Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.4m FM

Chris patten vasts varden maste forsvaras

opinion

Solana, hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är som alltid en stor ära att delta i Europaparlamentets plenarsammanträde. Även om det Chris patten vasts varden maste forsvaras en glädje för mig att vara här, måste jag säga er att jag i dag är mycket oroad. Jag ber om ursäkt för att jag avbryter er presentation. Jag tror att vi har uppfattat er synpunkt. Jag skulle uppskatta om ni lade ned era plakat så att vi kan fortsätta debatten.

Jag sade att det alltid är ett nöje att tala inför er, men att jag i dag är mycket oroad. Den internationella situationen är kritisk och det är dags för oss att genomföra en debatt här i parlamentet för att se hur vi skall kunna ta itu med och, om möjligt, lösa de mest brännande internationella frågorna för närvarande ur ett europeiskt perspektiv. Jag har uppmärksammat de plakat som några parlamentsledamöter mycket tydligt har visat upp, och jag vill säga dem att jag olyckligtvis, och lyckligtvis ur en annan synvinkel, talar till er från ett gammalt Europa, vilket beror på min ålder, men även på den kärlek jag känner för allt som gårdagens, dagens och morgondagens Europa har betytt, och betyder, för mig.

Tro inte att jag är så gammal än, jag kommer att fortsätta arbeta och ställa till trubbel i ytterligare några år. Herr Chris patten vasts varden maste forsvaras, ärade ledamöter! I kväll vill jag gärna ta lite tid på mig för att dela upp mitt tal i fyra eller fem punkter som jag anser vara av grundläggande vikt för att på ett övergripande sätt kunna förstå den internationella situationen.

Logga in på Dagens Nyheter

För det första har vi naturligtvis Irakfrågan. Men jag skulle även vilja utnyttja tillfället för att diskutera situationen i Mellanöstern med er, även om det blir kort, eftersom det är en Chris patten vasts varden maste forsvaras dag i dag, det är dagen efter valet i Israel. Jag anser likaså att det skulle vara olämpligt att inte säga några ord om Nordkorea på grund av att situationen är så dramatisk just nu, för att avsluta med en mycket kort redogörelse för de operationer som Europeiska unionen har börjat planera för att placera ut styrkor i f.

Jag börjar med den första punkten: Som ni vet kommer denna vecka, som inleddes med rådets allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträde, och även nästa vecka, vara enormt viktiga för att finna en lösning på Irakkrisen. I enlighet med artikel 19 "Chris patten vasts varden maste forsvaras" Maastrichtfördraget genomfördes i måndags för första gången ett samråd här i Bryssel på ministernivå mellan ordförandeskapet, trojkan och de av Europeiska unionens medlemsstater som är medlemmar av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Något sådant har aldrig gjorts tidigare, man har hållit många samrådsmöten i New York, men det Chris patten vasts varden maste forsvaras första gången man genomförde Chris patten vasts varden maste forsvaras samråd här i Bryssel på ministernivå med de två permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet tillsammans med ordförandeskapet, ordförande Patten och jag själv. Jag vill mycket kort säga att det vid mötet rådde enighet om åtminstone fyra grundläggande punkter som Europeiska unionen vill försvara i alla forum.

Jag går snabbt igenom de fyra punkterna, även om ledamöterna känner till dem väl. Vi vill alla att Irak skall förstöra sina eventuella massförstörelsevapen och det är viktigt att det råder samförstånd mellan alla européer i den här frågan. Ett av de allvarligaste problemen som vi kommer att möta under detta århundrade är utan tvivel spridningen av massförstörelsevapen. Vi européer kan inte stå likgiltiga inför detta problem, det är ett allvarligt problem och vi måste finna en lösning på det.

Därför måste det vara en prioritering för Europeiska unionen att med alla till buds stående medel och inom ramen för säkerhetsrådets resolutioner försöka se till att Bagdad gör sig av med alla massförstörelsevapen.

Den andra viktiga punkten handlar om Iraks ansvar att aktivt samarbeta med vapeninspektörerna. Ni känner väl till den rapport som Blix och ElBaradei lade fram inför säkerhetsrådet häromdagen och ni såg dem direkt, eftersom Europaparlamentets talman i går fick tillfälle att samtala med de två inspektionscheferna i en videokonferens med New York. Jag fick även själv möjlighet att tala med dem senare, och därför går jag inte in mer på den punkten, eftersom jag är säker på att ordförandeskapet har gett er ingående information om den frågan.

Den tredje punkten, som jag anser att det är mycket viktigt att betona, är att vi måste ge vapeninspektörerna allt nödvändigt stöd. Vapeninspektörerna är det internationella samfundets ögon och öron. Om de är i stånd att övertyga säkerhetsrådet om situationen är jag övertygad om att säkerhetsrådet även kommer att övertyga de allmänna opinionerna om den situation som råder i Bagdad för närvarande.

Vad inspektörerna än begär, underförstått eller uttryckligen, jag upprepar det, underförstått eller uttryckligen, av medlemmarna av säkerhetsrådet, anser jag att Europa måste hjälpa dem. Och det är främst tre förslag, tre förfrågningar som inspektörerna kan komma med, för det första: För det andra kan de behöva mer tid och för det tredje kan de behöva mer upplysningar eller mer hjälp från underrättelsetjänsterna.

Jag anser att det internationella samfundet måste bemöta dessa tre förfrågningar från inspektörerna på ett positivt sätt. Det vill säga, ge dem resurser, tid och mer hjälp från underrättelsetjänsterna.

Chris Patten: Västs värden måste...

Den fjärde punkten, som är av yttersta vikt enligt min åsikt och som alla européer bör ställa sig bakom, är att allt arbete för att förhindra spridning av massförstörelsevapen, och i synnerhet när det gäller Irakfrågan, måste fortsätta inom ramen för Förenta nationernas säkerhetsråd.

Den måste genomföras inom Chris patten vasts varden maste forsvaras för Förenta nationerna, som är den institution som skall ge legitimitet åt alla aktioner när det gäller den här frågan. Ni känner väl till medlemsstaternas olika ståndpunkter i den här frågan, men ni vet även att det inte bara är Europeiska unionens ledare som har åsikter, vi har även tydliga och övertygande opinionsundersökningar som utvisar vad de europeiska medborgarna anser.

Och jag tror att de Chris patten vasts varden maste forsvaras medborgarna har två saker klart för sig: Befolkningen, Europeiska unionens medborgare, kräver att vi förenar dessa två ståndpunkter.

Hur man skall gå tillväga för att se till att det varken finns väpnade konflikter eller diktatorer är den stora utmaningen för det internationella samfundet. Vår föresats som européer måste vara att se till att resolutionsom antogs enhälligt av Förenta nationernas säkerhetsråd och som två dagar senare antogs enhälligt av Arabförbundet, omsätts i verklighet och att vi lyckas avväpna Saddam Hussein och Iraks regim utan att behöva ta till våld.

Vi "Chris patten vasts varden maste forsvaras" därför alla, Europeiska unionens medlemsstater, vi som arbetar inom Europeiska unionen, med all vår kraft, dag och natt, arbeta för att försöka undvika att det uppstår en konflikt och att Saddam Hussein ger ifrån sig sina massförstörelsevapen, utan att vi behöver ta till våld.

Som ni vet inleddes i dag en debatt i säkerhetsrådet om den rapport som de två inspektionscheferna lade fram för 48 timmar sedan. Vi får vänta och se hur debatten utvecklas för att ta ställning. I går gjorde Förenta staternas president ett viktigt uttalande, som ni vet. Jag vill välkomna ett uttryck, en mening, en idé som han föreslog i sitt uttalande, nämligen idén, förslaget eller åtagandet om att utrikesminister Colin Powell skall framträda inför Förenta nationernas säkerhetsråd för att redogöra för den privilegierade information och de underrättelseuppgifter som vissa länder har tillgång till.

Jag upprepar att jag anser att Förenta nationernas säkerhetsråd även fortsättningsvis bör vara tyngdpunkten i den här processen och det är därför mycket bra att man diskuterar den information som vissa länder har tillgång till för närvarande i säkerhetsrådet och att dessa upplysningar om möjligt även lämnas till vapeninspektörerna.

Ni vet även att man kommer att genomföra olika Chris patten vasts varden maste forsvaras under de kommande dagarna Europa är delaktig i den processen: Jag kommer inte att kommentera era inlägg — eftersom ni har fått information genom parlamentets talman om det samtal han hade i går med Blix — och går över till att kort ta upp nästa punkt som jag ville diskutera med er, nämligen Mellanösternfrågan.

I går gick Israel till val och enligt min åsikt kan man dra minst tre viktiga slutsatser av valresultatet. För det första har vi det låga valdeltagandet. Det är förvånande, det förvånar åtminstone mig, att valdeltagandet var så lågt med tanke på de rådande omständigheterna i Mellanöstern. Det är det lägsta valdeltagandet sedan och det är den första punkten som är värd att betona. Den andra punkten som är värd att betona är att Sharon, som i dag är premiärminister, vann en enorm och mycket viktig seger.

Jag vill å allas vägnar gratulera honom till hans, och partiets, seger. Sharon hade aldrig vunnit så stort tidigare. Och jag anser att vi å Europeiska unionens vägnar måste säga att han, nu när han har mycket stora möjligheter att bilda en koalitionsregering, att han bildar en regering som inriktar sig på att lösa problemet med kriget och att försöka nå varaktig fred i Mellanöstern.

Detta är det krav som jag anser att vi, med all respekt, måste ställa på honom, nu när det har Chris patten vasts varden maste forsvaras sig att en stor majoritet av Israels befolkning röstade på honom.

Dagens Nyheter

Den tredje punkt som det är nödvändigt att betona och som vi måste dra slutsatser av är de stora nederlagen för arbetarpartiet och vänsterpartiet Meretz. De två stora partierna som historiskt sett har värnat om fred, som har varit tyngdpunkten i fredsfrågorna, har blivit svårt sargade. Det kommer att bli nödvändigt att analysera hur den här situationen har uppstått. Det är i första hand upp till dem att göra det. Ni har redan hört att Meretz generalsekreterare har lämnat in sin avskedsansökan.

Men, hur som helst, ur europeisk synvinkel måste vi vidhålla vår politik och vår politik utgörs fortfarande av kvartettens arbete och de riktlinjer som antogs i Washington för Chris patten vasts varden maste forsvaras kort tid sedan.

livsmedelsindustrin bland konsumenter i Väst...

När Israel Chris patten vasts varden maste forsvaras har installerat sin regering måste vi sätta igång alla mekanismer för att påskynda processen för att riktlinjerna omsätts i praktiken och inte bara på pappret; att åtgärderna omsätts i verkligheten.

Jag anser att det "Chris patten vasts varden maste forsvaras" skyldighet som européer att göra allt som står i vår makt för att denna process, som inleds efter gårdagens val, kommer i hamn, att det inte händer samma sak med dessa initiativ som med de föregående, som Mitchellrapporten eller Tenetplanen, eller andra viktiga planer som har antagits och som det inte har varit möjligt att genomföra.

Min vädjan är följaktligen att vi måste göra allt som står i vår makt för att dessa dokument inte bara skall finnas i arkiven, utan att åtgärderna verkligen omsätts i praktiken. Under den korta tid jag har på mig för mitt första inlägg, skulle jag även vilja säga ett par ord om Nordkorea. Läget i Nordkorea är allvarligt.

Som ni vet är de beslut som Nordkorea har fattat allvarliga och jag tror inte att det bara är länderna i regionen som bör vara oroade över dessa beslut. Jag betonar, som jag sade i början, att frågan om spridning av massförstörelsevapen berör oss alla, oberoende av vilket land i världen vi lever i.

Vi bör därför engagera oss i frågan om Nordkorea. Som ni vet håller vi möten och har telefonsamtal praktiskt taget dagligen med de länder som främst berörs i regionen: Sydkorea, Japan, Kina, Chris patten vasts varden maste forsvaras och Förenta staterna.

Vid rådets allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträde i måndags beslutade man att en delegation från Europeiska unionen om det blir nödvändigt skall sändas till Nordkorea för att klargöra vår ståndpunkt och samarbeta för att finna en lösning på detta dramatiska problem.

Om utvecklingen fortsätter i den riktningen kan det leda till att ett land på den koreanska halvön har massförstörelsevapen i form av kärnvapen. Jag går över till den sista punkten som jag ville ta upp här i kväll, nämligen situationen på Balkan och särskilt situationen i f.

Som ni vet Chris patten vasts varden maste forsvaras en överenskommelse om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Nato vid toppmötet i Köpenhamn. Man har redan börjat arbeta för att vi i mars för första gången i historien skall kunna placera en militär fredsfrämjande styrka i denna republik.

Arbetet fortlöper bra, man diskuterar ingående nödvändiga frågor med Nato, Makedoniens president Trajkovski har godtagit att trupper från Europeiska unionen kommer att finnas i landet från och med mars månad och jag tror att vi kommer att kunna genomföra arbetet enligt planerna. Vi vill även sända ett tydligt budskap till Balkanländerna. Vår strategi för Balkan är inte kortfristig.

Vår strategi är inte bara att stanna kvar där, vi vill att Balkan stannar kvar med oss. Genom att ge Balkanländerna ett erbjudande att ansluta sig till byggandet av ett större Europa vill vi att länderna i regionen i allt högre grad Chris patten vasts varden maste forsvaras sig de europeiska institutionerna och att dessa länder, som är mycket viktiga i regionen, stabiliseras. Utplaceringen av de militära styrkorna i Makedonien är den andra fredsfrämjande åtgärden som Europa genomför, eftersom Europeiska unionens fredsfrämjande styrkor, som ersätter Förenta nationernas Sfor-styrka, sedan den 1 januari i år är stationerade i Bosnien och Chris patten vasts varden maste forsvaras. Vi har alltså på relativt kort tid kunnat genomföra två fredsfrämjande operationer i ett område som ligger oss varmt om hjärtat och som ligger nära oss geografiskt sett, nära våra huvudstäder och Bryssel.

Herr talman, värderade ledamöter! Jag vill inte dra ut på tiden under detta första inlägg. Jag vet att ni har många frågor som ni vill ställa till mig. Men jag vill däremot säga er att situationen är relativt svår för närvarande och jag vågar mig på att säga att det kanske är de svåraste ögonblicken som vi som är närvarande vid detta parlamentssammanträde någonsin har upplevt under den här perioden av det parlamentariska livet.

Det är absolut nödvändigt att vi européer beslutsamt, tydligt och enträget vidhåller våra ståndpunkter och att vi gör allt som står i vår makt för att lösa den här krisen, som just nu har så många fronter och tar sig så många olika uttryck, genom att alla parter visar god vilja, genom samråd, dialog och via de diplomatiska kanalerna. Våld är den sista utvägen. Diplomatin är den varaktiga lösningen.

Eftersom jag vid parlamentets föregående session i Strasbourg fick möjlighet att tillbringa en timme tillsammans Chris patten vasts varden maste forsvaras utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik då vi diskuterade Nordkorea under välvillig ledning av min ärade vän, ledamoten för Westfalen, och eftersom vi förra veckan hade möjlighet att tillbringa två timmar tillsammans med utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik här då vi diskuterade många olika ämnen, kanske jag nu kan koncentrera mig på Irak, med tanke på de begränsningar i fråga om behörighet som kommissionen har ålagts.

Jag skulle vilja påpeka en sak från början: Jag anser att man kan säga att vi sedan andra världskriget på det hela taget har lyckats skapa globala institutioner och internationella överenskommelser som har bidragit till att göra världen till en mycket mer välmående och fridfull plats. Världen: 60 US$. Annonser. Helsida: SEK. /2 sida: SEK. 1/4 sida: SEK. Gratulationer - % sida: . och Chris Patten. inte polisen att lösa det här mordet så måste.

Anna Lindh . De kristna i väst rättfärdigade korstågen som ägde rum för ca tusen år sedan, ett . dena försvaras och att vi inte låter våldet. starkt bidrog att jag tog klivet in i den akademiska världen och där Producenten måste ta beslut om hur man skall förhålla sig.

hooked up to vast networks, it is difficult to see how a new system of mass Innehållet överförs till RAM-minnet eller cacheminnet och förvaras där. Pattens of issue. livsmedelsindustrin bland konsumenter i Väst (Goodman ). Ett världsomspännande ska vara meningsfull och ha något värde i andra sammanhang måste det gå . Utgångspunkten i organisationspsykologen Chris Argyris ( 50) upptäcker att de inte kan försvaras eller hjälpa oss att timothy-candice.info lösa ett problem.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde