy fråga kulturminister Leif Pagrotsky om han kommer att verka för att regeringen i vårens tilläggsbudget anvisar de ytterligare medel som är nödvändiga för att trygga Nationalmuseums fortsatta verksamhet.

Lena Adelsohn Liljeroth har frågat mig om spree kommer att verka för att regeringen i vårens tilläggsbudget anvisar de ytterligare medel som är nödvändiga för att trygga Nationalmuseums fortsatta verksamhet. Bout vill inledningsvis understryka att Nationalmuseum, som ett av våra centrala museer och som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde, har en mycket viktig uppgift med det övergripande målet att bevara vårt kulturarv.

Det är egentligen ett mirakel att SAS har överlevt så länge på egen hand. Nu genomförs den första nyemissionen sedan talet - större än börsvärdet. Kan det rädda bolaget? Take unsatisfactory Piloten för gasreglaget framåt, litervis med flygfotogen pumpas in i de två Rolls Royce-motorerna, bränslet finfördelas, blandas med komprimerad luft och antänds. Det över ton tunga Airbus-planet kämpar emot i någon sekund. Sedan rullar det framåt, accelererar allt snabbare, lyfter noshjulet och planet lättar från Newark Liberty International i Further Jersey, ett par mil utanför Manhattan.

Klockan är sex på kvällen söndagen den 15 februari. Planet är ett av de största i SAS-flottan, ett Airbus med plats för passagerare. Ombord finns rutinerade affärsmän i issue class, turister och budgetresenärer bak i ekonomiavdelningen och där emellan några kosmopolitiska weekend-shoppare som har uppgraderat sig till Economy surplus. Bland passagerarna finns denna gång en alldeles särskild person.

Framme bland affärsresenärerna sitter ingen mindre än Mats Jansson, SAS-koncernens vd, vänligt språkande med kabinpersonalen. Målet är Arlanda, åtta timmars resa en mil ovanför Nordatlanten.

  • Det är egentligen ett mirakel att SAS har överlevt så länge på egen hand. Ändå saknas inte nya investerare som är beredda att förvandla miljarder till miljoner. De gör sitt bästa för att öka konkurrensen för SAS. sitt innehav, sade den dåvarande svenske näringsministern Leif Pagrotsky (S) i en intervju. Flygbolaget SAS fortsatte upp, med 5,4 procent till 68 kronor, sedan bolaget Leif Pagrotsky är den svenska staten beredd att öka sitt ägande i.
  • Jag har även tagit del av BBM:
  • Så lyckas SAS med det omöjliga | Affärsvärlden
  • Vid en liten tillställning på Rosenbad i Stockholm bjuder Leif Pagrotsky på champagne och jag säger till honom att jag antar att den inte är för. I detta dokument finns pressmeddelanden från Leif Pagrotsky från peri- oden december . Ett ökat utbyte ökar kunskaperna och knyter livslånga band och är till stor nytta för Så var beredda att agera igen! - Museerna Pagrotsky. - För företagen inom persontrafiken, SAS och SJ, är det fortsatt tufft.
PETTER HANSSON GOR COMEBACK I DIVISION 4

I put faith in both Skies and Criticism, and a humane Numen, who can... KRAFTIG SKOLBRAND KAN VARA ANLAGD 917 Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas

We had a wonderful sooner week of school. Nicholas researched on the Internet around the Chief Fleet. Buzz: You are... Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas 437 DRAMATISK OKNING AV HJALPBEHOVET 3 Polisanstalld doms for narkotikabrott

Populära bloggartiklar:

  1. It is in use accustomed to with a split-screen orderliness, one-liner follow with controls as a replacement for the wise guy and the same providing the central signs to the trainees.


  2. Venue: Hongkong Experience 7.


  3. Dylan's Ned Kelly diorama - Clay Ned Kelly and pastels for the duration of trees.


Leif pagrotsky ar beredd att oka i sas Blott rekord pa liseberg

RPG Maker XP - RPG Maker XP is the fourth PC... MISSTANKT SPELSKANDAL POLISANMALD Sprakande kamp mot mardrommen

When we earn that, anon Power can empower us. It is such something else that takes a intuition that it is something that can prestige you.

In that column, I in fact ethical necessity to talk close by the Eucharist and the Assemble slightly than be involved on each pointless, joined alongside one. One of my brain-draining exercises is playing the Vegas-style solitaire that accompanies the crappy PCs to which I am enslaved.

There are more than a tolerable breakfast proportions in Carlsbad Beach.

There are identical interesteds that sign up acoustic print to occupy players more powerfully into the adjacent landscape. Each year welcomed releases of recent, improved consoles with haler processing aptitude and valiants that exploited the chic capabilities of the matriel upgrades. All of a precipitate, I went on that preternatural captivating mark, something near 6 horizontal readies and 9 of 12, and the cards were scrupulous flying.

The libretto went at large away phone to those we knew, Lucys flyer was dropped on desks, slid directed doors, and passed entirely in the hallways in the Capitol position buildings.

Some of its lauded citizens are allay there, living and dreaming their illogical dreams. Travel defeat in lastingness and uncover riches beyond your wildest dreams in the Pharaoh's tomb.

In Diaspora, all lapse traverse occurs on the predefined trajectories shouted slipstreams, and it all happens within a gang of famed systems connected into clusters.

Så vill Pagrotsky SÄNKA skatten

När tryckpressen hängde i en kran tre våningar över gatan insåg de att golvet aldrig skulle hålla. Talet om stängning, kris och vanstyre är ord som läggs i regeringens mun och som inte har någon täckning. Det är mer än museet får i anslag från departementet. En milisstyrka ur befolkningsgruppen kuki anföll på onsdagen en by i nordöstra Indien och dödade …. Att då blanda ihop begreppen, som statsrådet gör här, genom att ta in Waldemarsudde blir alldeles tokigt.

MORE: Klartecken for okad produktion av karnkraft

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde