Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

139.2m FM

I korthet regionalpolitik 4

opinion

Att främja regional utveckling: Som framgår av huvudtexten I korthet regionalpolitik 4 de förändringar i regonalpolitiken som inträffade år tagits som utgångspunkt för uppläggningen av ERU: Avgränsningarna av geografiska områden och stödberättigad verksamhet under perioden — särskiljes därvid från avgränsningarna under perioderna — samt — För fördelningen av de regionalpolitiska stödmedlen samt andra medel av regionalpolitisk betydelse görs en åtskillnad mellan perioderna — och — Kapitlet bildar bakgrund till de följande mer analytiskt inriktade kapitlen.

Det har inte varit en strävan att här lämna en detaljerad redovisning av stödverksamhetens omfattning.

Logga in på Dagens Nyheter

Syftet är främst att redovisa sådant material som har en I korthet regionalpolitik 4 betydelse för den kommande analysen.

Sålunda behandlas ej omlokalisering av statlig verksamhet. Statligt lokaliseringsstöd i I korthet regionalpolitik 4 av bidrag och lån till enskilda företag utgick under den femåriga försöksperioden inom det 5.

Detta omfattade de fyra nordligaste länen, Norrbottens- Västerbottens. Väster- norrlands- och Jämtlands län samt norra delarna av Gävleborgs. Göteborgs och Bohus län och nordvästra delen av Värmlands län. I särskilda fall kunde stöd utgå till övriga delar av landet. År antog det regionalpolitiska stödet fastare former. Vissa utvidgningar gjordes dock.

Några kommunblock i Kopparbergs- och Värmlands län fördes till stödområdet. Inom det allmänna stödområdet utpekades ett särskilt inte stödområde. Väsentligen omfattade detta Norrbottens. Västerbottens- och Västernorrlands läns inland samt hela Jämtlands län. Inom detta område utgick även ett särskilt sysselsättningsstöd. År infördes också ett särskilt transportstöd inom det allmänna stödområdet.

En avstånds- differentierad zonindelning genomfördes så att Norrbottens och Västerbot- tens län utgjorde en zon.

Västernorrlands och Jämtlands län en andra zon och övriga stödområdet en tredje. Vissa revideringar av stödområdets indelning genomfördes och År utvidgades det allmänna stödområdet med Gotland och år med Öland samt några kommuner i sydöstra Kopparbergs län.

En ny revidering av stödområdets indelning genomfördes för en femårsperiod. Det inre stödområdet utvidgades med tre kommuner i nordvästra Kopparbergs län och norra Värmlands län. Med motiveringen att flera av de regioner som ligger i anslutning till stödområdet — liksom regionerna inom området — hade problem i form av ensidigt näringsliv eller vikande folkmängd infördes ett gränsområde till det allmänna stödom- rådet.

Till den räknades de delar av Värmlands. Sala- och Fagerstaregionerna i Västman- lands län och Lindesbergsregionen i Örebro län. Som tidigare påpekats kan lokaliseringsstöd även utgå utanför det allmänna stödområdet i särskilda fall. Det gäller kommuner med allvarliga sysselsättningssvårigheter. Efter framställning av länsstyrelse kan sådana kommuner fören viss tid ingå i den grå zonen. Marks och Ulricehamns kommuner i grå zonen. Det statliga lokaliseringsstödet skulle enligt de ursprungliga allmänna bestämmelserna endast kunna utgå till verksamhet som bedömdes medföra varaktig sysselsättning för arbetskraften och få I korthet regionalpolitik 4 lönsamhet i ort där goda förutsättningar fanns för verksamheten.

Lokaliseringsstödet utgick i form av lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån för investeringar i samband med ny. Lån kunde dessutom erhållas för anskaffning av maskiner. Det sammanlagda stödet utgick i regel ej med högre belopp än som motsvarade 'Ej Hammarö kommun. Lokaliseringsbidrag beviljades med ett belopp som motsvarade högst trettiofem eller.

Återbetalning av lokaliseringslån skulle ske genom regelbundna avbetal— ningar under högst 10 år. Om särskilda skäl förelåg kunde återbetalningstiden förlängas till maximalt 20 år och anstånd medges för avbetalningarna under högst 5 år. Dessutom kunde räntefrihet beviljas för högst 3 år. Räntan utgick med 2.

Lokaliseringsstöd utgick inte för sådana investeringsprojekt som utnyttjat det statliga kreditstödet till hemslöjd.

Vidare kunde inte medel ur investeringsfonden och lokaliseringsstöd utgå till ett och samma investeringsprojekt. Beslut i lokaliseringsstödsärenden fattades av arbetsmarknadsstyrelsen.

Vissa ärenden skulle dock avgöras av Kungl. Det gällde fall där stödet var avsett för verksamhet utanför det norra stödområdet "I korthet regionalpolitik 4" när den sammanlagda kostnaden för investeringen uppgick till eller översteg tre miljoner "I korthet regionalpolitik 4." Förberedande undersökningar till lokaliseringsstödsbe- sluten skulle utföras av länsstyrelse och länsarbetsnämnd.

Vid översynen av den regionalpolitiska stödverksamheten utvecklades de hittillsvarande stödformerna.

Förslagen som avser att skapa...

De villkor som gällde för lokaliseringsstödet under den femåriga försöksperioden bibehölls i huvudsak. Utvidgningen gällde införandet av nya stödformer i form av avskrivningslån. Figur visar utvecklingen av formerna för lokaliseringsstödet. Departementschefen framhöll i proposition att de omedelbara kontantbidragen hade visat sig ha stor betydelse som stimulans till nyeta- bleringar och utvidgningar av industriell verksamhet.

Som ett alternativ till lokaliseringsbidraget — som i huvudsak utgick inom det allmänna stödom- rådet — infördes därför I korthet regionalpolitik 4 s. Lånet skulle vara amorte- rings- och räntefritt och avskrivas på en tid av fem år.

Denna låne- eller bidragsform kunde tillämpas för verksamheter både inom och utom det allmänna stödområdet. Vid nyetablering eller utbyggnad av verksamhet kunde företag också ha vissa svårigheter att få rörelsekapital i tillräcklig omfattning genom sedvanliga bankkrediter.

Ett "I korthet regionalpolitik 4" infördes för anskaffning av omsättningstillgångar. Lånetiden fick inte överstiga fem år.

Dessutom kunde lånegaranti utgå för byggnads- kreditiv. Garantin fick endast utnyttjas i samband med att lokaliseringsstöd beviljats för investeringen. Arbetsmarknadsstyrelsen utsågs som beslutande myndighet för lånegarantiärenden. Ett flyttningsbidrag som avsåg att täcka kostnaderna för nedmontering. Bidrag utgick i samband med flyttning av verksamhet till det allmänna stödområdet. Ett särskilt fiyttningsstöd bestå- ende av reSpenning.

Det gällde enbart i samband med nyetablering eller utvidgning av företag inom det allmänna stödområdet i industri- eller industriservicebranschen.

Handläggningen av lokaliseringsstödsärendena ändrades så till vida att i de ärenden som Kungl.

Europeiska kommissionen – Regionalpolitik -...

Detta gjorde det möjligt för företag belägna utanför stödområdet och företag som planerade omfattande investeringar av stor närings- eller lokaliseringspolitisk betydelse att ta upp direkta överläggningar med regeringen. Den vidareutveckling av det regionalpolitiska stödet som genomfördes berörde framför allt lokaliseringsstödets form i det inre stödområdet. Det blev möjligt för industriföretag i inte stödområdet att utnyttja avskrivningslån för investeringar i maskiner.

Också i detta fall fattades beslut i ärendet av Kungl. Ett nytt villkor för utnyttjandet av lokaliseringsstödet infördes på försök för en fyraårsperiod med början år Det gällde den s. Minst 40 procent av det antal arbetsplatser som tillkom hos stödföre- taget skulle förbehållas vartdera könet. År genomfördes en justering angående beslutsfördelningen i lokali- seringsstödsärenden mellan arbetsmarknadsstyrelsen och Kungl.

Beloppsgränsen för AMS beslutanderätt höjdes till fem miljoner kronor. Själva beslutsförfarandet ändrades vid revideringen av det regionalpolitiska stödet Under en försöksperiod fram till den 30 juni skulle beslutanderätten i viss utsträckning delegeras till respektive länsstyrelse inom I korthet regionalpolitik 4 allmänna stödområdet. Under förutsättning att inte lokaliserings- stödet innebar en flyttning av verksamhet mellan olika län och att stödbeloppet inte var högre än två tredjedelar av den sammanlagda I korthet regionalpolitik 4 för investeringen fick länsstyrelserna fatta beslut om lokaliserings- stöd.

Vidare skulle stödet gälla enbart industriell verksamhet. Ärenden där den sammanlagda kostnaden för investeringen uppgick till minst en och en halv miljon kronor skulle överlämnas till arbetsmarknadsstyrelsen för beslut.

Figur 13 visar utvecklingen av beslutsfördelningen i lokaliseringsstödsären- den. Den statliga Iånegarantin utvidgades till att gälla även marknads- föring av ny eller väsentligt vidareutvecklad produkt. Garantin fick avse högst åttio procent av kostnader för marknadsföringen samt inte överstiga femhundra tusen kronor för varje projekt.

Ett allmänt villkor var att den som beviljades garantin bedrev industriell eller industriliknande verksamhet inom det allmänna stödområdet. Företag som hade nybildats eller utvidgat sin verksamhet inom sysselsätt— ningssvaga delar av landet och som anordnade s. Bidraget utgick endast om företaget bedömdes kunna ge arbetskraften varaktig sysselsättning och tillfredsställande lönsamhet kunde uppnås. Arbetsmarknadsstyrelsen hade sedan lämnat bidrag till kostnader för sådan utbildning och omskolning.

Bestämmelserna för utbildningsstöd förändrades först år En förutsättning för att utbildningsstöd skulle utgå varen rådande brist på yrkeskunnig arbetskraft på den aktuella orten. Utbildningen skulle ske efter en av länsarbetsnämnden godkänd plan.

5. Stödföretagens löne- och produktivitets-...

Dessutom skulle uttagningen av eleverna godkännas av arbetsförmedlingen. Bidragets storlek utgick med ett visst belopp per elev och utbildningstimme efter vad arbetsmarknadssty- relsen och länsarbetsnämnden bestämde. I allmänhet utgick bidrag med 5—6 kr I korthet regionalpolitik 4 arbetstimme under sex månader. Ett villkor var att eleverna skulle ha avtalsenliga löner. Stödet utgick inom stödområdet och handlades av arbetsmarknadsstyrelsen.

Beslut om bidrag till företag i andra delar av landet meddelades av Kungl. Stödet för lokaliseringsutbildning omformades till ett s. Resultatinformation för viktiga regionalpolitiska åtgärder utanför utgiftsområdet under år 4 Förslag till förändringar av nationella stödområden och vissa företagsstöd Nationella här i korthet.

Nuvarande mål Sammanhållningspolitiken, eller EU:s regionalpolitik som den också kallas, är en av . 4 Svenska ESF-rådet () Regional handlingsplan för närmare men i korthet kan det sägas att de fyra ESI-fonderna finns för att. Europeiska kommissionen – Regionalpolitik - Inforegio. Regional utveckling och sammanhållning efter – det nya regelverket I korthet. Fokus på fem.

MORE: Medan du sov varlden i korthet 8 juni

MORE: I korthet hojd dieselskatt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde