Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.8m FM

Offensiv mot kambodjagerilla

opinion

Khmers Rouges ; khmer: Röda khmererna är särskilt ihågkomna för att ha legat bakom det kambodjanska folkmordet som begicks i Demokratiska Kampuchea.

se/arkiv/ekonomi/hot-om-pilotstrejk-till-julhelgen-piloter-mot-piloter/ 15 timothy-candice.info .. timothy-candice.info

Sammanlagt ska runt 2 miljoner människor ha dött av undernäring, tvångsarbete under ett försök att reformera landets jordbrukspolitik, samt på grund av bristande sjukvård, tortyr och avrättningar i Demokratiska Kampuchea, vilket motsvarade drygt en femtedel av landets befolkning.

Officiellt namn Offensiv mot kambodjagerilla Kampucheas kommunistiska parti — och Demokratiska Kampucheas parti — Rörelsens huvudsakliga grund var radikal kommunism och kambodjansk nationalismdär ett av målen var att bygga ett självständigt socialistiskt land baserat på jordbruk och en självförsörjande basindustri. Den vietnamesiske ledaren Ho Chi Minhsom fått sin skolning i Frankrikefick i uppdrag av den kommunistiska internationalen, Komintern att bilda det Indokinesiska kommunistpartiet IKP.

Partiet bildades med bas i Vietnam där den kommunistiska rörelsen var mest avancerad. I Kambodja Offensiv mot kambodjagerilla partiets medlemmar till en början av vietnamesiska gummiplantagearbetare och medelklasstadsbor av kinesisk börd.

Tidigare hade en buddhistisk antikolonial rörelse verkat i landet. När den kambodjanska avdelningen av IKP växte kom många av ledarna att utgöras av före detta buddhistmunkar. Han ansågs vara mer lättstyrd än den förre kungens son som annars skulle ha efterträtt honom på tronen. Detta var en felbedömning från fransk sida, då Norodom Sihanouk senare kom att visa sig vara en skicklig realpolitiker som med sitt ingående i allianser till höger och vänster visste att gripa Offensiv mot kambodjagerilla tillfällen som gavs åt honom för att driva sin linje - den han ansåg vara bäst för det kambodjanska folket och för utvecklingen i den kambodjanska inrikespolitiken.

Strax före krigsslutet inleddes ett folkuppror mot den japanska ockupationsmakten och senare under hösten återvände styrkor från det nyligen befriade Frankrike med sin armé för att återupprätta det koloniala styret över Kambodja.

Efter andra världskriget reste sig Offensiv mot kambodjagerilla och kineserna i sin nationella frigörelse. De avvisade de sovjetiska och västerländska kommunisternas ord om att tiden inte var mogen för revolutionärt krig.

Navigeringsmeny

Vietnameserna fick hjälp av Kina och även av de kambodjanska Offensiv mot kambodjagerilla under sin frihetskamp. Kolonialmakten Frankrike fick hjälp av USA som såg Kina som ett stort hot se DominoteorinOffensiv mot kambodjagerilla inte hindrade att de fördrevs ut ur Vietnam De vietnamesiska kommunisterna var starka och hade en egen armé, " Viet Cong ".

Dessa grupper hade växt fram under andra världskriget och fört kamp mot den japanska ockupationen. Vietnameserna hade besegrat den franska kolonialarmén i Dien Bien Phu med förluster på bägge sidor och Prins Sihanouks realpolitiska skicklighet gav även kambodjanerna självständighet. Med motiveringen att det vore bättre att Kambodja nådde självständighet under honom än under de "Offensiv mot kambodjagerilla" som vid denna tidpunkt kände "Offensiv mot kambodjagerilla" av seger i grannlandet Vietnam gavs han av fransmännen självständighet mot löfte att vara neutral i de konflikter som rådde i regionen.

VAP ansåg vidare att den huvudsakliga kampen utgjordes av deras egen mot fransmännen. Av tvåtusen soldater i KKP: De kambodjanska kommunisterna sågs av vietnameserna som oförmögna eller för svaga att göra revolution på egen hand. Under denna tid fanns många kambodjanska intellektuella under utbildning i Offensiv mot kambodjagerilla. På de franska universiteten anslöt sig många av de mer radikala kambodjanerna till studiecirklar i marxism där marxismens teoretiska verk studerades och där man på möten agiterade i olika frågor.

Här lades en grund för vänsterströmningen bland unga kambodjanska intellektuella som Khieu SamphanSaloth Sar Pol pot och Ieng Saryden nya generationens kommunister - vilken skulle ha avgörande inflytande på kambodjanernas framtid. Efter Kambodjas självständighet utvecklade Sihanouk den politik han kallade buddhistisk socialism.

Sihanouk sågs av västvärlden som en nyckfull playboy efter rapporter om hans vilda fester och Offensiv mot kambodjagerilla som filmregissör. Ofta fanns det bland västvärldens diplomater en fördomsfull inställning mot honom och att han skulle vara lätt att dupera för egna syften.

Emellertid ses hans skicklighet som statsman numer som obestridlig bland ledare i tredje världens länder och framförallt i de alliansfria staterna.

Efter självständigheten regisserade kung Sihanouk val i Kambodja. I dessa ställde PracheachonKKP: Denne förde samtidigt ett lågintensivt krig mot KKP, där dess anhängare togs i fängsligt förvar, arkebuserades och drevs på flykt ut i djungeln.

Pracheachon hade fått ett relativt stort stöd i Kambodjas städer och vissa bedömare säger att täckorganisationen Pracheachons största bedrifter - som kambodjanska antikommunister uttryckte saken - under deras tid i parlamentariska sammanhang var att de röjde namnen på sina valarbetare vilka Sihanouk kunde bekämpa som kommunister.

Huvuddelen av partiledningen och medlemmarna, många lärare och studenter, drog ut i djungeln för att organisera en gerilla. Redan tidigare hade Khieu Samphan tillsammans med andra kommunister begett sig till djungeln som en följd av Sihanouks Offensiv mot kambodjagerilla. Vietnameserna ansåg inte situationen vara mogen för revolution i Kambodja varför de inte kapade sina kontakter med Sihanouk och stödde KKP militärt men KKP lyckades finna stöd bland stamfolk på landsbygden och av det nomadiserande muslimska jordbruksfolket chamav vilka många skolades till kommunister och man började förbereda ett militärt motstånd.

Kriget i Vietnam påverkade Kambodja allt mer.

آمار وبلاگ

Sihanouk lät FNL -gerillan verka på den kambodjanska landsbygden och använda kambodjanskt territorium för genomfart till stridszoner. Samtidigt använde Sihanouk flygplan han fått av kineserna för att bomba byar där bönderna var upproriska och KKP-fästen.

KKP började på allvar organisera sig för ett nationellt uppror. I Kambodja bombades påstådda rutter för FNL-gerillan och för den nordvietnamesiska armén. Efter den intensifierade krigföringen mot Vietnam bröts även de diplomatiska förbindelserna. Han försökte sedan återuppta kontakten med USA för att göra vad han kunde för att styra upp situationen för landsbygdsbefolkningen som tvingades leva under bombningarna. Men då han bestämt avböjt USA: Officiellt fick han stöd från USA när de sade sig vilja stärka hans position gentemot det kommunistiska motståndet.

Över gånger kränkte USA och Sydvietnam under åren - i Vietnamkriget Kambodjas gränser, sjöterritorium och luftrum. Större områden besprutades med växtgifter. Sihanouk ansåg det viktigaste målet vara att återupprätta Kampucheas stolthet och oberoende. Lon Nol hade inte Sihanouks karisma och rörde sig inte som sin företrädare bland folket i samband med offentliga ceremonier.

Många bönder slutade bruka jorden efter att Sihanouk jagats på flykten: De var dock inte militärt välutrustade. Vapnen kom i liten omfattning från Kina och Vietnam. Trupperna var också beroende av de vapen som besegrade amerikanska förband lämnade efter sig.

Att USA var upptaget med vietnameserna var största orsaken till att de lyckades växa. De fick också ekonomiskt och militärt stöd från gummiplantageägare och korrupta tjänstemän. Huvuddelen av striderna mot Lon nols armé utfördes dock av vietnameserna på Kambodjas territorium. När Offensiv mot kambodjagerilla och amerikanarna satte sig vid förhandlingsbordet i Paris för att komma överens om ett eldupphör ville vietnameserna att KKP skulle förena sig med dem.

De avvisade dock erbjudandet då det skulle medföra att det isolerade Phnom Penh skulle fortsätta lyda under Lon Nol. Fredsförhandlingarna som initierades efter omvärldens kritik mot kriget och vietnamesernas hårda motstånd var för Vietnam en avgörande Offensiv mot kambodjagerilla även om kriget kom att fortsätta under ytterligare två år.

De kambodjanska kommunisterna såg dem för sin del som ett hot mot sina framgångar om de skulle varit part i förhandlingarna. Medan Lon Nol var en ivrig förespråkare för förhandlingar, enligt hans kritiker för att det var hans enda chans att behålla makten eftersom Phnom Penh Offensiv mot kambodjagerilla isolerat från resten av landet. Efter samtalen i januari slutade USA bomba Vietnam men de kom att under dagar släppa 2,5 miljoner ton bomber som orsakade förlusten av - 1 människoliv i Kambodja, med syftet att trygga Phnom Penh med en eldring, en åtgärd som uppsköt störtandet Offensiv mot kambodjagerilla Lon Nol i två år.

Vietnameserna ville stärka Kambodjas revolutionära krafter men KKP ansåg dem vilja göra det med deras inflytande över dem, en repression mot till Kambodja återkommande khmer-kommunister som flytt till Vietnam från Lon Nols styrkor började skymta. KKP hade föga förutom folkets stöd att förlita sig på. Lon Nol hade för att behålla makten inget annat att förlita sig på än USA: Lon Nols styrkor var inte effektiva.

Hälften av de registrerade soldaterna i Lon Nols armé existerade inte i annan form än på avlöningslistorna vilket vissa generaler utnyttjade för att stoppa pengar i egen ficka.

Generalerna var proportionellt fler än i någon annan armé. Nöden och bristen på mat var stor på bägge sidor men USA försåg Lon Nol-sidan med stora Offensiv mot kambodjagerilla ris forslade från Amerika. Risförsändelserna arrangerades i hög grad av "Offensiv mot kambodjagerilla."

Västtysklands Willy Brandt räckte handen...

Den största välgörenhetsorganisationen som var knuten till USA: Först hade de distribuerat regeringens jord till fattigbönder, administrerade av organisationer som Bondeföreningen och Patriotiska munkföreningen emedan KKP: Ränta förbjöds i dessa områden och spelhålor stängdes.

Bönderna själva bildade ofta egna kooperativ på tio, trettio personer för att höja levnadsnivån. Benämningen kooperativ kom sedan bli missvisande för organisationsformen, privat ägande förbjöds nämligen helt. KKP, vars soldater ofta var fattiga och kom från de lägsta samhällsskikten, såg det som en stor orätt att det fanns en medelklass som hade högre levnadsstandard och tillgång till fordon som motorcyklar och liknande.

De såg förekomsten av medelklassen som ett tecken på att det gamla samhället fanns kvar i deras områden. Städer under KKP-kontroll med stadgade medelklassfamiljer beordrades att utrymma och invånarna fick flytta till landsbygden.

Samtidigt förbjöds på landsbygden pengar och krediter. Produktionsmedel som jordbruksredskap fick inte finnas i privat ägo. All jord konfiskerades lika, oavsett om det var småböndernas jordplättar eller godsherrarnas storplantager.

Till och med maoister har senare i sin analys Offensiv mot kambodjagerilla KKP: Pol Pot motiverade å sin tur senare de brutala åtgärderna med att bönderna och handelsmännen sålde allt ris till Lon Nol-sidan och vietnameserna varför de fattigaste skulle blivit utan ris, något som blev kännbart för KKP. Som exempel livnärde sig armén huvudsakligen på ris dekokter. Avskaffandet av pengar fick rishandeln att upphöra.

Åtgärderna vidtogs under ett revolutionärt uppsving i krigets hårda dagar och innebar omställningar för de Offensiv mot kambodjagerilla områdena som Offensiv mot kambodjagerilla många var impopulärt. Det framställs av Pol Pot som vore det ett taktiskt steg men det var snarare smakprov på den ideologi landet kom att ha som ledstjärna i politiken under Angkars styre.

Marxisterna såg en utveckling mot kommunismens egendomslösa Offensiv mot kambodjagerilla som möjlig först efter att en nationellt-demokratisk revolution genomförts. Därefter en socialistisk revolution, Angkar hoppar, likt syndikalister och anarkister i Spanien under inbördeskriget när Francos armé var den största fienden, över dessa steg i kollektiviseringarna av de av dem kontrollerade landsbygdsområdena. Maoister exempelvis RIM pekade på att KKP inte insåg att genom att ge jord till Offensiv mot kambodjagerilla egendomslösa bönder entusiasmerade de dem för revolutionens sak och att det var felaktigt att som KKP se den största förnedringen i att unga från medelklassen körde motorcykelnär problemet egentligen bestod i Lon Nols och USA: Motsättningar inom partiet fanns, de kommunister som var verksamma i östra zonen hade kontakter med vietnamesiska kommunister vilket självklart påverkade deras tolkning av kommunismen på ett sätt så att den inte såg likadan ut som i Offensiv mot kambodjagerilla zonen, där den ideologi som företräddes av majoriteten, med Ieng Sary och Pol Pot, hade utbredning.

Metoden för att lösa dessa motsättningar var underliga. Den ideologiska skillnaden gjordes till en nationalistisk fråga och etniska vietnameser, men också kineser, i Kampuchea kom att förtryckas. Hat mot vietnameser var utbrett i Kampuchea och är det än idag, då khmerriket under långa perioder legat Offensiv mot kambodjagerilla Annams styre och dessa perioder kännetecknades av övermaktens våld mot de erövrade.

Det fanns redan en grund att så hat mot vietnameserna. Detta gjordes av röda khmererna av rent nationalistiska skäl.

I april tågade röda khmererna in i Phnom Penh. se/arkiv/ekonomi/hot-om-pilotstrejk-till-julhelgen-piloter-mot-piloter/ 15 timothy-candice.info . timothy-candice.info Västtysklands Willy Brandt räckte handen mot den östra rikshalvan med sin Ostpolitik. med en metapolitisk offensiv, en ideell kraftsamling: Offensiv mot kambodjagerilla för på militär makt UNITA i Angola och Contras i Nicaragua samt en viss Kambodjagerilla.

De följde vietnamesernas råd att bilda en “enhetsfront” mot kolonialväldet FNL förberedde sig för den för Vietnamkrigets utgång avgörande Tét-offensiven.

MORE: Oro for overgrepp i irakisk offensiv

MORE: Talibaner inleder varoffensiv

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde