Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.3m FM

Winberg for snabb jordbruksreform

opinion

Miljöaktuellt har gjort en stor utfrågning där vi tar reda på vilken miljöpolitik de svenska kandidaterna kommer att driva om de blir invalda i EU-parlamentet. Här är frågorna — och svaren. Att få klimatpaketet på plats så snart som möjligt, främst klimat- och energimål för och en reform av ETS-systemet. Det är att se helheten och inte bara till detaljerna. Klimattoppmötet i Paris står i särklass. Vi måste få till ett nytt bindande avtal för reducering av koldioxidutsläpp.

Winberg for snabb jordbruksreform ska ange riktningen för den framtida klimatpolitiken, vilket blir avgörande för de globala klimatförhandlingarna.

Dessutom blir målsättningarna —  om de är bindande — drivkrafter bakom den gröna omställning som EU så desperat behöver. Att få till stånd ett globalt klimatavtal i Paris, där alla länder tar sin del av ansvaret. För att få resten av världen att följa oss måste vi kunna visa hur vår politik kombinerar höga Winberg for snabb jordbruksreform med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd.

Piratpartiet arbetar med att försvara friheten på internet och därmed besläktade frågor. På lång sikt är bevarandet av demokratin en förutsättning för alla andra frågor, men vi arbetar inte själva med hållbarhetspolitik utan följer den Gröna gruppen. Att få EU att besluta om ett nytt klimatpaket. Det förslag som nu finns innebär att ambitionerna sänks. Vi Winberg for snabb jordbruksreform få tydliga mål för minskade klimatutsläpp och för att nå dit måste vi ha tbindande mål också för förnybar energi och energieffektivisering.

Det finns stora förväntningar på EU: Att vända EU-skutan till att gå mot en verkligt progressiv miljöpolitik tror jag blir den största och viktigaste utmaningen.

Att på allvar lyckas återställa fiskebestånden i våra hav till gynnsamma nivåer. Jag kommer att aktivt verka för att snabbt få på plats ambitiösa klimatmål för och en verklig reform av ETS-systemet.

Se till att den nya fiskepolitiken faktiskt genomförs. Jag vill också driva andra havsrelaterade frågor, kring kemikalier, övergödning, plastskräp, försurning med mera. Att få ett riktigt ambitiöst mål för andelen förnybar energi. Här finns det en direkt koppling till nya jobb och investeringar.

Ändå bör Margareta Winberg driva...

Vi kommer att kräva ett mandat i miljöutskottet även kommande mandatperiod. Arbetet med Reach kan bli aktuellt under året och då kommer vi att prioritera det. Att på allvar lyfta upp vikten av kärnkraften som den rena och resurseffektiva energikälla den är i förhållande till alternativen. Utöver klimatpaketet kommer jag arbeta för skärpta mål för återvinning och att få in ett kretsloppstänkande i Winberg for snabb jordbruksreform. Att återanvända är avgörande för den gröna omställningen.

I dagsläget är det inte känt exakt vad som kommer upp på bordet framöver, men som det ser ut nu kommer jag att satsa på kretslopp, samt jord- och skogsbruksfrågor.

snabba förändringar och framsteg.2 Åsikterna...

Kunskapen om de effekter som ämnen i kombination med varandra orsakar behöver stärkas. Detta kommer att vara föremål för mycket arbete under kommande mandatperiod inför revideringen av Reach EU behöver en klimatlag med tre bindande mål på nationell nivå. En annan större reform är omställningen till en cirkulär ekonomi. När det gäller havsfrågorna är det Winberg for snabb jordbruksreform andra som verkligen driver dem. Att vi får en effektiv klimatpolitik med ett ambitiöst mål för utsläppen som inte slår mot jobb och tillväxt.

En annan att ytterligare förbättra EU: Subventionerna kan minska och skiftas mot ökad hållbarhet. Piratpartiet har ingen åsikt i den frågan. Fortsätta arbeta för giftfria miljöer, försiktighetsprincip när det gäller alla vatten och göra betydligt mer mot Winberg for snabb jordbruksreform resistens som uppstår genom orimlig läkemedelsanvändning.

Minskad klimatpåverkan är det övergripande Winberg for snabb jordbruksreform som genomsyrar all vår politik. Bevarandet av ekosystem är en annan viktig fråga. Satsningar på gas för att ersätta stora delar av vårt oljeberoende. Biogasen ska ges goda förutsättningar att växa genom att man i en övergångsfas bygger upp infrastruktur för naturgas. Som förhandlare för den liberala gruppen som ofta är vågmästare kan jag och C göra betydande skillnad. Marginalerna i omröstningarna är ofta små och även mindre partier kan göra skillnad.

Den liberala gruppen ALDE har under den nuvarande mandatperioden varit vågmästare och haft möjlighet att påverka i många frågor. Som medlem i den största politiska grupperingen EPP- Kristdemokraterna, så har vi ett relativt stort inflytande på den politiska utvecklingen.

Vi är kunniga och engagerade och genom att den gröna gruppen ofta kan hitta en samsyn med t ex liberaler och socialister. Den senaste mandatperioden har vi utan tvekan påverkat fiskepolitiken.

Alltför ofta ser Winberg for snabb jordbruksreform politiker som inte har ordning på siffrorna och som kräver kostsam symbolpolitik som inte gynnar miljön.

Jag kämpar för en effektiv miljöpolitik som bidrar till jobb och tillväxt. Bara indirekt, genom att till exempel hålla patent på liv borta, se över patentens skadliga inverkan på teknologiöverföring till fattigare länder och att försöka göra EU mer demokratiskt. Det blir inga förbättringar i EU: Själv har jag arbetat i miljö- och industriutskotten, de viktigaste för bl a klimatpolitiska beslut. V sätter alltid miljö och människor före vinster och marknaden.

Med en större och starkare vänstergrupp efter valet kommer vi kunna växla upp vårt arbete på det miljöpolitiska området. Förhoppningsvis kan vi vara med och skapa en sund energipolitik. Ska tysk kolkraft och rysk gas begränsas måste resurser satsas på bl a energiforskning och inte dyr och resurskrävande sol- och vindkraft.

Min partigrupp spelar ofta vågmästarrollen och det gör att vi kan få igenom de majoriteter vi vill ha. Vilka vi bildar majoritet med beror på frågan. Dessutom är inte alltid grupperna enade. I Europaparlamentet finns ingen grupp som har majoritet, så det gäller att bygga majoriteter  i varje enskild fråga och därför kan det också skifta vem man samarbetar med. Vi kommer inte på förhand att utesluta några. I praktiken är det avgörande att ha alla de största grupperna med sig.

Utan förmåga att samarbeta med andra kommer man ingenvart i EU-parlamentet. I första hand vår egen, men vi samarbetar med alla utom den främlingsfientliga. Jag hade tätt samarbete med framför allt den gröna och den liberala gruppen som var avgörande för att vi lyckades reformera fiskepolitiken. Vi har konsekvent röstat med den Gröna gruppen Winberg for snabb jordbruksreform miljöfrågor hela mandatperioden och kommer att följa vår grupp på samma sätt även nästa period.

Vi samarbetar redan idag med både grupper och enskilda ledamöter utanför socialdemokratin. Vid enstaka tillfällen kan vi också få stöd från en mindre krets av miljöintresserade konservativa nästan aldrig M.

Förhoppningsvis blir våra grupper tillräckligt stora för att kunna föra en "Winberg for snabb jordbruksreform" progressiv miljöpolitik.

Vi har kommit långt med fiskereformen och även om det finns mycket kvar att göra ser jag att mitt miljöarbete kommer fokusera mer på EU: Den så kallade förgröningen av EU: Båda har stor betydelse. Jag vill ändå framhålla behovet av reformer för fisket. I synnerhet där europeiska fiskare tar sig till fattiga länder och fiskar på ett ohållbart sätt. Båda är viktiga, men fiskepolitiken kan ge mycket goda effekter för våra hav.

Jordbruksreformen, däremot, blev inte mycket till reform. Där är en ny översyn av politiken mer akut. Förra årets fiskereform var ett stort steg på vägen. En ny inriktning på jordbrukspolitiken är därför mer angelägen ur ett lagstiftningsperspektiv, men kanske inte ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fiskepolitiken, eftersom den handlar om att rädda arter som annars kanske försvinner för alltid.

Detta är en annons

Jordbrukspolitiken är ett mångmiljardslöseri som gynnar oekologiska storindustrier. De är lika viktiga. Vi kan reformera jordbruks- och fiskepolitiken samtidigt. Vi behöver inte välja. Sverigedemokraterna vill avskaffa EU: Det enskilt viktigaste är att så tidigt som möjligt införa en stabilitetsreserv som reglerar mängden auktionerade utsläppsrätter och att permanent annulera vissa av de utsläppsrätter som nu finns ute på marknaden.

Eftersom jag inte har arbetat med denna fråga i detalj har jag inget bra svar. Det finns för många kryphål och systemet måste skruvas åt ordentligt för att det ska få effekt "Winberg for snabb jordbruksreform" hela EU. Priset på utsläppsrätter är alltför lågt och det omfattar alltför få sektorer. Att införa ett prisgolv. Faller priset under den lägsta accepterade nivån plockas ett antal rätter automatiskt bort, vilket leder till att det stiger igen.

Produktionen och utsläppen har inte minskat av miljöskäl, utan till följd av den ekonomiska krisen. Att priset är lågt visar därmed att utsläppshandeln fungerar som avsett. Samtidigt innebär det att det blir mindre lönsamt att investera i grön teknik. Piratpartiet har ingen egen åsikt i den frågan, utan röstar som vår Winberg for snabb jordbruksreform i parlamentet.

Vi ska se till att mer utsläppsminskningar levereras genom utsläppshandeln.

Telia satsar stort på medarbetarnas...

Det är också nödvändigt att hävda ett pris på utsläppsrätterna som innebär att investeringarna drivs framåt. Ett steg mot ett enklare och snabbare. [Margareta Winberg. - [Stockholm: Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige. Stockholm. Winberg snart ensam förespråkare för snabbreform. Rykten i Bryssel gör Sydeuropa sågar EU:s jordbruksreform.

Winberg snart ensam förespråkare för...

Kommentera onsdag 10 juli. Riksdagens snabbprotokoll Anf. 3 Jordbruksminister MARGARETA WINBERG (s): Fru talman!. Margareta Winberg säger: Vi har sanerat ekono- min. En succes- sivt genomförd jordbruksreform skulle ge naturen en chans att läka.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde