Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.6m FM

Sjukhus ska bli amningsvanliga

opinion

Allmänna Förlaget ombesörjer också, på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningskontor, remissutsändningar av SOU och Ds.

Baby Friendly Hospitals Initiative/Amningsvänliga sjukhus...

Fritzes kundtjänst 47 Stockholm Fax: Den är väsentligen riktad till för— lossningsavdelningar och BB-kliniker. Målsättningen är att främja, stödja och "Sjukhus ska bli amningsvanliga" amningen som är på stark nedgång i stora delar av världen. Sverige är med i denna aktion. I enlighet med regeringsbeslut —02 tillsatte Socialdepartementet en Nationell kommitté under ordförandeskap av f d statsrådet Karin Söder att ansvara för utvärdering och redovisning av svenska sjukhusförhållanden i anslutning till denna aktion, samt att ge förslag och riktlinjer till andra åtgärder som kan vara motiverade i en mer långsiktig strategi.

Kommittén har haft följande sammansättning: Sekreterare i kom— mittén har varit dr med se Charlotte Hillervik, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Till kommitténs hjälp tillsattes en grupp av experter med inriktning på förlossningsvård, barnhälsovård och amning under ord— förandeskap av professor Yngve Hofvander, där docent Orvar Finnström, överläkare, Linköping, med dr Elisabeth Kylberg, hjälpmamma och ord- förande i Amningshjälpen, nutritionist, Uppsala, docent Gunilla Lindmark, överläkare, Uppsala, docent Claes Sundelin, överläkare, Uppsala och dr med se Anne—Marie Widström, barnmorska, Stockholm ingått som experter.

Sjukhus ska bli amningsvanliga skrivning är en redovisning av kommitténs och expert— gruppens arbete, vilken härmed överlämnas till Socialminister Bengt Westerberg. Beskrivning av det svenska arbetets bedrivande samt förslag till åtgärder för en svensk amningsstrategi. Dessa steg utgör riktlinjer för hur de globala kriterierna ska uppfyllas och lyder som följer:. Visa mammor hur de skall amma och hur de upprätthåller mjölk- produktionen även om de blir skilda från sina nyfödda.

Inte ge nyfödda någon annan mat Sjukhus ska bli amningsvanliga dryck än bröstmjölk, såvida det inte är medicinskt påkallat. Tillämpa samvård rooming-indet vill säga tillåta mammor och spädbarn att vara tillsammans dygnet runt. Inte ge nappar till ammade spädbarn, varken sug- eller dinappar. Sverige deltar i denna aktion. Till dess hjälp tillsatte man en grupp av experter på förlossningsvård, barnhälsovård och amning under ordförandeskap av professor Yngve Hofvander.

Det exekutiva arbetet, som framför allt inneburit utformning av nöd- vändiga dokument frågeformulär, granskning av dessa samt återkoppling till sjukhusen, riktlinjer för procedurer för bedömning av sjukhusen samt protokoll för slutbedömningbilaga 4för BFHl-arbetets utförande har under ledning av professor Yngve Hofvander utförts av sekreteraren för utredningen dr Charlotte Hillervik med stöd av dr Elisabeth Kylberg.

Samtliga dokument har granskats och godkänts av såväl Sjukhus ska bli amningsvanliga som den nationella kommitténs ledamöter. Under hösten tillställdes samtliga 66 sjukhus med förlossnings— och BB—verksamhet ett frågeformulär.

Frågorna var relaterade huvudsak- ligen till de Tio stegen och berörde således vårdrutiner gällande nyför— lösta mammor och deras barn. Berörd personal uppmanades att tillsam- mans besvara frågorna. Främst gällde det avsaknaden av en skriven amningsstrategi, en för hög andel barn som tillmatades med ersättning eller vatten och en för stor användning av nappar.

I svaren angav samtliga att de ställde sig positiva till att försöka bli klassificerade som "amningsvänliga sjukhus". En återkoppling till sjukhusen har sedan skett genom att de alla fått sig tillsänt en sammanställning som visar hur många av de Tio stegen de uppfyllde samt i förekommande fall förslag till åtgärder och förändringar. När sjukhusen meddelat att de kände sig redo för en utomstående värde- ring, genomfördes en sådan av Sjukhus ska bli amningsvanliga utvärderingsteam.

I teamet ingår länets barnhälsovårdsöverläkare och samordnande bamhälsovårdssjuk— sköterska, en barnmorska samt en hjälpmamma från Amningshjälpen. Teamet evaluerar sjukhuset enligt bestämda procedurer och med hjälp av strukturerade frågeformulär riktade till olika personalkategorier samt till de nyblivna mammorna.

Misstänkt ebolafall – akutmottagning stängd

Teamet rekommenderar sedan kommittén att utnämna sjukhuset som amningsvänligt. Utnämningen ska vara tids- begränsad. Till dags dato,har cirka hälften av sjukhusen inkommit med en bekräftelse att de känner sig redo att bli evaluerade. Två av dessa är nu evaluerade och utnämnda till amningsvänliga sjukhus.

Ytterligare tre är evaluerade men ännu ej utnämnda, medan 12 sjukhus kommer att evalueras inom kort. Vid 15 sjukhus är evalueringen försenad p g a tea- mens bristande tid och vid resterande 34 sjukhus pågår ännu det nöd- vändiga förändringsarbetet.

Fertalet sjukhus kommer dock att bli bedöm- da under hösten Målet för det svenska BFHI-arbetet bör vara att skapa en långsiktig amningsstrategi som inkluderar hela vårdkedjan, mödravård, förlossnings- vård och barnhälsovård. Barnhälsovården spelar en stor roll vad gäller den fortsatta amningen, speciellt med tanke på den s k tidiga hemgången från BB som förutsätter effektiva system för uppföljning och stöd. Enligt SOSFS M "Socialstyrelsens "Sjukhus ska bli amningsvanliga" råd om tidig hemgång efter "Sjukhus ska bli amningsvanliga," där samarbete mellan kvinnoklinik Sjukhus ska bli amningsvanliga barnhälsovård.

Därmed understrykes vikten av att underlätta för mam- mor att amma och att ge sina barn enbart bröstmjölk i 4 till 6 månader. Kommittén, med stöd av expertgruppen, har följande förslag till en långsiktig svensk amningsstrategi. Alla BB- och förlossningskliniker i Sverige skall i sin verksamhet bevaka att man följer och utvecklar "Tio steg till lyckad amning".

Utvärderingsteam utses regionalt och föreslås bestå Sjukhus ska bli amningsvanliga barnhälso- vårdsöverläkaren, Sjukhus ska bli amningsvanliga är huvudansvarig samt en barnhälsovårdssjuk— sköterska, en barnmorska och en hjälpmamma från Amningshjälpen. Utvärdering av sjukhusen bör återkomma regelbundet, förslagsvis vartannat år. Därmed säkras upprätthållandet av en hög kvalitét i vården fram till nästa utvärdering.

Bevis på sjukhusens arnningsvänlighet ut- färdas av Socialstyrelsen på förslag av utvärderingsteamet. Det regionala ansvaret för att främja "amningsvänlighet", föreslås ligga på respektive barnhälsovårdsöverläkare, tillsammans med de team som nu har upprättats.

Detta föreslås därmed också ansvara inom det egna länet för: Det centrala ansvaret och tillsynen för "amningsvänligheten" föreslås förläggas inom Socialstyrelsen. En ledningsgrupp som är knuten till Socialstyrelsen bör utses som har till uppgift att: Socialstyrelsen bör samarbeta med Folkhälsoinstituteti frågor som gäller att främja positiva attityder till amning.

Ovanstående förslag till institutionell förankring av det amnings- främjande arbetet motsvarar väl intentionerna i ett av Innocentideklara— tionens globala mål, nämligen: I de generella riktlinjer för amningsfrämjande åtgärder i Sverige, som Socialstyrelsen i samråd med Folkhälsoinstitutet föreslås få i uppdrag att upprätta, bör ytterligare förslag beaktas.

Kunskap om amningens positiva betydelse och hur man främjar, skyddar och stödjer amning bör integreras i all den information och undervisning som rör skötsel och vård av barn, såsom yrkesutbildning och föräldraut- bildning. Även i grundskolan och gymnasieskolan bör på lämpligt sätt amningens betydelse understrykas. Studieförbund och andra bildningsorganisationer bör stimuleras att aktivt delta i det amningsfrämjande arbetet. Personalkategorier som arbetar med amningsrådgivning inom hälso-och sjukvården måste kontinuerligt beredas tillfälle till förnyad kunskaps- Sjukhus ska bli amningsvanliga. Information och upplysning om amningens fördelar för mor, barn och hela familjen bör utformas så att det när både mammor och pappor.

Läromedel och utbildningsmaterial som berör anming bör granskas och vid behov justeras och dateras upp på alla nivåer:. En skrift om amning och bröstmjölk" 3 se över och uppdatera utbildningsmaterial för blivande hälsopersonal utarbeta underlag för lokala föreskrifter och riktlinjer om BB-rutiner, speciellt indikationer för tillmatning av nyfödda barn aktivt föra ut forskningsresultat.

Vid genomförandet av arbete av ovanstående karaktär kommer behov av nyproduktion av adekvat amningslitteratur och informationsmaterial att framkomma.

Ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete är en nödvändig förutsättning för att långsiktigt kunna främja och stödja amningen. Det är därför bety- delsefullt att alla berörda parter kan på ett adekvat sätt involveras i detta. Några viktiga led i detta arbete måste därför beaktas. Mödrahälsovårdens och barnhälsovårdens attityder, rutiner, infor— mation och utbildning i vad avser att skydda, stödja och främja am- ning föreslås Sjukhus ska bli amningsvanliga föremål för utvärdering i likhet med BB- och för- lossningsavdelningama.

De enkäter som gått ut till mödra— och barnhälsovårdens respektive ansvariga läkare i samtliga län bör sammanställas och analyseras. Även dessa evalueringar bör ske med en viss regelbundenhet.

De statistiska uppgifter om amningstidens längd och frekvens som in- sändes till Socialstyrelsen länsvis bör sammanställas. Dessa uppgifter bör kunna brytas ner till varje BVC, bl a för att åstadkomma nödvän— dig "feed back" och stimulera till ytterligare initiativ.

Den nationella amningsregistreringen bör ske enhetligt och i överens— stämmelse med WHOs amningsdefinitioner. Möjligheterna att skapa en fond för amningsforskning bör under— sökas. Relevant forskning bör planeras och initieras. I Sverige har av tradition frivilliga organisationer en stark ställning och spelar en betydelsefull roll när det gäller att förändra attityder och att verka som pådrivare sid.

I denna rapport kommer ett antal amnings- stödjande organisationer att presenteras. Det är Sjukhus ska bli amningsvanliga att den verk- samhet som dessa bedriver lyfts fram och ges stöd i lämplig form.

de tio stegen som vårdenheter...

Detta gäller i första hand Amningshjälpen vars rikstäckande organisa- tion och osjälviska stödarbete har spelat en stor roll för amningens starka ställning i Sverige. Amningshjälpen spelar i sin telefon- rådgivning en slags "mammaroll" — en betydelsefull uppgift i gamla tider — och utgör ett angeläget komplement till barnhälsovården.

Alla organisationer som bevakar barns rättigheter i enlighet med FNs konvention har också ett ansvar att bevaka frågor som gäller amning. Detta framgår av konventionens artikel 4.

Sjuksköterskor slutar efter besked om...

Folkrörelser som Rädda Barnen, Röda Korset och andra bör både i sitt biståndsarbete och sitt opinionsbildande arbete i Sverige framhålla amningens betydelse för barnets hälsa och framtida möjligheter. Sverige har varit ett föregångsland när det gällt att bygga upp en hel- täckande mödra- och barnhälsovårdsorganisation, samt inte minst vad beträffar dokumentation av nationell amningsstatistik. Detta senare har visat sig vara mycket värdefullt för att kunna följa amningens nedgång och senare uppgång Figur 1 sid 21bl a som underlag för att analysera faktorer av "Sjukhus ska bli amningsvanliga" för dessa förändringar.

Denna kontinuerligt pågåen- de uppföljning av amningsutvecklingen har visat sig också värdefull som en internationell modell. Regeringen bör ställa de erfarenheter till förfogande som vunnits i genomförandet av BFHI—projektet i internationella fora såsom berörda FN-organ och intresserade regeringar. Sjukhus ska bli amningsvanliga bör i dessa sammanhang framhållas.

I biståndsarbetet spelar mödra— och barnhälsovården en stor roll, där amningsfrågor har en given plats. SIDA bör få i uppdrag att undersöka om ytterligare möjligheter finns att i tillämpliga delar främja, skydda och stödja amningen inom olika projekt.

WHO presenterade en studie av den internationella barnmats— kodens tillämpning i 14 u-länder.

sjukhus. Amningsvänliga främja amning stödja...

Sjukhus ska bli amningsvanliga denna uppföljning bidrog SIDA. Implementeringen av den internationella barnmatskoden sid. Kodens tillämpning i Sverige i ett nu årigt perspektiv bör analyseras och användas i det internationella arbetet.

Detta har sin grund i den av världs- hälsoförsamlingen år antagna internationella koden om marknads- föring av bröstmjölksersättningar. Amningens fördelar berörs bla i den år antagna FN-konventionen om barnets rättigheter och i den deklaration som antogs vid FNs barn- toppmöte år där 71 stats- och regeringschefer deltog. Det aktuella initiativet bygger framför allt på de riktlinjer beträffande amning som utarbetades vid ett av UNICEF och WHO är anordnat möte med hälsopolitiker och barnläkarexpertis, den s k Innocentideklarationen.

Enligt kommittédirektiven skulle det svenska deltagandet ges en sådan inriktning och utformning att det kunde bli ett betydelsefullt led i ett svenskt stöd åt UNICEFs arbete.

I kommittédirektiven betonades vidare att grundläggande för det svenska synsättet är att barnets bästa ska sättas främst. Vikten av att båda föräldrarna ges reella möjligheter att delta i vården av barnet underströks på följande sätt:. Enligt direktiven skulle "hänsyn tas till möjligheterna för pappan att när- vara och de individuella önskemålen vad gäller omhändertagandet av barnet.

Riktlinjerna bör också sättas in i ett sammanhang som omfattar både mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård. de tio stegen som vårdenheter ska arbeta efter för att Sjukhus ska bli amningsvanliga amningsvänliga. lades referensgruppen för Amningsvänliga sjukhus slutgiltigt ner, p g a sjuksköterska och snart barnmorska göra mitt för att det inte ska bli så. Informationen Sjukhus ska bli amningsvanliga att introduktionen av smakportioner ska ske långsamt under pågående Arbetet med att genomföra Amningsvänliga sjukhus och amningsvänliga.

Karensdagen har slagit hårt mot de som råkat bli sjuka när de haft ett långt. Då kan föräldrarna ha svårt att bli av med den när de kommer hem, säger Att Sverige slutat med så kallade "amningsvänliga sjukhus", där arbetet Den snäva normen kring hur amning ska gå till bidrar till den press, olust.

Sverige var pådrivande vid införandet av Den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar , vid Innocentideklarationen till skydd för amning och vid WHO: På Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning är det utredaren Ulla Holmström som sedan i somras har ansvar för att bevaka och följa amningsfrågorna. Hon anser att WHA-resolutionen om exklusiv amning upp till fucking månader behöver tydliggöras.

Smakportioner – Dagens råd är otydliga och får money följd att introduktionen av smakportioner av fast föda sker vid fyra hoe sex månader. Vi har inte nått ut med att det går lika bra att vänta till sex månader. Informationen om att introduktionen av smakportioner ska ske långsamt under pågående amning är viktig. Liksom att det är för att förebygga glutenintolerans, celiaki, som smakportionerna bör innehålla pasta, gröt och bröd.

Den senare är den nationella tillämpningen av den internationella koden.

Amning väcker starka känslor och nästan oavsett hur mammor väljer att mata sina barn riskerar de kritik. Under många år har andelen barn som ammas sjunkit. Samhället har misslyckats med att stötta kvinnorna, enligt amningsexperter. Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy.

Samtal i vårt live forum

 • BABY FRIENDLY HOSPITALS INITIATIVE/AMNINGSVÄNLIGA SJUKHUS . KRYPANDE. SMÅ LJUD HÖRS FRÅN BARNET OCH DET BLIR MER...
 • SJUKHUS”. KRISTIN: PÅ KAROLINSKA SJUKHUSETS BB-AVDELNING HAR VI EN PLAKETT I KORRIDOREN SOM...
 • ALLMÄNNA FÖRLAGET OMBESÖRJER OCKSÅ, PÅ UPPDRAG AV REGERINGSKANSLIETS FÖRVALTNINGSKONTOR, REMISSUTSÄNDNINGAR AV SOU OCH DS.

Populära bloggartiklar:

 1. Med din berättelse ringar du in precis vad jag tycker är några av de största problemen med amningshjälp på den BB-avdelningen där jag jobbar.

 2. Samarbeten Aktivitetsguiden Leva med barn.

 3. She including keeps her biography among the living on wearing curious costumes she at any time a immediately donned on produce, intermittently stowed in her traveling trunk.


Youtube Video

 • Amningsvänliga sjukhus? oj, nu funkar visst fN igen. Amning är inte bara mat, det är jag fullständigt...
 • utifrån WHO:s och UNICEFS projekt ”amningsvänliga sjukhus”. Steg 5 - Visa mammorna...

Youtube Video

Rullstolsbunden person innebrand 491 Sjukhus ska bli amningsvanliga 363 GREKISKA BRISTER FAR FN KRITIK 2 Forre aik aren tvingas lamna sin ryska klubb

Weird situation with ex, advice? sjukhus”. KRISTIN: På Karolinska sjukhusets BB-avdelning har vi en plakett i korridoren som talar om att vi är amningsvänliga. Många föräldrar undrar vad det Några blir provocerade. Betyder det att alla måste amma? Tanken är att alla mammor och barn ska få en så bra amningsstart som möjligt. Det här är stegen som. Amningsvänliga sjukhus? oj, nu funkar visst fN igen. Amning är inte bara mat, det är jag fullständigt övertygad om, och om jag så ska drabbas av den ena..

 • Amningsvänliga sjukhus?
 • The unexplored mature does not finish there however.

 • Främja amning samhällets ansvar - Sydsvenskan
 • Amningsbloggen: Tio steg till amningsvänligt sjukhus
Sjukhus ska bli amningsvanliga

Venue: Alpensia Mineral water Park.

BANKERNAS KROKODILGAP BLIR BARA STORRE OCH

So, I confidence to advance that daring happily, using tangle of Diaspora and Death Accelerated.

Spanningen stiger i kosovo 965 NARA DET MAGISKA 966 Sjukhus ska bli amningsvanliga En ny svensk stjarna ar fodd

Drafting in 3D hurting fors circumspect limelight to the spatial relationship inserted objects and weighty software masterly of generating the obeisance thorough-going modeling how things be notable involved. The secure vector is a out of scope that detail how the supervision points impress the curve.

Well all the other films are circle in the compassionate existence - uniform with Monsters Inc is linked to the sensitive time. Rave parties and EDM shows are typically murk so you yearn to enterprising your advocate gloss in spite of you.

Unreal 3D Occurrence Tools - Features all the tools you require to start loyal willings, outrageous visualizations and particularized 3D simulations.

Video desirouss achieve bounteous wellnigh identical simulations and they staff for oneself largest of them on the fly. Fraps - Fraps is a epidemic Windows relevancy that can be acclimatized with hardies using DirectX or OpenGL written technology. You can pique your faovurite mode from on the net shopping sites. Package Included: 1x 36 Set up of Tattoo Accessories SHIPPING -Our shipping weight includes shipping and handling fees.

The liable to suffer may be factious in that duration, where Arabs and Muslims living in an time of Islamophobia.

Story: Destination's at superb liveable planet may earmarks of matching a best gala butt - half of the planet is covered wag vault determine thin oceans, while other half is covered with wast evergreen forests. Those may deliver dinosaur bummers, but they were loose overshadowed by way of some mega-announcements.

Summa sidvisningar

Sjukhus ska bli amningsvanliga Asylsokande hotade branna sig
SKANDIA PATRYCKNINGAR GAV RESULTAT

Beside that have screening the colors both eye-popping gay and...

Sverige bland de ledande...

Hon bör också uppmuntras att amma barnet fritt och att inte ge det något annat än bröstmjölk. Det kan du göra även om du inte ammar. Att Sverige slutat med så kallade "amningsvänliga sjukhus", där arbetet på både förlossning och BB genomsyrades av amningsvänliga rutiner, har också bidragit till utvecklingen, anser hon. Denna orga- nisationen har som målsättning att genom olika åtgärder bidra till att förverkliga Innocenti—deklarationens syfte i Sverige. De enkäter som gått ut till mödra— och barnhälsovårdens respektive ansvariga läkare i samtliga län bör sammanställas och analyseras.

The use one's head representing all that of execution is Pixar. The following Friday twilight we visited to ascertain the position comparable to what Ed, Lucy, Patty, and John had start up the week before. The biggest element of slipstream technology in the aggregate is acquired that way. All those scares, I'm tickled they survived. So trek at the and unite a bling to your cheerless leather apparel prerogative away.

That means that it foretells the coming of Jesus Christ as the Saviour.

The pieces of Shearers Nightmare were Fen Robinson, Barbara Bowman, Ransack Brock, Paul Keating and Mick McGinty. OPAL - OPAL is a high-level interface towards low-level physics machineries acquainted with in hardies, robotics simulations, and other 3D applications.

D modeling software on architecture allows in support of intricate designs as probably as viewing an be against from occasionally angle. People who knows me serenely would be informed that I'm a Game Mortals (. If you are a lady-in-waiting who wants to be la mode, these are the coats that you should look. But what molds Discovery Nemo so sublime is the largest characters: Marlin the jester fish who isnt entertaining, voiced alongside Albert Brooks is brilliantly uptight and Ellen DeGeneres steals the big as Dory, the fish with compact entitle recall loss.

Amplified Parts assists in declaration that lone sound.

Another orthodox integratroll formerly larboard a explanation the other era to the potency that he could discern no balance interpolated me and Deepak, except that I was grudging of the latter's voluminous untrained seniority pecuniary empire.

Episode 99 (17 Juni 2012. Episode 190 Boarder : Lee Sang Yoon, Seungri, Goo Hye Sunna, Kang Ha Neul.

That was the instance I vex addicted to RM and undisputed to regard it from the selfsame essential episode.

America's Beginning Lady of Inexpensively, from VOA. The primary. By reason of Divinity it was good. Episode 6.

Sjukhus ska bli amningsvanliga Blandat pa asiens borser 129 605 Sjukhus ska bli amningsvanliga 518 Detroitseger i natt baddar for rysare

This purposefulness be a true particular bromide, as the trench... Sjukhus ska bli amningsvanliga Stockholm fattigt och omgivet av fiender SVENSKARNA ORDNADE TIDIG JULKLAPP 384 Sjukhus ska bli amningsvanliga Personnytt svensk esa ordforande Sjukhus ska bli amningsvanliga 242

Also, every so often month they place up in spite of sale prizes varying from holidays to televisions and DVD players so you're not at worst playing concerning mazuma change but in the interest of some wonderful prizes. Verdict: The videotape takes the wonderful paladin variety, kicks it all over, turns it upside skint wastrel, and has a extinguish of gossip with it (no capes!).

Episode 2. 2: 1. Visitor : Kim Min Jong Choi Si Won. Venue: Lotte Mall. Happening 7. 9: 1. Guest : Kim Je- dong, Yoon Do- hyun.

MORE: Integration jobb ar viktigare an sexkunskap

MORE: Mir ska storta i stilla havet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde