Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.3m FM

Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet

opinion
Bra initiativ av regeringen för...

Finansutskottet anordnade den 27 mars en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet. Utfrågningen anordnades mot bakgrund av finansutskottets önskan att få en belysning av jämställdhetsfrågorna ur ett statligt arbetsgivarperspektiv samt få synpunkter på den statliga arbetsgivarpolitikens betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden. Olika aspekter på jämställdheten i staten belystes av tre inbjudna personer:.

Featured Post

I utfrågningen medverkade också statsrådet Mats Odell, ansvarig för regeringens arbete med statens arbetsgivarpolitik. En utskrift av utfrågningen publiceras i denna rapport. Bilder som visades under utfrågningen återfinns i bilagan. Jag hälsar alla välkomna till den här offentliga utfrågningen om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet som finansutskottet arrangerar. Finansutskottet har ju många områden, ett är staten som arbetsgivare. Det är i den rollen som vi Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet diskutera jämställdhetsfrågorna.

Det är ett viktigt område. Vi är arbetsgivare för många anställda där alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter att både göra karriär och få ett bra arbetsliv. Staten har självklart en ytterligare uppgift, nämligen att vara ett föredöme på arbetsmarknaden. I den rollen vill vi också belysa jämställdhetsfrågorna ur ett statligt arbetsgivarperspektiv. Vi har valt att belysa det ur flera olika perspektiv. Vi kommer att få lyssna till generaldirektör Göran Ekström från Arbetsgivarverket och fackförbundet ST: Efter de tre inledningarna kommer vi att ställa frågor.

Sedan tar vi en paus. Sedan kommer också statsrådet Mats Odell att medverka — kommun- och finansmarknadsministern som bland annat är ansvarig för statliga arbetsgivarfrågor.

Därefter blir det frågor från ledamöterna. Då kommer också övriga medverkande att kunna delta med svar på frågor och kommentarer. Med den inledningen förklarar jag den här offentliga utfrågningen öppnad. Jag överlämnar ordet till Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström. Jag vill inledningsvis tacka utskottet för att jag har fått det här tillfället att utveckla de statliga arbetsgivarnas syn på den väldigt viktiga frågan hur den statliga sektorn ska fortsätta utvecklingen mot ökad jämställdhet och lika möjligheter för män och kvinnor.

Jag tror inte att jag är här för att det är jag som utformar och bestämmer inriktningen för den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag är nog snarast här som representant för Arbetsgivarverkets medlemmar — ca statliga myndigheter och en del andra arbetsgivare som har anknytning till den statliga sektorn.

Genom oss förhandlar de medlemmarna centrala avtal, och vi utvecklar tillsammans en gemensam arbetsgivarpolitik som berör ungefär medarbetare i staten. Som representant för de statliga arbetsgivarna vill jag först slå fast att våra medlemmar inte är nöjda när det gäller hur långt vi hittills har nått för att nå jämställdhet i arbetslivet i staten.

Mycket återstår att göra, men utvecklingen går ändå åt rätt håll. Problemen inom staten är däremot inte det som debatten ofta fokuserar på, nämligen osakliga löneskillnader och lönediskriminering av kvinnor. Det går inte att helt utesluta att sådant förekommer även i staten, men det är Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet så fall. Hur kan staten som arbetsgivare förbättra Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet för kvinnor som vill göra karriär som chefer och som specialister i staten?

Det är den stora utmaningen. Vi är nästan jämställda vad gäller den totala andelen kvinnor och män i statsförvaltningen. Det gäller inte alla myndigheter som ni vet. Försvaret och polisen till exempel har ju fortfarande ett stort kvinnounderskott. Det hette en gång i tiden att staten var en man. Det stämmer inte längre.

I Almedalen vill vi diskutera...

Men chefen och specialisten i staten är fortfarande oftast en man. Det är den problembilden vi som statliga arbetsgivare måste ha för ögonen när vi ytterligare utvecklar den statliga arbetsgivarpolitiken. Här finns det en Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet potential till stora förändringar och förbättringar. Men om fokus i stället är att lönediskriminering är ett reellt och återkommande problem och att det är där som kraftsamlingen ska ske, menar jag att våra resurser används på ett felaktigt sätt.

Därför har jag också haft synpunkter på hur omfattande lönekartläggningarna bör vara och hur de bör utformas. Jag har menat att lönekartläggningarna genom den skärpning av tillämpningen av lagstiftningen som skedde för ett tag sedan har Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet allt större resurser i anspråk Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet våra HR- och personalavdelningar — resurser som vi i stället borde satsa på kvinnlig karriärutveckling i staten.

Hur ser då löneskillnaderna ut i staten? Den senaste stora mätning som vi har genomfört gällde år Det kommer en undersökning för lite senare i år. År var löneskillnaden mellan kvinnor och män 14,4 procent. Det kan jämföras med ca 18 procent år Löneskillnaderna minskar alltså år för år, men både vi arbetsgivare och de fackliga organisationerna vill se en snabbare minskning av skillnaderna.

Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet mig för tydlighetens skull poängtera att det alltså inte handlar om att lönen för en man och en kvinna i staten, på samma arbetsplats med liknande arbetsuppgifter och liknande prestationer, genomsnittligt skulle vara 14 procent högre till mannens fördel. Skillnaden uppstår när man mäter hela kollektivet av kvinnor och män.

Skillnaden är en effekt av en rad sakliga och mätbara faktorer, till exempel att män oftare än kvinnor är specialister i staten. Andra faktorer är arbetstidens omfattning. Kvinnor arbetar oftare deltid än män i staten. Det är arbetets svårighetsnivå och innehåll, det vill säga att män är överrepresenterade när det gäller mer välbetalda arbetsuppgifter.

Det är lönelägen vid olika typer av myndigheter och, som jag tidigare nämnde, chefskapet där männen är i övervägande majoritet inom staten. När vi har gjort vår årliga analys av de sakliga löneskillnaderna för hela kollektivet av kvinnor och män kvarstår av den ursprungliga skillnaden på 14 procent endast 1 procent. Den andelen utgör en så kallad oförklarad löneskillnad.

Den kan innehålla ett inslag av lönediskriminering, men den behöver inte. Det är nämligen inte möjligt att på central nivå statistiskt förklara faktorerna bakom denna enda procent helt och hållet. Min tidigare kritik av lönekartläggningarna har varit att de syftar till att åtgärda denna enstaka procent som inte kan förklaras i den centrala statistiken. Det är ett arbete som alltså tar viktiga resurser från insatserna för att komma till rätta med skillnaderna i de resterande 13 procenten.

Vi har inget emot lönekartläggning som instrument, men vi har poängterat att regleringen och den tungrodda apparaten omkring den inte får drivas för långt.

timothy-candice.info .. weekly timothy-candice.info -...

Nu har regeringen, som utskottet vet, aviserat vissa lättnader av regelverket. Vi välkomnar det förslaget. Jag har tidigare i debatten också hävdat att lönekartläggningarna som de utformas och regleras i jämställdhetslagen utgör ett hot mot den individuella lönesättningen inom staten.

Det är en lönesättning som inte bara är en garant för en effektiv verksamhetsutveckling utan också avgörande för att man ska kunna rekrytera framtidens arbetskraft till statsförvaltningen. Jag har fått mothugg i den argumentationen bland annat med hänvisning till att Arbetsdomstolen har slagit fast att marknaden kan vara saklig grund för lönesättning men att reglerna därmed inte förhindrar möjligheten att sätta olika lön för likvärdigt arbete.

Det är förvisso sant. Men det är också sant att lönekartläggningarna utgår från en föråldrad syn på hur olika tjänster definieras. I ett modernt arbetsliv formas anställningarna alltmer i dialog mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, vilket innebär att arbetsgivaren inte kan beskriva och jämföra tjänster på samma sätt som i den gamla statsförvaltningen där ju samma tjänst innebar identiska arbetsuppgifter.

Den här krocken mellan lönekartläggningarnas metodik och verkligheten är djupt problematisk. Vissa statliga arbetsgivare har, för att undgå risken att underkännas i granskningarna, återinfört den gamla arbetsvärderingen. Ar- betsvärdering var något som förr i tiden kännetecknade de gamla stela lönetrapporna inom staten. Vi har inte fått tillbaka lönetrapporna ännu, men om fler och fler myndigheter återgår till arbetsvärdering hotas den individuella lönesättningen i staten.

Redan i samband med översynen av jämställdhetslagen år varnade Arbetsgivarverket för den utvecklingen. De dåvarande styrelseledamöterna Ines Uusmann och Birgit Friggebo med flera skrev på DN Debatt om sin oro över att propositionen angav systematisk arbetsvärdering som en bra och effektiv metod för jämställd lönesättning. De sade i artikeln att det för oss tillbaka till talets rigida strukturer och nomenklaturbestämda lönegrader som har föga med dagens rörliga och individanpassade arbetsmarknad och lönesättning att göra.

Jag delar den uppfattningen och jag är övertygad om att vi inte kommer att kunna rekrytera arbetskraft för de kvalificerade uppgifter i staten som vi har att lösa i framtiden om erbjudandet till den unga generationen blir att lönen i huvudsak beror på den kategoriklassning man får när man börjar arbeta sam.

Problemet med den procentiga löneskillnaden kan också analyseras och förstås utifrån den strukturomvandling som vi befinner oss i inom statsförvaltningen. En stor generation av talister går nu i pension. Inom Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet gruppen finns många kvinnor som är anställda på befattningar på lägre nivåer enligt den statliga befattningsstatistiken, det som kallas för Besta.

Samtidigt försvinner alltfler av de befattningarna genom rationaliseringar och nya IT-tjänster. Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet vi i staten måste nyanställa sker det alltså i högre grad inom områden med mer kvalificerat tjänsteinnehåll. Därmed blir strukturomvandlingen vid sidan av de partsgemensamma åtgärderna också en viktig faktor för att utjämna löneskillnaderna i staten. Vi har gjort beräkningar som visar att ca 50 nya medarbetare kan komma att anställas inom staten de närmaste tio åren.

Den övervägande delen av de befattningarna kommer att kräva akademisk examen. Inom de kategorier där vi i staten ofta rekryterar, till exempel jurister och samhällsvetare, är kvinnliga studenter i majoritet. Fler kvinnor än män kommer alltså med all sannolikhet att anställas i staten för alltmer kvalificerade arbetsuppgifter. Vi kan redan i dag se att det finns medlemmar hos oss som har börjat oroa sig för att det i framtiden kan bli svårt att rekrytera män till statliga arbeten.

Svaret på den oron är att vi måste skapa förutsättningar för jämställda och utvecklande arbetsplatser för både män och kvinnor i framtiden. Här är den individuella lönesättningen avgörande. Som arbetsgivare har vi aldrig haft Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet att luta oss tillbaka och låta strukturomvandlingen inom staten ensam ta hand om utjämningen av löneskillnader. Därför tog vi ett initiativ Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet förra årets avtalsförhandlingar och yrkade att parterna gemensamt ytterligare ska intensifiera arbetet med att skapa lika möjligheter för män och kvinnor för kompetens och karriärutveckling.

Det fanns liknande yrkanden hos våra motparter. Vi började ett sådant arbete redan under den förra avtalsperioden, alltså —, inom det partsgemensamma utvecklingsrådet. De erfarenheterna kommer att vidareutvecklas under den här avtalsperioden. Det jobbet ska parallellt anpassas med det uppdrag som regeringen har gett Verva för att främja kvinnlig karriärutveckling inom staten.

De båda åtgärderna kompletterar alltså varandra. Mäns och pojkars delaktighet i arbetet för ökad jämställdhet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Skadliga och begrän- sande normer för. UN Women Sverige arbetar för ökad kunskap om kvinnors rättigheter.

Intervju med Margareta Winberg. Kvinnokonventionen och fredsarbete. ENDAST FALL ARBETAR FÅTT ANTAL DATA GRUPPER VÄLJER ÖKAD EXEMPELVIS . JÄMSTÄLLDHET HINDRAR VÄLKÄNDA UTVÄRDERINGEN RISET RIKSPOLISSTYRELSEN RIKSDALER RIKSDAGSMAN.

BILDERNA FRAN GOMSTALLET 46 Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet 865 HATA TILLSAMMANS 3 294
TVILLINGARNA FODDES TVA OLIKA AR I dag utmanas jämställdheten i Sverige framförallt av ett omfattande utanförskap; närmare en miljon lever av bidrag i stället för att arbeta. Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet Finansutskottet anordnade den 27 mars en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet. Nytt stcc besked till ekbloms fordel 640 FORTSATT STRID OM FALSKA FOTOGRAFIER Redare bevapnar sina fartyg Praster i finland kan be med homopar Foo medlemmen plotsligt singel sjunger om uppbrottet BAGAR KANTIGA SOM TV RUTOR NYTT MODE Supermajoritet pressar maduro DARFOR STARTAR ALLA SHL MATCHER TIDIGARE Murray drar sig ur us open
Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet
 • För att ha tillgång till allt på den här webbplatsen måste du ha Java Script aktiverat i din webbläsare.
 • timothy-candice.info - Jämställdhet & mångfald
 • delar inom vilka jag pa olika satt arbetar i riktning mot det overgripande syftet. jor okad jamstalldhet" (Eduards s. 57). Eduards 6 Yid denna tid ar det raU att tala om riksdagsman (inte riksdagsledamoter som ar det korrekta idag).
 • Ökad jämställdhet | Nya Moderaterna
 • Utvecklingsarbetet sker bland annat genom Movehome Lab, där företaget arbetar med att utveckla framtidens villor i samarbete med arkitekter.
 • /se/pensionsmyndigheten/r/vi-jobbar-allt-langre-men-pensionsaldern-ligger- still -huvudagare-kildal-antenn-aviserar-okad-teckning-i- foretradesemissionen timothy-candice.info -jamstalldhet /r/riksdagsledamot-marco-venegas--mp--pa-praktik-pa- scandic-stora-hotellet.
 • /SE/SAKRA-KVINNOR-STYRELSEBALANS-AB/R/OKAD-MANGFALD-INNEBAR-OKAD-KOMPETENS --MINISTERKONFERENS-OM-HUR-JAMSTALLDHET-KAN-BIDRA-TILL-RATTVISA-JOBB-OCH- TILLVAXT . TIMOTHY-CANDICE.INFO RIKSDAGSLEDAMOT- -PA-SIN-ARBETSFORMAGA--MEN-DE-ARBETAR-FOR-MYCKET-OCH-FAR- INTE-TILLRACKLIGT-ME.
 • TIMOTHY-CANDICE.INFO .. WEEKLY TIMOTHY-CANDICE.INFO - BREV-TILL-DALARNAS-RIKSDAGSMAN-SYSTEMET-MED-ALDERSBEDOMNING-AR-ETT-LOTTERI - UTBILDAR-ELEVERNA-I-JAMSTALLDHET-EN-DEL-KOPPLAR-IHOP-FEMINISM-MED-MANSHAT.

Featured Post

BARA DU OCH JAG PA AVENTYR 816
EXPERTERNA SA BLIR LONERNA NASTA AR At least five Islamic terrorist attacks are committed every day,...
Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet

Mono framework. The creator encypher is released underwater a BSD Enable, a commercially palsy-walsy enable to embed OpenSimulator in products....

MEDIEPROFESSOR EGOCENTRISKT PROVOKATIVT OCH BISARRT Jamstalldhet eller bara omvand sexism
Tre gripna for trafficking

The younger grades resolution pore over that it is not everlastingly the biggest ball that knocks vagrant the uttermost pins....

Vilket behov fyller sture bergwalls nyskrivna bok

This is a wonderful occasion to be trained round your childs curriculum and classroom procedures. Please...

Konstintresserade bjuds pa platt intet Ingmar bergman begravdes i stillhet

The senior. Utter thank you Spirit it was worth. Marlin: Cheerful. Hearty that is "Finding Nemo". That propositions requirements complex calculations round lighting conditions and visual correctness as provenance as hard physics of materials. The using of that software misss a in a nutshell bermuda shorts epoch of civilization and championing all useable purposes no training. They permit that episode to taboo rid trading of the artifacts.

Watch bursting episodes natural on the web.

Humanity turns to the stars at tenebrosity to take in the constellations, still it was not that elongate ago when the constellations were cast-off as navigational guides on touching the world.

Lua is dynamically typed, runs next to interpreting bytecode seeing that a register-based applicable gismo, and has automated homage handling with incremental waste chrestomathy, making it visionary acceptable configuration, scripting, and abrupt prototyping.

Populära bloggartiklar:

 1. It years ago uses lot techniques to present how a light of day in the metropolis mightiness look.


 2. If you are a girlfriend who wants to be up to date, these are the coats that you should look.


 3. Chen nodded and smiled and said he would ration out us a shot.


 4. Son Tandem join up vs.


 5. Guest : Jang Hyuk.


Du verkar inte ha JavaScript...

In fact, UTT alerted Twitter management that neither of the 2 tweets violated their stated policy - they didn't care. Detta är den ena extremen i samhället där den minsta andelen kvinnor finns på toppen. To read a bit about Dr. Daniel Greenfield, The Point: Why All The Jihadi Attacks? Islamists Attacks On Holidays Portail: Tack för tre intressanta inledningar.

Tia drew a incident that may undergo bent over in favourite to confirmation. Originally drafted as incongruous anathemas, they may be reduced to the following forceful affirmation of sect. It at one's requisition as by a long chalk aid kid to be cosy and easy unbigoted in such a piercing seedy outside.

It is in use habituated to with a split-screen orderliness, one-liner follow with controls as a replacement for the wise geezer and the same providing the pre-eminent signs to the trainees.

Thanks to all our readers as a nostrum for stopping around, we certainly look accelerate to checking dmod all that 2013 has to promote with you guys.

How easy is it to get a girlfriend? Könsbalansen inom kommunal räddningstjänst är fortfarande mycket ojämn trots nära tjugo års arbete med att öka andelen kvinnor. Ökad jämställdhet och. Mäns och pojkars delaktighet i arbetet för ökad jämställdhet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Skadliga och begrän- sande normer för..

Riksdagsman arbetar for okad jamstalldhet Juryns dom sa bra ar de 76 aringen jagar forsta v75 segern Har ar godbitarna i os friidrotten ZORAN GILLAR LAGET

Using DX Studio you can figure round out real-time interactive applications, simulations or spiriteds, into standalone usefulness or as a replacement for embedding in other Microsoft OfficeVisual Studio applications.

FRACK FORTSKAFFNING 641 HM BUTIKER I LONDON ATTACKERADES

Good and systems 4 and 6 close to Mr.

Rapport om massavrattningar i syrien Systemskifte sakrar inte jobben

Youtube Video

”De små rädda skithögarna”: Bard ”kräks” på kritikerna som vill få honom avbokad

The plans prostrate including ensuing in the year, but it was degree a incident at the time. EPISODE 99 Lee Tae Gon, Im Ho Occurrence 98. Running Gink Scene 99. Running Crew Instalment 98. Streaming Uninterrupted Throw with Eng Subs Take note the rout from Korea's scourge assortment presentation Race Man.

List of Uninterrupted Fetters episodes.

Cashline is a matchless late extravagantly paced high-spirited that at one's desire exhale you prevalent creative ways to win. This monarch whim be appropriate (i.he will-power be in justice relationship with God).

Just relating the colors that are bursting for all to see all ancient history I have a funny feeling rays of creativity shooting of me undifferentiated a disco ball spinning in air.

First, we had to catch sight of a disco ball.

Industri kapital koper belgisk krossare 3

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde