Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

101.5m FM

Konsneutral sambolag foreslas

opinion

I propositionen Konsneutral sambolag foreslas regeringen bedömningen att års sambolagstiftning uppfyller sitt övergripande syfte väl men att det i vissa avseenden finns anledning att ändra och komplettera reglerna. Regeringen föreslår därför en ny sambolag. Den nya lagen skall gälla för både heterosexuella och homosexuella samboförhållanden. I huvudsak förs den gamla lagstiftningens regler över till den nya sambolagen.

En del nyheter föreslås dock. En allmänt tillämplig och klarare definition av sambor införs i den nya lagen. Det framgår tydligare när ett samboförhållande skall anses ha upphört.

Det blir möjligt för samborna att ingå s.

I propositionen föreslår regeringen en...

Tidsfrister införs för att påkalla bodelning eller begära övertagande av bostaden. Liksom i äktenskap skall en viss redovisningsskyldighet hindra illojala förfaranden. Genom den allmänt tillämpliga definitionen av sambor i den nya sambolagen undanröjs omotiverade rättsliga skillnader i behandlingen av homosexuella sambor i annan lagstiftning, bl. När det i en lag eller "Konsneutral sambolag foreslas" författning talas om sambor eller personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.

Bestämmelserna i 1 kap. Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag. Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Samborna får i en av dem undertecknad handling anmäla till inskrivningsmyndigheten att en fastighet som är lagfaren för en av dem eller en tomträtt för vilken en av dem är inskriven "Konsneutral sambolag foreslas" innehavare är gemensam bostad för dem båda. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när Konsneutral sambolag foreslas förrättas. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del omfattas av förvaltar.

I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skiftliga medgivande inhämtas. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan "Konsneutral sambolag foreslas" vid bodelningen. Över avtalet skall upprättas en handling som undertecknas av samborna. Vad som sägs i 9 § tredje stycket om villkor i avtal rörande bodelning gäller även villkor i föravtal.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med Konsneutral sambolag foreslas förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

Värdet därav skall därefter delas lika mellan samborna. Är en sambo försatt i konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns det andra särskilda skäl att inte dela sambornas egendom, skall varje sambo behålla sin egendom som sin andel. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även Konsneutral sambolag foreslas hänsyn Konsneutral sambolag foreslas omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den andra sambon befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård.

Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra sambon rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart olämplig för den sambon. Om en Konsneutral sambolag foreslas övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, Konsneutral sambolag foreslas den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar.

Om ett samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, har den efterlevande sambon rätt att vid fördelning av samboegendomen som sin andel alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen Bestämmelserna i 15 kap. I den mån bodelningen i andra fall innebär att en del av en fastighet kommer i en särskild ägares hand är bodelningen utan verkan.

Vad som sägs om makar skall därvid gälla sambor. I stället för den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcks skall gälla den dag då samboförhållandet upphör. Anspråk på att ta Konsneutral sambolag foreslas hyres- eller bostadsrätten skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Lämnar sambon bostaden, skall anspråket dock framställas senast tre månader därefter. Fristen på ett år gäller inte om den sambo som innehar bostaden avlider och den efterlevande sambon bor kvar i bostaden.

Den som övertar bostaden enligt första stycket skall ersätta den andra sambon för bostadens värde. Det får ske genom att bostadens värde avräknas vid bestämmandet av sambornas andelar i bodelningen, om den som lämnar bostaden kan tillgodoses på det sättet. I annat fall skall vad som fattas betalas med pengar.

I motionen föreslås ett tillkännagivande...

Ställs godtagbar säkerhet för betalningen, kan sambon få skäligt anstånd med denna. Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom eller tomträtt skall lämnas skriftligen. Bestämmelserna om samtycke av en sambo till en åtgärd av den andra sambon tillämpas också när dödsboet efter en avliden sambo vidtar en sådan åtgärd. Samtycke behövs inte, om den andra sambon inte kan lämna giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.

Detsamma gäller om en sambo eller dödsboet efter en avliden sambo utan det samtycke eller Konsneutral sambolag foreslas som krävs har pantsatt sambornas bohag. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att den andra sambon fick kännedom om förfogandet över bostaden eller överlämnandet av bohaget.

Har lagfart eller inskrivning beviljats med Konsneutral sambolag foreslas av överlåtelse av fast egendom eller tomträtt, får talan inte väckas. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få förordna bodelningsförrättare enligt 17 kap. Ett förordnande om rätt att bo kvar i bostaden får på ansökan av den ena parten ändras av domstolen.

Domstolen får dock beträffande viss egendom bestämma annat. Avtal som den Konsneutral sambolag foreslas sambon därefter ingår med tredje man inskränker inte nyttjanderätten till bostaden eller bohaget.

Ändringar i regnbågsfamiljers förmåner

Har den ena sambon berättigats att bo kvar i bostaden, är den andra sambon skyldig att genast flytta därifrån. Detsamma gäller frågan om domstolens tillstånd till en sambos förfogande över bostad och bohag. Om sådan rätt tillerkänns den sambo som inte har hyres- eller bostadsrätten, skall domstolen också på yrkande bestämma vad sambon skall betala till den andra sambon för nyttjandet av bostaden och vad den förstnämnda sambon i övrigt skall iaktta.

Ett beslut enligt första stycket får verkställas på samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får dock när som helst ändras av domstolen. När målet avgörs, skall domstolen ompröva beslutet. Beträffande beslut enligt denna paragraf tillämpas 14 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 julidå lagen Härigenom föreskrivs att 23 kap. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt lagen Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen Härigenom föreskrivs att 12 kap.

Bestämmelserna i 32 § om överlåtelse av hyresrätten gäller också i fråga om övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv. Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans make eller sambo, tillagts maken genom bodelning eller arvskifte eller tillagts sambon genom bodelning eller övertagits av denne enligt 16 § lagen Sådan rätt tillkommer även efterlevande make som är Konsneutral sambolag foreslas arvinge efter hyresgästen.

Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam Konsneutral sambolag foreslas för hyresgästen och hans make eller sambo, tillagts maken genom bodelning eller arvskifte eller tillagts sambon genom bodelning eller övertagits av denne enligt 22 § sambolagen För tid efter det att hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts hyresgästens make eller sambo enligt andra stycket svarar hyresgästen eller hans dödsbo ej för sina förpliktelser enligt hyresavtalet.

Hyresgästens make eller sambo svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden före underrättelsen. Härigenom föreskrivs att 15 a § lagen Om bodelning skall äga rum enligt Konsneutral sambolag foreslas Om bodelning skall äga rum enligt Konsneutral sambolag foreslas För sambons sålunda beräknade andel erläggs inte arvsskatt.

När en sådan handling som avses i första stycket ges in till skattemyndigheten gäller vad som Konsneutral sambolag foreslas i 15 § 3 mom. Härigenom föreskrivs att 5 Konsneutral sambolag foreslas. Från nedan angivna bestämmelser i detta kapitel till skydd för enskilt intresse får avsteg göras i följande avseenden.

Avser regleringen fastighet som svarar för fordran, får avsteg från 10— 14 §§ med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens innehavare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap.

Medgivande av rättsägare fordras ej, om regleringen är väsentligen utan betydelse för Konsneutral sambolag foreslas.

Ändringarna föreslås träda i kraft...

Ägares och tomträttshavares medgivande enligt första stycket 3 till minskning av fastighets graderingsvärde skall upprättas skriftligen. Beträffande rätten att lämna sådant medgivande gäller samma villkor som för överlåtelse av fast egendom. Sådant samtycke av sambo som avses i 17 § lagen Sådant samtycke av sambo som avses i Konsneutral sambolag foreslas § sambolagen Medgivande eller samtycke enligt första stycket till åtgärd som berör samfälld mark skall, om samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, lämnas av föreningen i stället för av delägarna.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make, arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift, får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer. en "Konsneutral sambolag foreslas" stark diskrimineringslagstiftning, en könsneutral sambolag åtgärder som föreslås ge handfasta konsekvenser motiveras inte i relation till.

I motionen föreslås ett tillkännagivande om att äktenskapsbalken bör bevaras i sin riksdagen våren om införande av en ny sambolag som gäller för både. Praktiska skillnader mellan äktenskap och samboskap. könsneutrala sambolag. Respektive I kapitel fem redogör jag för frågan om könsneutral äktenskapsbalk. Exempel på I flera motioner föreslås också att vi endast ska ha en.

MORE: Nationell sluss for hotade foreslas

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde