Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.5m FM

Sag nej redan nu till rysk gasledning maud

opinion

Vi hälsar näringsminister Maud Olofsson med medhjälpare hjärtligt välkomna till EU-nämnden. Vi ska på vår agenda behandla Transport, telekommunikation och energi. Det finns ingen återrapportering från något tidigare möte, utan vi går direkt över till punkt 3, Energipolitik för Europa.

Vi hoppar över A-punkterna så länge och lägger dem sist. Tack för att jag har fått komma hit! Det är trevligt att vara här för första gången. Jag har suttit på andra sidan och ställt frågor ett tag, och nu får jag sitta här och redovisa. Det ska bli trevligt.

Den första delen handlar om en diskussion om energirådets prioritering kring hållbar produktion och konsumtion av energi. Den diskussion som vi ska ha handlar om handlingsplanen för energieffektivisering som kommissionen lade fram den 19 oktober. Handlingsplanen skulle ha presenterats i sommar men har blivit fördröjd. Kommissionen ska presentera planen, och vi ska anta rådsslutsatser. Det ska utgöra en grund "Sag nej redan nu till rysk gasledning maud" vägledning för kommissionens arbete inom energieffektiviseringsområdet de kommande sex åren.

Redan vid energiministermötet i december antogs rådsslutsatser, och där ställde man sig bakom kommissionens ambition att fördubbla satsningarna på energieffektivisering. I handlingsplanen konkretiserar man åtgärdsplanen som ska leda till det här. Handlingsplanen pekar ut tio prioriterade åtgärdsområden och omfattar 75 olika åtgärder som kommissionen ska genomföra — det är både stort och smått, kan man konstatera. Grundinriktningen är att bygga vidare på åtgärder som tidigare har beslutats och att bara i andra hand ta fram helt nya ramverk.

Åtgärderna omfattar alla sektorer, från industri och transporter till byggnader och hushåll. Regeringens målsättning är att göra det möjligt att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad användning av energi och råvaror, bland annat genom satsningar på energieffektivisering. Vi har ju visat här i Sverige att det är möjligt.

Därför välkomnar vi kommissionens handlingsplan för energieffektivisering, som vi ser som ett viktigt bidrag i det arbetet. Regeringen anser dock att Sverige ska framhålla att alla satsningar på ökad energieffektivitet måste ske med beaktande av höga krav på kostnadseffektivitet. Grunden ska vara väl fungerande energimarknader med reell konkurrens mellan alla aktörer. Självfallet måste också åtgärder för ökad energieffektivitet kostnadsmässigt ställas mot andra åtgärder, till exempel för en ökad andel förnybar energi, som kan ge motsvarande effekt på främst utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Rådsslutsatserna välkomnar och stöder också den övergripande inriktningen på kommissionens ambitiösa handlingsplan. Slutsatserna pekar ut fem nyckelåtgärder, och det gäller transportsektorn, energieffektiviseringskrav på produkter, "Sag nej redan nu till rysk gasledning maud," teknikutveckling och realisering av potentialen Sag nej redan nu till rysk gasledning maud energibesparingar i byggnadssektorn.

Från regeringens sida tycker vi att rådsslutsatserna ger en god grund för prioritering av fortsatta åtgärder för ökad energieffektivitet. Trots den korta tiden sedan handlingsplanen har presenterats ser det ut som att vi kan enas om ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser. Det finns en kvarstående reservation, som vi bedömer kommer att lyftas fram vid ministermötet.

Den kommer från Danmark, som tycker att man ska ha bindande mål. Men vi bedömer att det i slutändan kommer att bli enighet på det här området. Vi har fått gehör för våra synpunkter och kan godta det förslag som ligger nu. Det är precis som näringsministern säger: Det här är ett oerhört angeläget område.

Det handlar om dramatiskt stora pengar. Det jag möjligen funderar lite grann på är när man sätter procentuella mål. Jag tycker att det finns skäl för näringsministern att ha detta med sig i bakhuvudet när det gäller att fördela gracerna över Europa. Annars blir det så att vi på något sätt går en anorektisk väg, och det skapar sämre konkurrenskraft för Sverige.

Det här är viktiga frågor, precis som ministern sade. Jag har två frågor, den ena utifrån vårt nationella perspektiv och våra olika energislag: Hur ser regeringen på det, och vad tänker man göra? Den andra frågan gäller sammankopplingen med det nationella och de olika energislagen och de intressen Sag nej redan nu till rysk gasledning maud har, inte minst utifrån det som har med priset och konkurrensen att göra och det som påverkar vår basindustri.

Vad avser ministern att göra i det perspektivet? Den första frågan rörde de procentuella målen, och de gäller för EU som helhet. Det är viktigt att se. Det är inte räknat på varje land, utan det gäller för EU som helhet.

När det gäller basindustrin och den delen har vi inte velat gå med på den detaljerade plan som fanns först, utan vi har sagt så här: Ha övergripande mål på EU-nivå, sätt upp målsättningar för hur mycket man ska ha av förnybar energi, energieffektivisering och annat, men låt respektive land bedöma vad man ska göra.

Om vi då går tillbaka till Sverige kan vi se att det är några saker som vi behöver åstadkomma. En sak är energieffektivisering, det vill säga att den sparade kilowattimmen är den billigaste och bästa kilowattimmen. Här finns mycket att göra. Energimyndigheten har nu ett program pågående tillsammans med basindustrin där man säger att man kan spara en terawattimme per år med det program som man gör.

Med det får man också lägre elpriser när det gäller skattesidan. Vi kan öka produktionen av el. När jag pratar med Svensk Energi och tittar på vad som sker där ser jag att vi ökar produktionen, inte minst i den förnybara sektorn. Vi behöver här i Sverige också öka överföringskapaciteten och konkurrensen.

Utifrån ett EU-perspektiv och ett nordiskt perspektiv är det viktigt att vi har ett samarbete så att den här överföringskapaciteten ökar och blir bättre.

Vi har en chans att...

Det är bra också för den svenska basindustrin. Jag har en följdfråga, om man tänker på konkurrens i ett europeiskt perspektiv och vår basindustri. Om vi producerar billig el som är miljövänlig och den säljs till exempelvis Frankrike och vi står här i Sverige, utifrån det som har med konkurrenspolitiken att göra, och får högre energikostnader: Hur viktigt är det med överföringskapaciteten i ett europeiskt perspektiv i förhållande till ett nordiskt perspektiv? I dag har vi en nordisk marknad, och det tycker vi är bra.

Men frågan gäller hur ministern ser på det i ett "Sag nej redan nu till rysk gasledning maud" europeiskt perspektiv. Jag kan svara så här. Det finns väl en bred samsyn kring att vi ska ha en europeisk elmarknad. Nu har vi börjat med den nordiska delen, och inte ens där har vi tillräckligt med överföringskapacitet. Men den förra regeringen fick med hjälp av EU-nämnden ett uppdrag att bejaka en alleuropeisk elmarknad. Jag tror att det i grunden är bra att vi får en alleuropeisk elmarknad, därför att det har också att göra med hur mycket kapacitet vi behöver bygga ut.

Vi behöver kapacitet när det är kallt i februari ett antal dagar, men det är inte säkert att det är kallt i något annat land vid den tidpunkten och därmed kan vi importera från andra länder just de dagarna. Då behöver vi inte ha en basproduktion som motsvarar de stora krav Sag nej redan nu till rysk gasledning maud vi har just de kallaste dagarna i Sverige.

Djupt illavarslande ryska motiv

Det är en utgångspunkt. Den andra utgångspunkten är att vi då också får fler producenter som kan vara med och konkurrera om priset. Vi har inte en tillfredsställande konkurrenssituation i dag, menar jag, och därför bejakar jag en bättre överföringskapacitet också utifrån ett europeiskt perspektiv. Jag står bakom den tidigare regeringens ställningstagande när det gäller EU-samarbetet. Tack, näringsministern, för föredragningen.

Jag har ett förslag till komplettering på den svenska ståndpunkten. Vi anser att man ska göra det möjligt för länder i Europa att gå före när det gäller effektivisering, och då finns det en hel del EU-regler som försvårar och motverkar effektivisering, som vi ser det.

Sverige bör agera för att de "Sag nej redan nu till rysk gasledning maud" tas bort och att det blir möjligt att få undantag från dem. Sag nej redan nu till rysk gasledning maud Sveriges riksdag står enig bakom att man ska kunna öka det, men EU-reglerna säger nej. Det motverkar en effektivisering av bränslet i svenska bilar.

Jag vill också ställa en fråga omkring de tre frågor som kommissionen har skickat till Sverige och som vi ska svara på. Det står inte någonting i förslaget till ståndpunkter om hur man tänker svara på dem. Jag skulle önska att man kunde skicka de skriftliga svaren på de frågorna till EU-nämnden så att vi kan ta del av dem. Jag kan ansluta mig till de synpunkter som har förts fram här. I handlingsplanen handlar den tionde prioriterade åtgärden om globalt främjande av energieffektivitet.

Därför uppmanar jag dig Maud...

Det ansluter till den tredje frågan om internationellt samarbete om energieffektivitet och förnybar energi. Om vi pratar internationellt om energieffektivitet har vi ett ganska stort globalt problem, nämligen den största världsmakten USA, som knappast kan sägas främja energieffektivitet i någon särskilt hög grad utan använder energi till helt fel ändamål, enligt min uppfattning. Finns det någon diskussion om hur man från EU: Låt oss börja med regelverket.

Sverige har ju även tidigare varit pådrivande när det gäller inblandning av etanol. Det kommer vi att fortsätta att vara. Jag tror att Sverige mycket aktivt kan bidra till att påverka EU i positiv riktning.

Den erfarenhet som jag har efter den här korta tiden som energiminister är att det finns ett mycket stort intresse från andra länder att titta på vad Sverige gör och att det har varit bra att vi har varit pådrivande på det här området. De här tre frågorna kommer under nästa punkt, så dem återkommer jag till. När det "Sag nej redan nu till rysk gasledning maud" globalt främjande av energieffektivitet och USA: Det kommer också en dialog kopplat till det här i nästa steg när det gäller Kyoto.

Det jag kan säga är att det nu finns ett ökat intresse från USA: Han har en fråga på sin dagordning för samarbetet med Sverige, och den handlar om energi och bränsle.

Man är otroligt nyfikna på det som Sverige och Europa gör på det här området. Den ryska offensiven mot och i Georgien fortsätter nu på sin andra Nej Georgien är ännu ingen fullfjädrad demokrati men Ryssland Sag nej redan nu till rysk gasledning maud . Och när Ryssland nu börjar sin projektering av gasledningen i Östersjön piper på sin höjd Maud. georgiska reaktion som är förevändningen för vad som redan tycks.

Anf. 2 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c): Man kan väl säga att det nu är en ständigt pågående debatt om hur vi. energikomponent kommer den eventuella gasledningen i Östersjön Vi tycker att Sveriges regering tydligt ska markera redan på det här Ja, det är sant att vi senare kan rösta nej.

Det är sådant Carl Bildt och Maud Olofsson reser till Washington att tala om å EU:s vägnar tala om energisäkerheten, det vill säga tillförseln av bränsle till en Turkmenistan, den tilltänkta storleverantören, exporterar redan gas till inga planer på medverkan från Iran i detta projekt nu eller i framtiden”.

MORE: U2s nya album redan ute pa natet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde