Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

107.2m FM

Del 5 argumentation

opinion

Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [ 1 ] och den utvecklades under antiken på talet f. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än Del 5 argumentation finna det som är bäst ägnat att övertyga". Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera retorikforskare hävdar Del 5 argumentation styrkan hos retoriken ligger i definitionens mångfald.

Den utbildade talaren kallades under antiken för retor eller orator; retor kunde då även betyda en lärare i retorik. Under talet, då sofister var framträdande inom området, uppstod den eviga frågan: Retoriken fördes vidare från antika Grekland till antika Romdär det präglade vardagen. Vidare studerade den kristna kyrkans män retorik tillsammans med dialektik och grammatik. Renässansen var en retorisk guldålder, där humanister undervisade andlig och världslig retorik.

Eftersom latinet under talet i stor utsträckning ersattes av modersmålet försvann retoriken, men levde kvar i USA, varifrån den åter blev populär efter talet.

Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias. Del 5 argumentation historien hade demokratins upprättande på Sicilien under talet f. Platon uttryckte ogillande över retoriken, i dialogen Gorgiasmen presenterade sedan en mer Del 5 argumentation bild av retoriken i Faidros. Därigenom blev retoriken det första klart avgränsade kunskapsområde som var föremål för skriftlig systematisering och vetenskaplig analys.

Retoriken uppfanns sålunda inte, utan upptäcktesoch några av de äldsta bevarade texterna som beskriver denna grundläggande systematisering är av Aristoteles hand.

Bland andra kända läroboksförfattare i ämnet bör nämnas CiceroIsokrates och Quintilianusalla tre verksamma under antikensamt Vossius. Retorik har sedan antikens dagar varit ett framstående och vördat ämne vid utbildningar i västvärlden, om än med en viss statusförlust under och talen. Genom århundradena hade retoriken haft en Del 5 argumentation roll inom litteraturen, och i och med tillfällesdiktens starka framväxt under talet komponerades det stora flertalet av dikterna i form av konstfullt, retoriskt utformade tal.

När romantiken anlände, ansåg man att den i hög grad schematiska komposition som retoriken bidrog med var obsolet och hade spelat ut sin roll. Retoriken kom sålunda under talets senare hälft av sakta försvinna från skolschemat. Efter andra världskriget började man dock intressera sig för retoriken igen. En orsak var att man under kriget hade sett prov på vilket enormt genomslag propaganda har på en större allmänhet.

Vidare började man inom de humanistiska vetenskaperna inse förtjänsterna med retorikens analytiska verktyg. För retoriken öppnade det senare upp en helt ny arena och idag är det vanligt förekommande att forskare inom områden som psykologilitteraturvetenskapkommunikationsvetenskapDel 5 argumentationfilosofi och Del 5 argumentation använder sig av retoriska analysmetoder. I en del länder kan man idag därför fortfarande tala om två varianter av retorik: Här bör Chaïm Perelman nämnas som en av de stora förgrundsfigurerna, främst inom området för argumentation.

I modernt svenskt språkbruk förekommer även ordet retorik i betydelsen "konstfullt utformat men i huvudsak innehållslöst språk". Retoriken är moderämnet i den humanistiska bildningstraditionen och har alltid varit nära förbundet med undervisning. Inom den klassiska retoriken användes progymnasmata [ 4 ] för att lära ut retorik.

Tanken var, att precis som man kunde öva sin kropp med ett träningsprogram med olika övningar i gymnastikkunde man öva sitt tänkande och sin språkliga förmåga med retoriska övningar, progymnasmata.

Ordet gymnasium kommer från denna utbildningstradition.

Del 4. Retorik och argumenterande...

De retoriska övningarna var obligatoriska i skolväsendet ända fram till talet, och har idag fått ett nytt uppsving tack vare retorikens upprättelse. Idag har man dock insett att övertygningskonsten handlar om mer än bara ordvalens kontextuella betydelse; att det även mycket handlar om kroppsspråketbudskapet och det egna engagemanget vid framförandet.

Karlyn Kohrs CampbellChaïm PerelmanJörgen FafnerKenneth BurkeLloyd Bitzer och Dorothy Leeds är några av de författare och teoretiker som bidragit till utvecklingen av den moderna retoriken och konsten att tala inför olika grupper. Idag är retoriken ett självständigt ämne på fyra institutioner, på vilka både forskning och utbildning bedrivs i ämnet.

Dessa fyra är Uppsala universitetÖrebro universitetLunds universitet och Södertörns högskola. Utöver dessa lärosäten finns enstaka, kortare retorikkurser på ett flertal svenska lärosäten.

Sverige har också sex nu verksamma professorer: Retoriken finns allestädes — i det dolda såväl som i det öppna — därför att retoriken är en naturlig del av människans kommunikation. Retoriken används på tre olika plan: Än idag har begreppen inte kunnat spåras till någon specifik person, tid eller plats, men troligen har begreppen tillämpats sedan medeltiden.

Begreppen utens och docens tros vara sprungna från Aristoteles verk Den nikomachiska etikenen bok som skall ha haft stort inflytande under medeltiden och stått som underlag för den tidens stora tänkare. I Cambridge History of Later Medieval Philosophy står det att biskopen Albertus Magnus utförde en tolkning på Aristoteles verk utifrån sin kristna tro.

Där definierar han begreppen ethica utens och docens på liknande vis som görs idag med rhetorica utens och docensDel 5 argumentation det är troligt att de retoriska begreppen uppkom under medeltiden. Begreppen kom att dö ut, men återupptäcktes under talet av den amerikanske litteraturteoretikern och filosofen Kenneth Burke som omnämnde rhetorica utens och docens i sin bok A Rhetoric of Motives.

Rhetorica utens betecknar tillämpad retorikmen direkt översatt från latin betyder adjektivet utens egentligen "Del 5 argumentation" ha pengar att användavilket kan vara missvisande. Däremot är ordet utens besläktat med utilias som betyder nytta och som kan härledas till retorisk kommunikation. Rhetorica utens betecknar det praktiska utförandet av retoriken. Praktisk retorik kan vara debatter, politiska tal, blogginlägg eller reklam. Praktisk retorik sker överallt, och eftersom det är en del av hur människor kommunicerar med varandra är den fullkomligt oundviklig.

Rhetorica docens betecknar teoretisk retorik, och direkt översatt från latin betyder det besläktade ordet docens att lära, undervisa eller förkunna. Till skillnad från rhetorica utens inbegriper rhetorica docens alltså den teoretiska läran om hur retoriken används i praktiken. Rhetorica studens betecknar retorisk analys och kritisk diskurs.

När ett retoriskt objekt blir analyserat tillämpas en retorisk analys. Inom framför allt den angloamerikanska retorikforskningen har den retoriska analysen blivit en central del, bland annat tack vare Sonja K. Foss verk Rhetorical criticism. Några av de analysmetoder som brukar räknas som retoriska är neo-aristotelisk analysFantasy-ThemeanalyspentadanalystopikanalysDel 5 argumentation och metaforanalys.

Sedan antiken har retoriklärarna kunnat urskilja tre typer av tal, nämligen rättsliga, politiska och ceremoniella sådana, enligt följande: Enligt den romerske retorn Cicero åligger det retorn tre plikter att uppfylla i ett framförande: Dessa plikter svarar till viss del mot Aristoteles tre övertalningsmedel: Läran om partes är den praktiska modell som retorn tillämpar vid skapandet av en retorisk framställning, vare Del 5 argumentation det gäller ett tal som skall åhöras eller en text som skall läsas.

Ursprungligen bestod modellen av de fem delarna inventiodispositioelocutiomemoria och actio. Under det senaste århundradet har olika retoriker gjort tillägg till partesmodellen. De tillägg som fått störst genomslag i Sverige är retorikprofessor Lennart Hellspongs inledande  intellectio samt begreppet emendatio.

Retorn analyserar ämnet och den retoriska situationen Del 5 argumentation klargör framställningens syfte. Retorn samlar stoff till sin retoriska framställning. Till sin hjälp använder retorn sig av topiker — läran om de ställen där ämnen, material och Del 5 argumentation finns.

Retorn ordnar sitt stoff till talet eller texten. Stoffet kan ordnas enligt flera olika dispositioner, däribland den klassiska retorikens dispositionsordning: Retorn utformar och utsmyckar stoffet med ord. Till sin hjälp använder retorn sig av troper och stilfigurer:. Retorn memorerar manuset inför muntligt framförande. Till sin hjälp har retorn olika minnestekniker:.

Retorn håller sitt anförande. Till sin hjälp har retorn sin röst, kroppsspråk och andra hjälpmedel såsom klädsel, rekvisita och PowerPoint.

Retorn reflekterar, utvärderar och bedömer anförandet eller texten. Erfarenheter och lärdomar läggs i retorns den retoriska verktygslådan copia. Enligt den klassiska retoriken fanns det fyra olika tillvägagångssätt att reda ut oenigheter på: Argumentation är presentation av argument för eller mot en tes.

4 Argumentation; 5 Retorik och...

Irrelevanta argument eller felaktigheter i logiska resonemang innebär argumentationsfelinom retoriken kallade för fallasier. Argumentationens mål är vad retoriken benämner persuasiovilket bäst översätts som övertalning. En förutsättning för denna övertalning menar Aristoteles ligger i retorns ethoslogos och pathos:. Förhållandet mellan retorik och kunskap är ett gammalt filosofiskt problem, delvis på grund av våra olika antaganden om kunskapens natur se epistemologi. Men det står ganska klart att medan kunskap främst handlar om sann rättfärdigad tro, enligt det klassiska kunskapsantagandet, handlar retorik främst om det talade ordet och dess inverkan på en publik.

Ordet retorik kan även syfta på "tomt tal" som är likgiltigt inför vad som är sant, och i denna mening är retorik motsatt kunskap. Till exempel Platon kritiserade sofisterna för deras retorik, som hade övertalat folket att döma hans vän Sokrates till döden oavsett vad som var sant.

Men retorik används även vid konstruktionen av sanna argument, t. Därför är retorik även nära besläktad med kunskap. Förhållandet mellan retorik och etik har alltid varit ett aktuellt ämne inom retoriken.

Retorikens kritiker har Del 5 argumentation beskyllt retoriken för att vara manipulativ. Företrädare för retoriken anser dock att vi själva bär ansvaret för våra språkhandlingar. Författare  · Litteraturår  · Litteraturpriser.

Hämtad från " https: Visningar Visa "Del 5 argumentation" Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Sidan redigerades senast den 10 december kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. 5 Ålder och nyhet; 6 Bevisbördeargument. Del 5 argumentation

Del 5: Argumentation. Publicerad DN:s...

Frånvaron av Kvantitativ logik är den del av satslogiken som grundar sig på begrepp som "några" och "vissa". Hur många argument du än lägger fram, hur mycket fakta och ord som ” faktaresistens” och ”postsanning” blivit en del av mångas vokabulär.

En del argument kanske i...

Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt. Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde