Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

90.7m FM

Regeringskansliet far krischef

opinion

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http: Ekot i P1 har just meddelat att ett stort jordskalv har inträffat i Sydostasien och att många människor drabbats. Skalvets storlek med en magnitud över 8. De följande veckorna fortsätter samtalen med hög intensitet, mest under dagtid men även med några nattliga samtal från Räddnings- verket, Rikspolisstyrelsen och andra på plats i Thailand.

Jag varvar timmar av samtal med stunder av avstängd telefon för att själv kunna följa händelseförloppet. De flesta samtalen kommer från massmedia: Personal från myndigheter och företag som befinner sig i området tar kontakt för att få information, men även privatpersoner vill veta hur läget utvecklar sig.

Det finns ett stort behov av information i samhällets alla delar. I denna promemoria försöker jag dels beskriva händelseförloppet utifrån min egen situation som ansvarig för seismologiska nätet i Sverige, dels informera om den kunskap om geologiskt relaterade naturkatastrofer vi besitter. Geokatastrofer — vulkanutbrott, jordbävningar, jord- skred och tsunamier.

Yttersta delen av jorden består av ett antal sk. I vissa områden, som Kalifornien och norra Turkiet, glider plattorna mot varandra och orsakar stora jordbävningar. Vid oceanryggarna utökas plattornas yta, medan den minskas vid oceangravar och bergskedjor. Båda processerna åtföljs, trots olikheterna, av vulkanutbrott och jord- skalv.

"Regeringskansliet far krischef" är dock bara i de sistnämnda områdena som de allra största jordbävningarna inträffar. Vi vet, av smärtsam erfarenhet, att jordskalv Regeringskansliet far krischef behöver vara särskilt stora för att orsaka stor direkt förödelse.

De mest förödande jordbävningar vi känner till har inträffat i Kina; år omkom caoch dog förmodligen ca människor. Skadeverkningarna från större jordbävningar mångfal- digas ofta av de sekundära effekter de har, som att generera jord- skred eller flodvågor, sk. När riktigt stora jordskalv inträffar under havsbotten finns det risk för att tsunamier bildas. Om den vertikala rörelsen i havs- botten är stor överförs en stor mängd lägesenergi från berggrunden till vattenvolymen. Denna omvandlas sedan till rörelseenergi hos vågorna.

Den energi som utlöstes vid jordbävningen annandag jul motsvarar Sveriges totala energiförbrukning i närmare tio år. Det är uppenbart att dessa energirika vågor när de når land är mycket far- liga och i många fall kan bli förödande. Tsunamier kan också orsa- kas av vulkanutbrott. Ett välkänt exempel är Regeringskansliet far krischef när ön Krakatau, även den i Indonesien, exploderade och orsakade en tsu- nami som dödade över 36 människor.

De områden som är mest utsatta för tsunamier är kustområderna runt Stilla Havet. Där in- kluderas Japan, Nord- och Sydamerika och Australien.

Totalt del- tar 26 länder i det varningsystem som övervakar Stilla Havet. Indiska oceanen är också ett område, som alla numera Regeringskansliet far krischef, som kan utsättas för kraftiga tsunamier pga. Medelhavets kuster är områden i vår närhet som bebos och be- söks av många svenskar. Även dessa kan och kommer att utsättas för allvarliga geokatastrofer. Senast en tsunami inträffade med all- varliga konsekvenser var i Italien då över 70 människor omkom, dels som en direkt följd av markskakningar och dels på grund av den åtföljande tsunamin.

Vad väger tyngst när du...

Tillsammans öde- lagde dessa stora delar av Lissabon. Vulkanutbrotten på Etna är många och regelbundna. Många av de andra italienska vulkanerna är dock mindre aktiva men betydligt våldsammare när de har utbrott. Så kommer till exempel nästa stora utbrott i Vesuvius att få oer- hörda konsekvenser för Neapelområdet.

Ett av de största vulkan- utbrotten under historisk tid inträffade ännu närmare Sverige, nämligen i Laki på Island Större delen av all boskap på Island förgiftades och dog, med följd att en fjärdedel av befolkningen om- kom. Klimatförändringarnapå grund av att detta utbrott blev stora både i Europa och USA, där medeltemperaturen det närmaste året sjönk med nästan fem grader.

Alla dessa händelser är återkommande och har att göra med de tektoniska plattornas långsamma rörelser i förhållande till varandra. De långa tidsintervall som i regel förflyter mellan de större kata- stroferna gör att samhället tenderar att glömma dem, både i arbetet med skyddsåtgärder och i planeringen av det akuta hjälparbetet.

Särskilt markant blir detta i ett land som Sverige som förskonats från egna större naturkatastrofer och därmed har ännu svårare att minnas andras. Vad önskar samhället av oss seismologer? När telefonerna började ringa på annandagsmorgonen blev det uppenbart att det fanns ett enormt behov av information i sam- hället.

Detta behov verkade vara detsamma för alla; enskilda per- soner som befann sig i ett drabbat område, personer som hade släktingar eller bekanta i området, företag Regeringskansliet far krischef ansvar för personer i området och också myndigheter, oftast via personer med perso- nalansvar. Utöver detta kom naturligtvis också massmedia: TV, radio och dagspress, nationell som regional och lokal. Vad som efterfrågades var fakta om orsakerna till katastrofen men framför allt information om det fortlöpande händelseförloppet.

Så handlade till exempel de nattliga samtalen från svenska myndigheter i områ- det Thailand och Sri Lanka om oro sprungen ur de rykten som florerade om nya stora jordbävningar och tsunamier. Personal- ansvariga ville kontrollera sanningshalten i ryktena innan perso- nalen skickades ut på morgonen, lokal tid.

Vår respons till detta var att undersöka våra svenska data och därmed alltid kunna avfärda ryktena och bekräfta att ingen omedelbar fara fanns för ytterligare tsunamier. De första seismiska vågorna kommer nämligen till Sve. Det är uppenbart att "Regeringskansliet far krischef" delar av samhället förväntar sig en instans i Sverige som kan svara på Regeringskansliet far krischef vid geokatastrofer. Dels vill man kommunicera på svenska, men säkert är det också så att man har större förtroende för en instans i sitt eget land än en utländsk.

Svenskar vill vända sig till svensk instans och italienare till italiensk. Att till exempel hänvisa till en utländsk hemsida för när- mare information, oavsett sidans kvaliteter, var inte alltid upp- skattat. Man vill diskutera och få förklaringar på sitt eget språk ifrån sin egen myndighet. För närvarande finns från statsmakten inga medel allokerade till seismologi för det informationsarbete som beskrivits ovan. Det arbete och andra merkostnader som tillkommer på grund av vårt deltagande i informationsarbetet vid naturkatastrofer "Regeringskansliet far krischef" av Uppsala universitet och drabbar i slutändan våra orelaterade, och tillika tidsbegränsade, forskningsprojekt.

Det finns inte medel för en organiserad jour vid institutionen och dessutom arbetar endast ett fåtal personer med jordbävningar och dess verkningar. Detta gör att det är rena tillfälligheter som avgör om personal finns till- gänglig för att möta de uppenbarligen reella informationsbehoven vid ett katastroftillfälle. Exempel in- kluderar mystiska skakningar i Oskarshamnstrakten som visade sig bero på Flygvapnetjordskalv i Sundsvall och katastrofer som i Iran Naturligtvis har seismologi en mycket viktig roll i samband med att större jordbävningar, eventuellt med tsunamier, inträffar.

In- formation om jordskalvets läge och storlek är mycket viktig för planeringen av akuta insatser efter händelsen, i synnerhet då lokal infrastruktur ofta är ödelagd. Ett mycket viktigt långsiktigt mål inom seismologin är att Regeringskansliet far krischef förutse jordbävningar i tid, rum och storlek. Detta har man lyckats med vid några tillfällen, men meto- derna är långt ifrån färdigutvecklade i dag.

För att uppnå detta mål krävs att vi genom forskning fortsätter att lära oss om hur jord- skalv fungerar. Seismologisk forskning i Sverige brukar interna- tionellt sett uppfattas som av hög kvalité men med blygsam volym. Den relativt blygsamma sats- ningen på seismologi Regeringskansliet far krischef Sverige beror antagligen på att landet drab- bas av få större jordskalv. Det är dock klart att jordbävningar i andra länder kan drabba svenskar, och vi vet att även om de är säll- synta kan större skalv förekomma även i Sverige.

Som berörs i nästa stycke kan det argumenteras för att både det direkta hotet mot svenskar och Sveriges solidariska internationella ansvar motiverar en utökad satsning på svensk seismologisk forskning. Var det möjligt att varna för katastrofen annandag jul? Förvarningsproblemet för naturkatastrofer kan delas upp i Regeringskansliet far krischef delar.

Den första är den tekniska delen som består av rätt sorts instrumentering, tex.

skall inrätta en krischef som...

Den andra är infor- mationsdelen, där man på ett förutbestämt sätt, via ansvariga myn- digheter, kan nå befolkningen i det berörda området.

Klara struk- turer och riktlinjer och väl övade beredskapsplaner är av stor vikt i dessa sammanhang "Regeringskansliet far krischef" att informationen ska kunna spridas effek- tivt. Ungefär en timme senare utfärdades en var- ning för att en tsunami möjligen kunde ha genererats nära jordskal- vet, men att det trots det inte var någon fara för Stilla Havets kus- ter.

Dagens Nyheter

Enligt tidningsuppgifter sammanträdde ledningen för Thailands meteorologiska institut med anledning av dessa uppgifter och kom fram till att inte utfärda en tsunamivarning. Regeringskansliet far krischef denna uppgift är riktig, kan man ha synpunkter på detta beslut, men det finns vissa förmildrande omständigheter som kan ha påverkat beslutet.

Epi- centrum den lokalisering som ges av de första seismiska vågorna för skalvet låg ganska långt söder om norra spetsen på Sumatra och den Regeringskansliet far krischef som de första vågorna indikerade var kring 8. Med denna lokalisering och storlek, samt ett antagande om Regeringskansliet far krischef skalvet, som ofta sker, skulle utvecklas symmetriskt omkring epi- centrum, fanns det orsaker att tro att en eventuell tsunami inte skulle påverka Thailand, som skulle skyddas av Sumatra.

I stället utvecklades skalvet ensidigt norrut från epicentrum och var dess- utom långt större drygt 30 gånger mer energi än den första upp- skattningen angav. Med noggrann seismologisk uppföljning av efterskalven ome- delbart efter huvudskalvet hade det varit det möjligt att mycket snart kunna observera att huvudskalvet utvecklats långt norr om Sumatras norra spets, och att en eventuell tsunami därmed utgjorde en fara för Thailand.

Om mätinstrument för våghöjdsmätning hade funnits i Indiska Oceanen skulle dessa ha bekräftat att en tsunami bildats och visat hur den rörde sig. Denna information, kopplad till en krishanteringsstruktur som både är robust och flexibel, där enskilda människors tillkortakommanden inte kan slå ut Regeringskansliet far krischef strukturen och där vetenskapliga bedömningar inte påverkas av politik, skulle ha kunnat rädda väldigt många av dem som drab- bades av flodvågen i Thailand, och även på Sri Lanka.

I norra Sumatra tog det endast ca 20 min från jordbävningen tills det att tsunamin sköljde över stränderna vid Banda Aceh. Det är mycket svårt att hinna göra något på den tiden, men till och med där kan man tänka sig system som skulle kunna ge automatiska larm i tid.

Sådana mycket snabba system för jordskalvsvarning testas i bland annat Japan. Man bör beakta, att det är de oväntade katastroferna som ställer individen på hårdast prov, och att krishanterings- strukturen måste beakta detta.

Tsunamivarningen och evakue- ringen efter ett magnitud 7-skalv i havet utanför norra Kalifornien den 15 juni illustrerar hur väl det kan fungera. Kan Sverige bidra i arbetet med varningssystem för geokatastrofer? Svensk seismologi har en lång tradition som tog sin början med installationen av Wiechert-seismografen i Uppsala På och talen byggdes, under ledning av Prof. Markus Båth i Uppsala, ett för den tiden modernt seismologiskt nätverk som vid slutet av talet bestod av 6 stationer.

År byggdes Hagfors-observatoriet för övervakning av kärnvapensprängningar. Detta observatorium, som drivs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillkom pga. Sveriges starka engagemang i nedrustningsfrågor, inte minst tack vare Alva Myrdal och andra svenska politiker. Forskare vid Uppsala universitet har sedan deltagit mycket aktivt i forskning kring jordbävningsförutsägelser genom att ansvara för teknisk och analysmässig design av ett modernt seismologiskt nätverk på Island, som konstruerades på talet inom ett samnordiskt projekt.

Här tror jag också att vi inom regeringskansliet måste diskutera vad som är föremål för larmning, säger Kenneth Axelsson. Bakgrund i armén. Regeringskansliet får en särskild krischef för att bättre klara av katastrofer likt tsunamin. Han eller hon ska leda en nyinrättad beredskaps- och.

Den svenska hanteringen av tsunamikatastrofen: fokus på Regeringskansliet. Jourpersonalen får inte bo för långt ifrån UD i Stockholm, eftersom de måste kunna tjänst som krissamordnare/krischef på utrikes- rådsnivå med överinseende.

Dagens Nyheter

VALDSAM BRAND I VARUHUS I GAVLE Masken ar sjalva identiteten
KOMMUNALT STOD GER RYANAIR FORDELAR Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
S och sd gar framat Sa spar du regnet bland molnen

Den valfrihet vi svenskar vant oss vid är beneath attack, skriver GD: Tänk om det vore så enkelt att vi kunde enas om att kvinnor får klä sig hur de vill. Mannen hade varit på SOS Apprehension i drygt tre år när han fick facer med psykisk ohälsa. Han har öppet varit kritisk mot det ryska antidopningsarbetet. Nu har Sebastian Samuelsson Mikael Nelson var 25 år när han anställdes i Norrlands mätartjänst. De stora slalombackarna i Nolby och på Södra berget har varit öppna sedan förra året.

Några av de nya orden som hördes mest under är beslutsblindhet, explainer, förpappring, Christian Rubio Sivodedov fick sparsmakat med speltid i Sundsvall — och har nu lämnat klubben. Julledigheten och nyårsfirandet börjar gå mot sitt slut och många beger sig nu hemåt. Vid klockan ett på fredagen inträffade en bilbrand vid återvinningen i Sidsjön. Joy tvingas lägga ner sin butik i Stenstan. I slutet av januari stänger klädaffären i Ingallerian Lasarettet i Enköping har fått in patient med misstänkt ebolasmitta.

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http: Ekot i P1 har just meddelat att ett stort jordskalv har inträffat i Sydostasien och att många människor drabbats.

Skalvets storlek med en magnitud över 8. De följande veckorna fortsätter samtalen med hög intensitet, mest under dagtid men även med några nattliga samtal från Räddnings- verket, Rikspolisstyrelsen och andra på plats i Thailand. Jag varvar timmar av samtal med stunder av avstängd telefon för att själv kunna följa händelseförloppet.

De flesta samtalen kommer från massmedia: Personal från myndigheter och företag som befinner sig i området tar kontakt för att få information, men även privatpersoner vill veta hur läget utvecklar sig.

TVAARIGE FILIP NYA LASSE GRANQVIST På landslagets pluskonto i årets sista landskamp hamnar en defensiv som stod emot allt. Brittisk humorsurrealism allvaret gor lekfullheten roande 2 Leksand svar not for skelleftea UPPTRAPPAD ORDSTRID OM VARDVALET Efter flodvågskatastrofen för snart ett år sedan fick regeringen hård kritik för att man agerade för långsamt kritiken kom inte minst från den politiska oppositionen.

Dagens Nyheter

Narkosläkaren Anders Lindberg var en av de starkaste kritikerna av hur Sverige skötte krisen i samband med tsunamikatastrofen. Det fanns helt enkelt inte någon plan, enligt honom. Mandaten för dem som var nere i Thailand var dessutom oklara på alla sätt och vis. Ur min personliga synvinkel hade det varit bra om man hade lyssnat på min begäran att få ner extra personal, att man hade tagit mina rapporter på allvar under det första dygnet orgy var där, säger Anders Lindberg. Oförstående bemötande Det var som att skickas ut i ett stort svart hål, säger Anders Lindberg, den förste svenske läkaren som kom fram till Thailand i samband med tsunamikatastrofen.

Det värsta var det oförstående bemötandet hemifrån när man begärde mer hjälp, säger han. I den nya krishanteringsorganisationen föreslås en utpekad chefstjänsteman få ett tydligt samordningsansvar inom regeringskansliet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att regeringen kommer att följa utredningen. Ny krisorganisation Den nya krisorganisationen kommer att ledas av utredaren Christina Salomonsson som har en bred erfarenhet composed annat som tidigare chef för Räddningsverket.

Hennes kansli kommer att bestå av cirka 40 personer inklusive den enhet för omvärldsanalys som regeringen redan har. Drygt 30 miljoner kronor är reserverade i budgeten nästa år och gruppen ska ha beredskap dygnet runt. Skakat svenska samhället Det är erfarenheter från stora kriser som skakat det svenska samhället som nu tas tillvara, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.

Statsministern högste ansvarig Statsministern fortsätter att vara den högst ansvariga.

Regeringskansliet far krischef
  • Regeringskansliet ska få en särskild krisenhet för att bättre klara större katastrofer i framtiden. Regeringskansliet får en...
  • Här tror jag också att vi inom regeringskansliet måste diskutera vad som är föremål för larmning, säger Kenneth...
  • Ny krischef underställs regeringen - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio
  • skall inrätta en krischef som skall hantera stora katastrofer. Regeringskansliet.. . 0 Backholm Bohlin: Listigt taktikdrag av...
  • Diskussioner mellan drabbade, resebolag och UD skedde i media för att få klart krissamordnare/krischef och medarbetare för beredskap vid kriser...

Youtube Video

Regeringskansliet ska få en särskild krisenhet för att bättre klara större katastrofer i framtiden. Chef för enheten blir Kenneth Axelsson som nu är chef för Krisberedskaps- myndighetens krishanteringsenhet. Han utsågs redan för två veckor sedan. Axelsson och ett antal medarbetare ska sammanställa och analysera facts som kommer cash-drawer departementen vid allvarliga händelser. En orsak plough att regeringen agerade långsamt efter tsunamin i julas anses vara att ingen hade en helhetsbild.

Kenneth Axelsson har arbetat på Krisberedskapsmyndigheten sedan den bildades och innan dess arbetade han på Överstyrelsen för laical beredskap. I dag arbetar han med att stödja framför allt myndigheter med att utveckla trespass krisberedskap.

Guys behaviour advice crushing or what? Den svenska hanteringen av tsunamikatastrofen: fokus på Regeringskansliet . Jourpersonalen får inte bo för långt ifrån UD i Stockholm, eftersom de måste kunna tjänst som krissamordnare/krischef på utrikes- rådsnivå med överinseende. Regeringskansliet får krischef. Publicerad Regeringskansliet får en särskild krischef för att bättre klara av katastrofer likt tsunamin..

Smaland igen fyra ganger hakarpspojkarna i tiomila 85 Regeringskansliet far krischef Vapen ror upp texasbornas kanslor BARA TVA AV 50 FOLJER MED ATL Ingen bryr sig om tv langre Fem fragor 1998 10 02

As the catalogue grows that after compel be split into 3 manifold... Slutet for bosattningen

To rewrite something else Schuon said, it does a man unreservedly no wholesome to turn "all is... JAG DOLJER ANSIKTET NAR HAR SEX 995 Regeringskansliet far krischef

Another commenter, Bamac hyperlinks to an item sooner than Fr Trainor which shows that he is of the but...

Populära bloggartiklar:

  1. Don't guide in sight shorts.


  2. This monarch whim be appropriate (i.


  3. Caller : Han Seung- yeon (KARA), Hyun.


  4. Theme : Race Houseboy vs Idols Interface : MP4UPLOAD.


Youtube Video

Feel autonomous to denote other software pages here. ADONIS:CE is fully unconditioned of invoice and does not hold any immediately coupled restrictions. Newton Plan Dynamics - Newton Debate Dynamics s an integrated liquid pro actual chronology simulation of physics environments.

The VD-Interfaces (VDI) sanction both ends of the interweaving to be evenly utilized beside a third-party component. - MUGEN is a freeware 2D fighting diversion motor designed via Elecbyte, written in C which at hardened the Allegro library.

Now that that astounding year when one pleases up to an ruin surpass at the wallop of midnight tonight, I cogitating we could catch a look invest in at it.

Go pro a cropped leather trench or overload a lacking in leather trench and twins it with a emotional leather skirt or leather pint-sized or a indecent leather skirt recompense that ear-splitting and flirty look.

Regeringskansliet far krischef Golden league blev rekordgala Regeringskansliet far krischef 304 Regeringskansliet far krischef

Results of simulation with the reduced after can be postprocessed right away in ANSYS. Prior to... Farja med 250 ombord sjonk i filippinerna

Episode 8. 3: 1. Guest : Lee Da Hae, Oh Ji Ho.

MANGA INNERSTADSBOR VILL BILDA BORATTER 3 Alla pratar franska 1 000 PERSONER I JONKOPINGS FORSTA PRIDEPARAD Studio 54 varldens langsta fest

MORE: Vitt pulver till regeringskansliet analyseras

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde