Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

107.6m FM

Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler

opinion

En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas, samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag. Utredaren skall även beakta andra möjligheter att komma till rätta med könsdiskriminerande reklam, t. Könsdiskriminerande reklam beskrivs i Nationalencyklopedin som "reklam som förutsätter könsfördomar och könsroller och som ofta har en viss sexuell anstrykning".

Könsdiskriminerande reklam delas ofta upp i schabloniserande och kränkande reklam. Frågan om könsdiskriminerande reklam Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler debatterats i Sverige sedan mitten av talet. År fastslog Marknadsdomstolen att marknadsföringslagen inte omfattar könsdiskriminerande reklam MD Lagens skyddsobjekt begränsar sig till konsumenter och näringsidkare just i denna deras egenskap.

Den lagstiftning som är inriktad på att ingripa mot diskriminering i olika former är inte heller tillämplig på reklam. Sedan dess har en rad motioner, betänkanden, rapporter m. Meningarna kring möjligheten och behovet av att lagstifta om könsdiskriminerande reklam skiljer sig åt i olika utredningar och rapporter.

Riksdagens lagutskott, som har behandlat frågan om lagstiftning vid upprepade tillfällen, har bedömt att behov av lagstiftning inte förelegat. Både lagutskottet och konstitutionsutskottet har vidare konstaterat att införandet av en lagstiftning om könsdiskriminerande reklam kräver en grundlagsändring bl. Utskotten har dock uttryckt att man utgår från att regeringen följer utvecklingen noga och att "skulle det därvid visa sig att utvecklingen går i en sådan riktning att det, enligt regeringens bedömning, finns skäl att överväga lagstiftningsåtgärder, har utskotten inget emot att frågan utreds" bet.

Yttrandefriheten är dock inte absolut, utan får begränsas genom lag under vissa förutsättningar. De allmänna förutsättningarna för en sådan begränsning anges i 2 kap.

Därutöver krävs enligt 2 kap. I samma Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler anges vidare att friheten att yttra sig i näringsverksamhet får begränsas samt att begränsning i övrigt får ske endast om särskilda viktiga skäl föranleder det. I tryckfrihetsförordningen TF och yttrandefrihetsgrundlagen YGL finns detaljerade bestämmelser om yttrandefriheten i tryckta skrifter, tekniska upptagningar t. CD-skivor och filmerradio och TV samt i vissa andra sändningar, t.

Marknadsföring i dessa medier omfattas i princip av skyddet för tryck- och yttrandefrihet. Kommersiella annonser för bl. När det gäller radio- och TV-sändningar medges Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler 1 kap.

Det faller utanför TF: Med den utgångspunkten kan även annan reklam i viss utsträckning regleras i vanlig lag. Allmän enighet råder om att efterhandsingripanden mot framställningar som är av utpräglad kommersiell natur och som avser rent kommersiella förhållanden och som är otillbörliga mot konsumenter eller näringsidkare kan göras utanför grundlagsområdet. Det anses också möjligt att i vanlig lag föreskriva om informationsskyldighet i reklam om kommersiella förhållanden.

År inrättades på initiativ från näringslivet det självreglerande organet Näringslivets etiska Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler mot könsdiskriminerande reklam ERK. Rådet har enligt sina stadgar till uppgift att genom normbildande verksamhet motverka könsdiskriminering i reklam och bidra till en hög etisk standard hos annonsörer och reklamproducenter. Annonsörföreningen, Sveriges Reklamförbund och Svenska Tidningsutgivarföreningen.

ERK uttalar sig om en viss marknadsföringsåtgärd eller åtgärd med anknytning till marknadsföring som riktar sig till den svenska marknaden kan anses strida mot Internationella handelskammarens grundregler för reklam. I dessa föreskrivs bl. Vidare sägs artikel 4 punkt 1 i grundreglerna att reklam inte får vara diskriminerande i fråga om ras, religion eller kön. Vid bedömning av om reklam skall anses könsdiskriminerande utgår ERK från följande kriterier: Reklam som framställer kvinnor eller män som rena.

Andra former av diskriminerande reklam kan tas upp av Marknadsetiska rådet MER som är ett s. I vissa fall vidarebefordrar MER frågor till andra nämnder och råd.

, Aftonbladet · Nio av...

Detta sker undantagslöst när det gäller frågor om könsdiskriminerande reklam, som hänskjuts till ERK. Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler tar bara upp frågor av principiell karaktär.

Diskussion och debatt har förekommit under ett flertal år när det gäller bilarna som gör reklam för sexklubbsverksamhet i Stockholm, de så kallade porrbilarna. Bilarna cirkulerar i centrala delar av staden med stora plakat med lättklädda kvinnor i olika poser. Den juridiska frågan som varit i fokus är huruvida gällande lagstiftning medger inskränkningar genom lokala föreskrifter.

Den 22 november beslöt Stockholms kommunfullmäktige att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun införa ett förbud mot att framföra könsförnedrande mobil reklam på offentlig plats. Länsstyrelsen i Stockholms län beslöt dock den 23 december att upphäva tillägget med hänvisning till regeringsformen. Fallet fördes till domstol, och länsrätten i Stockholms län fastställde länsstyrelsens beslut. Det finns en bred enighet om att könsdiskriminerande reklam med stereotypa och könskränkande bilder är problematisk och icke-önskvärd.

Frågan har uppmärksammats i olika sammanhang och det finns enligt regeringen flera skäl till att tillsätta en utredning. Med ett könsmaktsperspektiv på den könsdiskriminerande reklamen blir det tydligt att den till en stor del handlar om att kvinnor och flickor reduceras från människor till objekt.

Personuppgiftspolicy

Att vara underordnad och passiv eller sexuellt tillgänglig som kvinna eller flicka framställs i reklamen som åtråvärt och positivt. Pojkar och män har i ökande utsträckning på senare tid också börjat gestaltas som sexobjekt, men den dominerande bilden av män i reklam är den handlingskraftiga, självständiga och starke mannen. Könsstereotypa framställningar befäster snäva könsroller och begränsar därmed också handlingsutrymmet och livssituationen för främst flickor och kvinnor, men även för pojkar och män.

Att dessa reklambudskap finns överallt i vår vardag, bl. Flickor och pojkar är i det sammanhanget särskilt utsatta. Könsdiskriminerande reklam kan således vara kränkande mot båda könen, men på olika sätt.

Nuvarande lagstiftning beaktar inte dessa aspekter. Under de senaste tio åren har den tekniska utvecklingen på ett radikalt sätt förändrat förutsättningarna för all kommunikation och även för mediala och kommersiella budskap.

Detta har stor betydelse för kvantitet, tillgänglighet och spridning av könsdiskriminerande reklam i vår vardag. Det har gjort det svårare att undvika sådan reklam vilket kan få konsekvenser särskilt för flickors och pojkars uppfattningar om bl. Det finns även forskning som identifierat en ny trend i reklam och media med en idealisering av och en allt starkare anspelning på pornografi se t.

Sexualiserade och könskränkande Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler och budskap har funnits länge, men den senaste tidens utveckling har således förändrat den könsdiskriminerande reklamen både kvantitativt och kvalitativt.

KO vill stoppa reklam för...

Under ökade antalet anmälningar av könsdiskriminerande reklam till ERK kraftigt, från mellan och drygt per år till enskilda anmälningar, avseende sammanlagt olika reklamkampanjer år var antalet anmälda kampanjer År var antalet enskilda anmälningar Den kritik som framförs mot nuvarande system för att komma till rätta med könsdiskriminerande reklam riktar ofta in sig på ERK och dess funktion.

Ett vanligt argument är att ERK är för osynligt och att för få känner till rådets existens. Kritiken har också handlat om bristen på sanktionsmöjligheter utöver själva offentliggörandet av en eventuell fällning och mot tillämpningen av bedömningskriterierna.

Att ERK inte prövar reklam för verksamheter som kan anses vara könsdiskriminerande i sig, såsom "porrbilarnas" reklam för sexklubbsverksamhet, har också kritiserats som en brist. Både i media och hos allmänhet kan man ibland se missuppfattningen att det redan i dag finns en lagstiftning Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler könsdiskriminerande reklam. En fråga som väckts på sistone handlar om huruvida ERK: Denna utveckling hänger samman med den trend där kränkande reklam, ofta med referenser till pornografi, framställs som gränsöverskridande och uppmärksamhetsskapande och därmed säljande se ovan.

I Norge, Danmark, Finland och Island finns lagstiftning som är tillämplig på könsdiskriminerande reklam. I Norge finns Markedsføringsloven, som ger Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler till ingripanden mot både kränkande och schabloniserande reklam.

Även reklam för produkter och tjänster som i sig kan räknas som könsdiskriminerande inkluderas i den norska lagstiftningen. Islands lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam finns i deras jämställdhetslag från Finland och Danmarks marknadsföringslagar nämner inte könsdiskriminerande reklam uttryckligen, men båda lagarna innehåller generalklausuler som är tillämpbara på sådan reklam.

Om utredaren bedömer att frågan bör regleras genom lagstiftning och att sådan lagstiftning kräver ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, skall utredaren samråda med Tryck- och yttrandefrihetsberedningen Ju I anslutning till eventuella lagförslag skall utredaren utarbeta en exemplifierande översikt för vad som bör omfattas av regleringen. Utredaren skall ta del av lagstiftningen om könsdiskriminerande reklam i övriga nordiska länder, samt beakta gällande EG-rätt.

Utredaren skall samråda med berörda intresseorganisationer och myndigheter, såsom Konsumentverket, Jämställdhetsombudsmannen, Barnombudsmannen och Ungdomsstyrelsen. Förslagens konsekvenser skall redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§ kommittéförordningen Utredaren skall, när det gäller redovisning av förslagens konsekvenser för företag, samråda med Näringslivets Regelnämnd.

Könsdiskriminerande reklam Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli Bakgrund Nuvarande lagstiftning Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam Exemplet Stockholms kommun Behovet av en utredning Bristande könsmaktsperspektiv i nuvarande lagstiftning Teknisk utveckling och ny trend i reklamen Lagstiftning i övriga Norden Uppdraget Redovisning av Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas, samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag.

Bakgrund Könsdiskriminerande reklam beskrivs i Nationalencyklopedin som "reklam som förutsätter könsfördomar och könsroller och som ofta har en viss sexuell anstrykning".

Nuvarande lagstiftning I 2 kap. Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam År inrättades på initiativ från näringslivet det självreglerande organet Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam ERK. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler kränkande sexistisk reklam2.

ERK prövar anmälningar från enskilda eller från myndigheter samt kommunala organ. Därutöver kan rådet pröva frågor på eget initiativ. Anmälningar som avser reklam för en verksamhet vars innehåll i sig kan anses vara könsdiskriminerande prövas inte av rådet. Rådets ställningstagande sker genom skriftligt beslut. Ställningstaganden som innebär att en marknadsföringsåtgärd ansetts könsdiskriminerande offentliggörs bl.

Exemplet Stockholms kommun Diskussion och debatt har förekommit under ett flertal år när det gäller bilarna som gör reklam för sexklubbsverksamhet i Stockholm, de så kallade porrbilarna.

Behovet av en utredning Det finns en bred enighet om att könsdiskriminerande reklam med stereotypa och könskränkande bilder är problematisk och icke-önskvärd. Bristande könsmaktsperspektiv i nuvarande lagstiftning Med ett könsmaktsperspektiv på den könsdiskriminerande reklamen blir det tydligt att den till en stor del handlar om att kvinnor och flickor reduceras från människor till objekt.

Reklamen för så kallade gratistelefoner...

Teknisk utveckling och ny trend i reklamen Under de senaste Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler åren har den tekniska utvecklingen på ett radikalt sätt förändrat förutsättningarna för all kommunikation och även för mediala och kommersiella budskap.

Lagstiftning i övriga Norden I Norge, Danmark, Finland och Island finns lagstiftning som är tillämplig på könsdiskriminerande reklam. Uppdraget En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam Ko vill forbjuda reklam for gratismobiler kunna utformas, samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag.

Redovisning av uppdraget Uppdraget skall redovisas senast den 31 december NyTeknik · Minister vill förbjuda mobiltelefoner i grundskolan.DagensDagens Instrustri · KO kritiserar reklam för mobiler.Nyhetskanalen · KO: Sluta lova gratis mobiler. Grundversionen är gratis men det finns också en premiumversion som kostar 19, 95 dollar per år. Hamnar man på en sida som är spärrad får man alltså upp reklam. Det finns en uppenbar risk att filter råkar blockera sidor som du vill att De jag kan rekommendera är att försöka komma åt mobilen på.Svenska Dagbladet · Reklam upprör: ”De vill få oss att ringa för minsta lilla”Aftonbladet · Förbjud reklam för strippklubbar.DagensNyhetskanalen · KO: Sluta lova gratis mobiler.

MORE: Marit paulsen vill till europaparlamentet

MORE: Svalt intresse for nashville

MORE: Paradise hotel hunken jag vill dejta peg parnevik

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde