Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.2m FM

Tvang foreslas aven i oppen psykvard

opinion

Följande policy för personuppgifter används: Ända sedan de medeltida landskapslagarna har det funnits olika former av tvångslagstiftning som stadgat hur samhället ska förhålla sig till personer med psykisk sjukdom. Sedan den 1 januari regleras den psykiatriska tvångsvården av två separata lagar nämligen Lagen LRV, som inte kommer beskrivas närmare i denna översikt, tillämpas endast vid tvångsvård av lagöverträdare med allvarlig psykisk störning som antingen är frihetsberövade av rättsvårdande myndigheter eller som överlämnats till rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol.

Med stöd av LPT kan enskilda individer omhändertas för vård och behandling mot sin vilja. Psykiatrisk tvångsvård är därmed en av tämligen få Tvang foreslas aven i oppen psykvard då de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade.

LPT ska tillämpas på ett sätt som tillgodoser grundläggande krav på rättssäkerhet och allt tvång ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde. Det är värt att understryka att Hälso- och sjukvårdslagens HSL grundläggande principer gäller vid tvångsvård på samma sätt som vid all annan vård även om LPT på vissa punkter medger avsteg.

I Norge finns även möjligheten...

Det främsta syftet med vård och åtgärder enligt LPT är att få den enskilde att medverka frivilligt i vården men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in. De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård är att personen i fråga: Lider av en allvarlig psykisk störning Begreppet avser psykiatriska tillstånd som präglas av störd realitetsprövning eller hög suicidrisk, till exempel: Även somatiska sjukdomar t ex demenser, hjärnskador med sekundära psykiatriska symtom av den typ som nämnts ovan kan räknas som allvarlig psykisk störning.

Däremot betraktas varken psykisk utvecklingsstörning eller missbruk i sig som allvarlig psykisk störning men väl så om det tillstöter psykiatriska symtom med störd realitetsprövning, "Tvang foreslas aven i oppen psykvard" en missbruksutlöst psykos. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård slutenvård Med detta menas att det vid utebliven vård föreligger en fara för egen eller i viss mån annan persons liv och hälsa.

Oundgängligheten ska bedömas i förhållande till personens levnadsförhållanden och möjlighet att tillgodogöra sig alternativa vårdformer. Motsätter sig erbjuden vård alternativt att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke Det sist nämnda förhållandet kan till exempel råda när en patient har en påtagligt bristande insikt i sitt sjukdomstillstånd och vårdbehov eller om patientens inställning till erbjuden vård växlar snabbt.

Utfärdande av vårdintyg 4§ LPT Det normala intagningsförfarandet kräver tvåläkarprövning och inleds med att legitimerad läkare efter undersökning utfärdar ett vårdintyg enligt 4§ LPT. Behörig att utfärda vårdintyg är legitimerad läkare i privat eller allmän tjänst som inte står i jävsförhållande till patienten. Det ska alltid finnas en skälig anledning för att läkaren ska kunna initiera en vårdintygsbedömning.

Om så är fallet och patienten ovillig att medverka till läkarbedömning kan läkare i allmän tjänst fatta beslut om omhändertagande 4§ LPT och därefter begära biträde av polis Biträde av polis kan också bli aktuellt enligt samma bestämmelse om det finns behov av personligt skydd för vårdpersonal i samband med undersökningen.

Den nationella handräckningsblanketten kan användas för den formella begäran om biträde av polismyndighet. Om den legitimerade läkaren bedömer det sannolikt Tvang foreslas aven i oppen psykvard kriterierna för tvångsvård är uppfyllda ska vårdintygsblanketten ifyllas i direkt anslutning till undersökningen. I vårdintyget beskrivs enligt anvisningarna bland annat den psykiatriska bakgrundshistorien, det aktuella tillståndet, psykiskt och somatiskt status samt skälen till att tvångsvård bedöms tillämpligt.

Rutan 4§ LPT i övre högra hörnet av blankettens första sida ikryssas.

av en längre tids uppföljning...

Det signerade vårdintyget i original har juridisk giltighet och ska medfölja patienten under den fortsatta vården. Observera att vårdintyg enligt 4§ LPT inte kan utfärdas på patient som vårdas frivilligt på psykiatrisk klinik. Proceduren i det senare fallet beskrivs under rubriken konvertering nedan. Lagen föreskriver att tvångsvård endast kan bedrivas på en psykiatrisk sjukvårdsinrättning som drivs av landsting och det är också på sådan inrättning som frågan om intagning ska prövas efter det att vårdintyg skrivits.

Om patienten är aggressiv eller ovillig att medfölja till sjukvårdsinrättningen kan läkare i allmän tjänst begära biträde av polis för att genomföra transporten enligt Kvarhållningsbeslut 6§ LPT Om en patient med utfärdat vårdintyg inte godtar att kvarstanna på sjukvårdsinrättningen tills dess att det bedömts om intagning för tvångsvård ska ske eller inte, kan tjänstgörande läkare fatta kvarhållningsbeslut enligt 6§ LPT varefter patienten kan hindras att lämna vårdinrättningen.

Intagningsbeslut 6b§ LPT Frågan om intagning för tvångsvård avgörs av chefsöverläkare eller erfaren specialistläkare i psykiatri med chefsöverläkaruppdrag vad som i fortsättningen sägs om chefsöverläkare gäller även den senare kategorin. Prövningen ska ske skyndsamt och senast inom 24 timmar från det att patienten, med eller utan utfärdat vårdintyg, anlänt till en sjukvårdsinrättning där tvångsvård kan bedrivas.

Intagningsbeslut får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än 4 dagar och kan inte heller fattas av samma läkare som Tvang foreslas aven i oppen psykvard vårdintyget. Om chefsöverläkaren inte fattar intagningsbeslut övergår vården omedelbart i frivillig form. I samband med intagningsbeslutet eller så snart patienten är i stånd att ta emot information "Tvang foreslas aven i oppen psykvard" vederbörande upplysas om möjligheten att överklaga intagningsbeslutet samt ytterligare ett antal tvångsvårdsbeslut av chefsöverläkare som anges i 33§ LPT.

Tvångsvård

Patienten ska också informeras om rätten att Tvang foreslas aven i oppen psykvard en särskild stödperson utsedd. En vårdplan enligt 16§ LPT ska upprättas som beskriver huvuddragen i planeringen av den fortsatta vården. Patienten har kontinuerligt under tvångsvården rätt att erhålla avpassad information samt medverka i planeringen i den utsträckning som är möjlig. Samråd ska också ske med anhöriga om detta inte är olämpligt.

Konvertering från slutenvård enligt HSL till LPT Om förutsättningarna kring vården av en patient som är frivilligt inlagd för psykiatrisk slutenvård förändras så att de 3 grundläggande kriterierna för tvångsvård är uppfyllda och patienten dessutom befaras kunna skada sig själv eller annan person kan vården konverteras från HSL till LPT. Proceduren liknar i viss mån den som gäller vid det en normal intagning och inleds med att vårdintyg enligt 11§ LPT rutan 11§ LPT i övre högra hörnet av vårdintygsblankettens första sida ikryssas utfärdas av legitimerad läkare på kliniken där patienten vårdas.

Intagningsbeslut 11§LPT fattas därefter av chefsöverläkare senast inom 24 timmar. Konverteringsbeslutet ska underställas Förvaltningsrätten inom ett dygn. Om vård enligt LPT bedöms behövligt utöver de första 4 dagarna efter konverteringsbeslutet ska ansökan om medgivande till detta skickas till Förvaltningsrätten. Konvertering från slutenvård enligt LRV till LPT Vårdbehövande personer med allvarlig psykisk störning som samtidigt är frihetsberövade av rättsvårdande myndigheter anhållna, häktade kan tvångsvårdas enligt LRV.

Om frihetsberövandet upphävs genom beslut av åklagare eller domstol upphävs automatiskt även LRV. Om personen i fråga bedöms fylla kriterier för vård enligt LPT kan chefsöverläkare direkt fatta intagningsbeslut enligt 14§ LPT utan föregående vårdintygsutfärdande.

Förbjudna föremål som påträffas ska omhändertas. Grundtanken är att andra former av tvångsåtgärder ska Tvang foreslas aven i oppen psykvard först när patienten formellt är intagen för tvångsvård, det vill säga efter fattat intagningsbeslut. Då vårdintyg är utfärdat och kvarhållningsbeslut fattat kan dock tjänstgörande legitimerad läkare om nödvändigt besluta enligt 6a§ LPT om kortvarig fastspänning eller avskiljning samt om det föreligger fara för patientens liv och hälsa även ge nödvändig behandling för detaljer kring dessa tvångsåtgärder var god se nedan.

Tvångsmedicinering som ges enligt denna bestämmelse ska ej vara av långverkande typ.

föreslås att tvångsvårdade patienter ges...

Efter tvångsåtgärder enligt 6a§ LPT ska frågan om intagning prövas skyndsamt. Tvångsåtgärder efter intagningsbeslut Vid tvångsvård kan chefsöverläkaren fatta beslut om olika typer av tvångsåtgärder. Lagtexten betonar att tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Följande tvångsåtgärder kan bli aktuella under tvångsvård: Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd Efter genomförd tvångsåtgärd ska patienten erbjudas ett uppföljningssamtal 18 a§ LPT.

Syftet med uppföljningssamtalet är att fånga upp patientens tankar och reaktioner efter åtgärder och genom belysning av skeendet minska behovet av framtida tvångsåtgärder. Transport av patienter efter fattat intagningsbeslut Fr o m ansvarar Kriminalvårdens transporttjänst NTE för transporter av frihetsberövade personer med rymnings- eller våldsrisk. Då intagningsbeslut för vård enligt LPT är fattat och det gäller en person med risk för rymning eller våld kan chefsöverläkare med stöd av 47§ punkt 6 LPT begära biträde av NTE för att genomföra transport mellan sjukvårdsinrättningar.

Sedan år finns möjlighet att bedriva psykiatrisk tvångsvård i öppen form. Öppen psykiatrisk tvångsvård kan bli aktuellt om en patient som vårdas enligt LPT inom slutenvården inte längre bedöms ha ett oundgängligt behov av inneliggande vård men fortsatt behöver följa särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ansöker då till förvaltningsrätten om medgivande till fortsatt psykiatrisk tvångsvård i öppen form och anger de villkor som föreslås gälla för den fortsatta vården, till exempel att patienten ska ta emot viss medicinering, acceptera stödinsatser eller vara verifierat missbruksfri.

Till ansökan ska bifogas en samordnad vårdplan som är justerad Tvang foreslas aven i oppen psykvard företrädare för sjukvården och socialtjänsten. Beteckningen öppen psykiatrisk tvångsvård till trots kan några egentliga tvångsåtgärder inte vidtas vid denna vårdform. Endast det faktum att patienten inte efterlever föreskrivna villkor ska inte heller med automatik leda till beslut om återintagning eller andra konsekvenser.

Om patienten dock på grund av underlåtenheten att följa uppställda villkor löper överhängande risk att försämras eller försämring av någon anledning uppträder så att de grundläggande kriterierna för slutenvård LPT är uppfyllda kan chefsöverläkaren ansöka till Förvaltningsrätten Tvang foreslas aven i oppen psykvard återintagning till denna vårdform.

Om försämringen är av akut karaktär så Förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas får chefsöverläkaren fatta återintagningsbeslut enligt 26a§ LPT. Detta beslut gäller dock maximalt i 4 dagar. För sluten psykiatrisk tvångsvård under längre tid krävs beslut av Förvaltningsrätten efter ansökan av chefsöverläkare.

Vid en normal intagning kan tvångsvården pågå i 4 veckor efter intagningsbeslut. Vid behov av tvångsvård utöver denna tid ska chefsöverläkaren ansöka till Förvaltningsrätten om medgivande till detta enligt 7§ LPT. Förvaltningsrätten kan efter sådan ansökan besluta om tvångsvård i ytterligare 4 månader, räknat från dagen för intagningsbeslut. Förvaltningsrätten kan därefter besluta om tvångsvård i ytterligare 6 månader åt gången grundat på förnyade ansökningar från chefsöverläkaren 9§LPT. Chefsöverläkaren kan enligt 25§ LPT ge tvångsvårdad patient tillstånd att under en tid av upp till 4 veckor vistas utanför sjukvårdsområdet.

Chefsöverläkaren ska besluta om tvångsvårdens upphörande så snart grundförutsättningarna för Tvang foreslas aven i oppen psykvard inte längre är uppfyllda.

Öppen tvångsvård är ett mellansteg...

LPT upphör också automatiskt om ansökan om medgivande till fortsatt tvångsvård inte når Förvaltningsrätten innan tvångsvårdsperioden löpt ut eller om rätten avslår ansökan om fortsatt tvångsvård. Psykiatrin, tvånget och lagen.

Psykiatrisk tvångsvård är därmed en...

En lagkommentar i historisk belysning. Adler, Hollstedt, Löwenhielm m. Läs mer Följande policy för personuppgifter används: Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ny användare Glömt lösenord. Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT. Till toppen av sidan. Copyright © Internetmedicin Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Rubrik: Du måste vara inloggad för att skriva ut. Logga in eller registrera dig gratis här. Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt. Använd istället knappen Skriv ut symbolen med skrivare uppe till höger på sidan. Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut: Klicka på länken Ny användare uppe till vänster på Tvang foreslas aven i oppen psykvard och följ instruktionerna. Ditt lösenord skickas till din e-postadress. Gå till önskad behandlingsöversikt. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut. sjukvårdsinrättning eller, efter sådan vård, som öppen vård med särskilda villkor.

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket 2 skall även beaktas, om. Vid ansökan om fortsatt öppen tvångsvård föreslås uppföljningen av den sam- Bestämmelsen i 17 § LPT, som genom hänvisning även gäller vid vård enligt.

Öppen tvångsvård är ett mellansteg för patienter som inte frivilligt accepterar att ta emot De psykiatriska tvångslagarna föreslås Tvang foreslas aven i oppen psykvard enligt utredningen Psykiatrin lider av en allvarlig psykisk störning; behöver heldygnsvård på sjukhus.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde