Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

118.5m FM

Fler invandrare farre problem

opinion

Sociala problem är vanligast i orter med få invandrare, skrev Stefan Fölster på DN-debatt i söndags. Sociala problem finns i orter med så väl få Fler invandrare farre problem många invandrare men i genomsnitt finns det fler problem i orter med liten invandring, konstaterar Fölster. Den poäng jag vill göra är enkel och tydlig: Fölster har rätt i sin grundläggande problembeskrivning att det finns sociala problem också i områden med få utrikes födda, problemen finns inte bara i invandrartäta områden.

Men han underskattar sambandet mellan invandring och inkomst respektive utbildning genom att inte ta hänsyn till variationer inom orter. Även om det skulle finnas ett samband mellan invandring och sociala problem är det inte självklart att det är just invandring som skapat problemen.

Dessutom vore det önskvärt med en tydligare presentation av resultaten, gärna i form av korrelationer mellan andel invandrare och de olika aspekterna av mänsklig utveckling och mindre av spridda resultat från olika rangordningar. Ett problem med att dela in Sverige i en så grov kategorisering som orter är att man inte kan urskilja betydande variationer inom Fler invandrare farre problem. I studien använder  man alltså inte den gängse indelningen i kommuner.

I den analys Fölster presenterar har man dessutom slagit ihop kommuner i storstäderna till att omfatta hela Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö. Dessa mycket stora enheter jämför man sedan med andra orter i Sverige som i vissa fall är mycket små. De flesta känner till att det finns stora skillnader mellan olika områden i större städer. Så om man tittar på mindre geografiska enheter, kvarstår då det positiva sambandet? Ett sätt att undersöka detta är att titta på valdistriktsnivå.

Så detaljerade data finns inte tillgängliga på valdistriktsnivå, därför kommer vi bara att titta på Fler invandrare farre problem av dessa aspekter, nämligen medelinkomst och andel med eftergymnasial utbildning. Det är möjligt att SCB kan ta fram andra indikatorer på valkretsnivå men så vitt jag vet är det detta som finns fritt tillgängligt. Samtliga data har jag fått Fler invandrare farre problem Statistiska centralbyrån.

Vi börjar med att se på sambandet mellan inkomst och utrikes födda när Sverige delas upp i stora geografiska enheter. Jag har inte tillgång till Fölsters data så istället analyseras här sambandet på kommunnivå. För jämförelsens skull har jag använt data från samma år för både valdistrikt och kommun, de senaste jag har tillgång till är från Om man tittar på korrelationen på kommunnivå är den svagt positiv.

Figuren nedan visar att sambandet inte är särskilt starkt, men det är positivt och bekräftar Fölsters resultat: Om vi istället gör motsvarande analys på valdistriktsnivå är korrelationen starkare och ändrar riktning. Det vill säga, ju fler utrikes födda desto lägre medelinkomst. Sambandet illustreras i figuren nedan. I figuren ser vi också att det finns distrikt med få utrikes födda men låga medelinkomster, i flera fall rör det sig dock om distrikt med stora studentboenden där personerna som bor i hög grad är födda i Sverige och av förklarliga skäl har låga inkomster.

Men det finns också distrikt där invandring och inkomst starkt samvarierar. I det distrikt med lägst inkomstnivå i Sverige, Herrgården i Malmö, var medelinkomsten försvinnande låga kronor och samtidigt är andelen födda utrikes, 89 procent, högst i Sverige.

Ett sådant distrikt försvinner i mängden om man endast analyserar sambandet på ortsnivå. Vi fortsätter med att se vidare på andel högutbildade. Om vi tittar på kommunnivå är sambandet positivt korrelationen är. Desto fler utrikes födda, desto högre andel med högre utbildning. Sambandet liknar alltså det för inkomst. Om vi däremot går ner på valdistriktsnivå så visar det sig att sambandet inte håller, korrelationen är nu svagt negativ.

I de valdistrikt där det bor flest invandrare bor det förhållandevis få med högre utbildning. Hög koncentration av utrikes födda finns framförallt i vissa delar av våra Fler invandrare farre problem städer och där finns också låga nivåer av inkomst och utbildning.

Fölsters analys Fler invandrare farre problem denna segregation inom städer. Vi får alltså motsatta resultat beroende på vilken geografisk enhet vi använder oss av. Om vi tittar på orts- och kommunnivå är Fölsters beskrivning av sambandet riktig. Om vi däremot går ner på valdistriktsnivå är sambandet det omvända. Det är helt enkelt ett faktum att det finns platser i Sverige som karaktäriseras av hög andel utrikes födda och låga inkomster och låg utbildningsnivå.

Tvärtemot vad man kan få intrycket av från Fölsters artikel finner vi inte de högsta inkomsterna och de högsta utbildningsnivåerna på de platser där det bor flest utrikes födda. Det här ska endast ses som en illustration av en metodologisk poäng: Det är positivt att Stefan Fölster försöker bredda debatten om sociala problem i Sverige. Och det är viktigt att föra fram att det finns problem i delar av Sverige som har låg andel utrikes födda.

Både data på kommun- och valdistriktsnivå visar att det är så. Han har helt klart en poäng att det finns stora problem exempelvis på landsbygden och i områden som inte karaktäriseras av hög invandring.

LIBERALERNA

Det är långt ifrån säkert Fler invandrare farre problem mönstret är detsamma för andra indikatorer. Varken de analyser som Fölster presenterar eller de Fler invandrare farre problem jag presenterat här är tillräckliga för att dra slutsatser om integrationspolitiken bör förändras eller ej. Intressant analys och bekräftar vad som var att förvänta. Fölsters angreppssätt är väl minst sagt märkligt om man vill undersöka sambandet mellan utanförskap och invandrare.

Ännu mer intressant vore att finindela den mycket heterogena kategorin utrikes födda. Det är då troligt att man skulle finna tydligare samband. Vad jag vet finns det inga sådana Fler invandrare farre problem och det är en öppen fråga vad sådana analyser skulle ge för resultat.

Vill man gräva finns nog ytterligare ingångar statsvetaren Peter Santesson har tittat på flyktingmottagandet på kommunivå och utanförskap http: Hur kan Fölster påstå att han mäter sociala problem när han inte tar med kriminalitet? Har ni tittat närmare på hans index? Det är ju konstruktionen av det som avgör utfallet.

Att acceptera det rakt av är ju Fler invandrare farre problem alternativ. Det finns väl i och för sig andra sociala problem än kriminalitet som är intressanta att studera. Men visst hade det också varit värt att analysera. Nu finns ju dock tyvärr inga sådana data på valdistriktsnivå, och enligt Fölster inte heller några tillförlitliga data på kommunnivå. Jag blev förvånad över det Fölster kom fram till i sin rapport, men har inte studerat den nämnare.

Jag hade lite svårt att köpa resultatet och efter att läst denna blogg inser jag att min initiala skepsis var sund. Problemet generellt med att studera brottsnivåer är att mörkertalet gör det svårt att skatta vilka nivåer det är vi talar om, hur dessa skiljer mellan olika platser, brottstyper och individer. Det som däremot går att studera är den faktiskt anmälda brottsligheten men även anmälningsstatistiken är behäftad med stora problem då den statistiken upprättas vid anmälningstillfället oavsett om det är ett brott eller ej.

Det finns också flera felkällor att beakta samt hur anmälningsbenägenheten hos befokningen kan skifta mellan olika lokalsamhällen, samt de skillnader i värderingar som påverkar just benägenheten att anmäla och reaktionen på avvikelser inom befolkningen.

I och med att färre...

Inom kriminologisk forskning finns indikatorer eller påvisat att exempelvis invandrade individer anmäls oftare än personer som är födda Fler invandrare farre problem Sverige med två svenskfödda föräldrar. Ska man titta på sociala problem och i beräkningarna ta med kriminalitet kan man med andra ord inte bara studera de anmälda brotten. Det finns en stor variation inom de avgränsade studerade områdena där aggregerad data riskerar att gömma relevant data. Ålderssammansättningen blir i frågan om upplevd rädsla och upplevd brottsutsatthet relevant Fler invandrare farre problem det i regel är de minst brottsutsatta individerna som är mest rädda för att drabbas av brott.

Till denna grupp hör främst äldre. Det jag däremot vet från annan forskning och rapporter är att frågan om etnicitet har en relativt låg förklaringsgrad, som delvis överlappas av andra förklaringsfaktorer med betydande förklaringsgrader, såsom ålder, kön, inkomst, utbildning, socialbidrag, bostadslöshet med mera.

Med utgångspunkt i detta blir frågan om etnicitet eller ras tämligen ointressant att studera, eller åtminstone ger en låg prioritering, ifall svar söks på frågan om vilken inverkan kriminalitet har för sociala problem i ett lokalsamhälle. Ur det perspektivet och med tanke på de problem "Fler invandrare farre problem" finns med att Fler invandrare farre problem brottsligheten, gjorde Fölster förmodligen en bra avvägning.

Jag har försökt att hitta i alla fall en av Fölsters Fler invandrare farre problem men misslyckats då metodavsnittet helt saknas o ingen vill förtydliga metoderna o mer exakt tabeller o data som använts. BRÅ statistiken som jag anser borde varit med skulle lyser med sin Fler invandrare farre problem. Tack för en konstruktiv och belysande analys. Jag skulle vilja göra fyra kommentarer som inte direkt motsäger Mikaels beskrivning, men förhoppningsvis klargör hur jag tänker om detta:.

Min enkla poäng är att det finns betydande sociala problem i Sverige som inte är förknippade med invandring. Den slutsatsen håller oavsett om man ser på orts, kommun, valdistrikt- bostads- eller individnivå. Därmed vill jag inte förringa att invandring på sina håll också är förknippad med en hel del sociala problem. Mikael glider in på en delvis annan fråga, nämligen i vilken mån det finns en bostadssegregering i Sverige. För att belysa den fråga är naturligtvis önskvärd att analysera data på bostadsområdenivå.

Ytterligare en annan fråga som flera debattörer ställer är om det finns ett orsakssamband mellan invandring och sociala problem. Jag hävdar inte på något sätt att min analys bevisar ett orsakssamband. För den som till äventyrs vill få Fler invandrare farre problem på ett orsakssamband är en mer finfördelad analys på valdistriktsnivå eller rentav individnivå inte självklart bättre. Ponera att invandrare oftare än svenskfödda oftare själva är drabbade av sociala problem.

Men att det också finns grupper av invandrare som genom sin kompetens och arbetsutbud förbättrar tillväxt i svenska företag och ökar sysselsättning och inkomster även för svenskfödda. I så fall fångar en analys på valdistriktnivå eller individnivå i huvudsak de negativa effekterna, men missar de positiva effekter som kan uppstå på ortsnivå.

Angående en fråga som ställts ovan: Jag ville ta med brottslighet, men osäkerheter kring rapportering av den och polisens registrering är helt enkelt för stora. BRÅ har dock gjort undersökningar som belyser både brottsligheten i vissa invandrartäta orter, men också att en del invandrarfattiga orter har hög brottslighet.

Stefanför att förstå ditt resonemang. Har jag fattat det rätt om det är som följer. Det finns betydande sociala problem som inte är korrelerade med andelen utlandsfödda i en kommun, dock har vi ingen aning om orskassambandet. Så i praktiken säger denna korrelation ingenting.

På grund av detta bör vi avreglera arbetsmaknaden, vilket vi inte heller har någon aning om vad det har för kausal effekt på de sociala problemen.

Har jag fattat resonemanget rätt? Brottslighet och invandring dominerade årets första partiledardebatt. Allt fler samhällsproblem kopplas till invandringen i diskussionerna inför valet.

Detta innebär färre stopp för att snabbladda under längre resor, avslutar. Nej, vi kan inte lova att invandringen blir mindre än den är idag. Vi behöver bli fler, både i länet och i Sverige för att möta behovet av personal på Vi har problem med bemanning i offentlig sektor redan idag och problemen ser ut att bli än.

För att invandringen ska vara...

Förra året tog Kanada emot invandrare. vi kommer annars att ha färre människor i arbete som försörjer de pensionerade, säger Även om landet vill ha fler invandrare står det samtidigt inför akuta flyktingproblem.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde