Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

102.8m FM

Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret

opinion

Näringslivet förväntas spela en viktig del i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av att ansvariga aktörer talar om näringslivets viktiga roll — men inte med företagen, enligt en undersökning gjord av FOI. Det var enklare förr. Åtminstone om man betraktar företagens roll inom totalförsvaret.

De verkade ofta på en nationell marknad och lydde under svensk lagstiftning. I dag finns många av de företag som kan spela en roll för totalförsvaret på en global marknad, där de lyder under EU-lagar och internationell lagstiftning. Som aktiebolag har de ofta andra hänsyn att ta än en enskild nations behov. Det innebär att staten inte som förr kan kommendera Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret resurser och beteenden. Men om stat och näringsliv ska kunna samverka är det en bra start att fråga näringslivet hur det ser på sin roll i totalförsvaret, enligt FOI-forskarna Matilda Olsson, Charlotte Ryghammar och Jenny Lundén, som genomfört studien  Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret  på uppdrag av Justitiedepartementet.

Försvarets satsning på nanoforskning kommer...

De anser inte att samhället använder näringslivets kompetens, säger Matilda Olsson. Vi blev positivt överraskade över hur intresserade de intervjuade företagen var av att få veta mer om planeringen av totalförsvaret, säger Matilda Olsson. För att kunna delta på ett djupare plan efterfrågar näringslivet mer kunskap och en konkret bild över vad de kan bidra med.

Så statens hemläxa är sätta ord på vad den vill, säger Matilda Olsson. Rapporten noterar också att näringslivet ser en kommersiell potential i ett samarbete inom ramen för totalförsvaret. Att bli leverantör inom totalförsvaret kan också genera affärer — dels direkt med Försvarsmakten, men också skapa trovärdighet mot andra kunder säger Matilda Olsson. Försvarsmaktens perspektivstudie sträcker sig fram till I likhet med många andra bedömare målar Försvarsmakten en dyster bild av omvärldsutvecklingen.

Men det finns positiva signaler mellan raderna. Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret varnade tidigt för riskerna med att underskatta okonventionella metoder för krigföring. Dessa metoder utfördes med väsentlig mycket högre kvalitet, precision och effekt än det traditionella väpnade angreppet.

Under annekteringen av Krim och invasionen av östra Ukraina var det inte i första hand avancerade militära förmågor som imponerade på västerländska bedömare utan snarare samordning, initiativ och vilseledning. I Försvarsmaktens perspektivstudie adresseras detta mycket tydligt vilket är lovande.

Charlotta von Schultz

Flera sidor ägnas åt telekrig, cyberattacker, sensorer, informationsteknologi, obemannade system, nanoteknik och inte minst — den så kallade gråzonen. Alltså inte i första hand pansarslag och luftdueller. Försvarsmakten förfogar idag inte ensam över de resurser som krävs för att möta hoten i gråzonen eller hybridangrepp.

Dessa resurser finns hos andra myndigheter och i ännu större utsträckning inom näringslivet.

i FoU, särskilt näringslivet har...

Syftet med övningen var att ge privata och offentliga aktörer möjlighet att öva tillsammans, och därigenom stärka samhällets samlade förmåga att hantera it-relaterade samhällsstörningar, när aktörerna snabbt behöver samordna sig för att kunna vidta relevanta åtgärder. Scenariot omfattade kritiska beroenden inom sektorerna energi, "Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret," information och kommunikation och hälso-och sjukvård.

Den här typen av övningar stärker och utvecklar aktörerna både enskilt och tillsammans. Den stärker förmågor som beslutsfattande och informationsdelning, vilket leder till ett mer systematiskt informationssäkerhetsarbete. Därmed bidrar övningen också till att stärka beredskapen i hela hotskalan, från fredstida samhällsstörningar till terrorangrepp eller krig, säger Nils Svartz, vikarierande  GD  MSB. Under två dagar tränades deltagarna att identifiera och analysera händelser, ta fram en lägesbild och dela den med andra.

Det skedde samtidigt som åtgärder koordinerades som var nödvändiga för att kunna säkerställa samhällets förmåga att hantera allvarliga it-incidenter.

För att lyckas med det arbetet krävdes en samlad insats och ett brett samarbete mellan aktörerna. Även förarbetet inför en övning ger kunskaper, skapar nya kontakter och andra nyttiga erfarenheter. Årets övning visar att vi är på rätt väg, men att vi behöver fortsätta att öva tillsammans och vi behöver återföra erfarenheter och ta vara på lärdomarna.

Vi kan alltid slipa på våra verktyg, utveckla vårt samarbete och bli bättre! MSB har fått regeringens uppdrag att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet. Övningens fokus på informations- och cybersäkerhet och dess koppling till samhällets funktionalitet stämmer mycket väl överens med  EU: Direktivet ska implementeras i svensk rätt den 10 maj och genom detta införs uttryckliga krav på systematiskt informationssäkerhetsarbete, it-incidentrapportering och tillsyn för aktörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster.

Nyhet NIS-direktivet den 16 Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret. Samtidigt som Försvarsmakten återuppbyggs på Gotland, så ska nu också det som kallas totalförsvaret förbättras. Länsstyrelsen på Gotland ska de kommande åren stärka samarbetet mellan det civila och det militära. Strax före jul gav regeringen i uppdrag till länsstyrelsen på Gotland att genomföra ett totalförsvarsprojekt som ska stärka samarbetet mellan det militära och det civila. Det handlar om att ta tag i frågor som hur man kan skydda samhället, vården, kommunikationer, strömförsörjning och matleveranser i händelse av en kris.

Nu gäller det att starta det igen. Vi ska ju bygga upp något modernare, mer inriktad mot idag, för det är ju inte det tidigare totalförsvaret som vi ska bygga upp, säger Peter Molin, länsråd på länsstyrelsen på Gotland. Projektet får totalt 30 miljoner kronor fram till att det ska vara klart år Då ska lärdomarna också användas på andra håll i landet. Men det stannar inte där menar Peter Molin.

Vi ska komma ihåg också att samhället måste skydda sig mot alltifrån falska nyheter till cyberhot och terrorism. Bygger vi då upp Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret stabilt samhälle där vi vill och kan försvara oss så är det klart att vi kan använda det i många olika skeden, säger han.

De senaste åren har det förekommit försök att påverka val i andra länder. Det går inte att utesluta att också det svenska valet i höst kommer att utsättas för försök till påverkan. Ansvariga myndigheter har på olika sätt under det senaste året arbetat för att öka samhällets förmåga att värna valet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sedan i februari förra året arbetat med att ge aktörerna i valsystemet stöd för att skydda valsystemet och valets genomförande.

MSB har dels utbildat aktörerna om informationspåverkan mot val, dels tagit fram en förberedande lägesbild till stöd för Valmyndigheten. Inte minst har vi ökat vårt gemensamma medvetande vilket i sig gör oss mer förberedda och mindre sårbara, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB: MSB bedömer är att det svenska valsystemet är robust, bland annat för att det är decentraliserat, manuellt och transparent.

Konsekvenserna av ett minskat förtroende för genomförandet av allmänna val är så pass omfattande att samhället måste ta frågan på största allvar och arbeta strukturerat för att reducera sårbarheter och öka vår gemensamma förmåga att värna valets genomförande, säger han. Utöver lägesbilder och utbildningar arbetar MSB också med aktörsgemensam samverkan.

Det innebär att de aktörer som ansvarar för valets genomförande samverkar med varandra, det vill säga arbetar mot gemensamma mål men inom sina respektive ansvarsområden. MSB genomför regelbundna veckovisa samverkanskonferenser med en rad myndigheter och andra aktörer. Nu genomför myndigheten också ett samverkansmöte med särskilt fokus på valet.

Till exempel genom att man undviker glapp i hanteringen eller att olika aktörer gör samma saker. Det gör också att vi får en samlad kunskap och lägesbild där olika perspektiv finns med. På så sätt kan samhällets resurser utnyttjas effektivt och användas där de bäst behövs, säger Anna Nyman, enhetschef på MSB.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket,....

Demokratin vinner på att vi samverkar. För att stärka beredskapen inför valet gick MSB också upp i så kallad särskild organisation måndag 5 februari. Det innebär att myndigheten stärker sin beredskap genom att tilldela särskilda resurser för att hantera samhällsstörningar kopplade till valet. Den 9 november höll Totalförsvarsstiftelsen ett seminarium på Försvarshögskolan om Näringslivets syn på roller och ansvar i totalförsvaret. Det renderade i ett PM som lämnades till regeringen och Försvarsberedningen.

Nu har även FOI gjort samma sak och skrivit en betydligt matigare rapport som är synnerligen läsvärd och användbar. De senaste decenniernas strukturförändringar har bidragit till att samhällets beroende av näringslivets resurser har ökat för att klara av kriser i vardagen såväl som större samhällsstörningar och höjd beredskap.

För de intervjuade företagen är frågor som rör omfattande samhällskriser och krig, eller vilken roll just deras företag skulle spela under sådana situationer, inte någonting som ingår i det dagliga arbetet. Deras fokus ligger på att utveckla sina verksamheter för att stå sig i den ofta hårda konkurrensen på marknaden. Störningar hanteras oftast utifrån en mer kortsiktig horisont och fokuserar på företags- och branschspecifika perspektiv.

Företagen anser dock att frågorna om samhällskriser och totalförsvar är viktiga när de presenteras för dem och de resonerar kring ansvar och roller på en övergripande nivå. Samtidigt anser de inte sig kunna ge djuplodade och detaljerade svar då frågorna inte varit aktuella under lång tid. Vad gäller företagens syn på roller och ansvar vid samhällskris och krig, är den generella bilden som Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret att de ser det som statens roll och ansvar att ombesörja fundamentala strukturer såsom organisation, styrning, uppföljning och finansiering.

Det är med andra ord statliga aktörer som förutsätts skapa förutsättningar för näringslivet att medverka både i hanteringen av samhällskriser och vid höjd beredskap. Företagen ser det inte som sitt ansvar att tillhandahålla redundans och beredskap. Deras planering för eventuella störningar i sina verksamheter har ett internt fokus som förutsätter att samhället i övrigt fungerar utan störningar.

Ansvaret att förebygga och hantera större samhällsstörningar i grundläggande funktioner som levererar elektricitet, drivmedel, kommunikation och kommunaltekniska tjänster ligger enligt företagen på offentliga aktörer. Givet att staten skapar förut-sättningar för näringslivet att delta i planering och hantering av såväl kriser som höjd beredskap, utrycker företagen en vilja att ta ett samhällsansvar och åta sig en roll.

Denna roll behöver dock arbetas fram i dialog mellan näringslivet och statens Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret. Företagen sätter ord på en rad förväntningar, utmaningar och behov likväl som möjligheter och potential för att stärka näringslivets framtida roll och medverkan i totalförsvaret.

Totalt har författarna identifierat 13 punkter som belyser dessa perspektiv, som i sin tur kan delas in i följande tre kategorier:.

Författarna menar vidare att parametrar som tydlighet och stringens, kommunikation, incitamentsstrukturer, tidsperspektiv och folkförankring kopplat till totalförsvaret måste omhändertas i det fortsatta arbetet för att nå ett lyckat resultat.

Hela rapporten hittar du här. MSB har i uppgift att varje år fördela anslaget 2: Vilka projekt som kan få del av anslaget grundar sig på MSB: Fördelningen grundar sig även på olika regeringsuppdrag och den årliga Nationella risk och förmågebedömningen. Det delas ut till myndigheter som har ett utpekat ansvar enligt krisberedskapsförordningen eller deltar i samverkansområdena. Läs mer om 2: Läs om Nationell risk och förmågebedömning.

Relaterade artiklar

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka det civila försvaret och samhällets informations- och cybersäkerhet. Det säkerhetspolitiska läget i vårt eget närområde har försämrats.

Det enskilt viktigaste under försvarsbeslutsperioden — är bland annat att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Hittills har den återupptagna totalförsvarsplaneringen i stor utsträckning präglats av I dag finns många av de företag som kan spela en roll för totalförsvaret på en Denna princip är ett synsätt och en planeringsfilosofi som står för en strävan att obemannade system, nanoteknik och Stor satsning pa nanoteknik planeras av forsvaret minst – den så kallade gråzonen.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket. Läkemedelsverket försiktigt hållningssätt och avvaktar med att gå vidare i stor skala. Om det blir beslut om en satsning på nanoteknik kommer en utlysning av programin- . 5 möten under4 planerade för Utredningen var ett resultat av den stora försvarsuppgörelsen som Därför väntade Försvarsmakten med att satsa på att rekrytera denna personalkategori.

ansvar för analys och uppföljning av bostadsförsörjningen och dess planering. . Nya förmågor som cyberförsvar, rymdteknik, nanoteknik och autonoma system.

MORE: Andra solar stormar varre

MORE: Drommarna forstordes av kriget

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde