Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.5m FM

Samovning mot ubatar

opinion

Ulvenkatastrofen inträffade när den svenska ubåten HMS  Ulvenunder övning i undervattensläge, minsprängdes och sjönk sydväst om Stora Pölsan utanför Göteborgs norra skärgård den 15 april Det tre veckor långa sökandet efter den saknade ubåten utfördes under svåra förhållanden med hårt väder, minfara och stenig botten med kraftiga djupvariationer. Rapporter om knackningssignaler och falska napp med olika Samovning mot ubatar bidrog också till osäkerhet vid sökarbetet.

Sedan ubåten återfunnits den 5 majoch bärgats senare under sommaren med hela besättningen på 33 man död ombord, har rykten om orsaken till förlisningen och det utdragna sökarbetet fortsatt i massmedia.

Vid utbrottet av andra världskriget mobiliserades flottans avdelning i Göteborg, Göteborgseskadernsom neutralitetsvakt. Fartygen hade också det grövsta artilleri som någonsin funnits på svenska ubåtar, en 10,5 centimeters däckskanon. De var dessutom utrustade med dåtida nyheter som ekolod och passiv sonar. I början av var de Sveriges största ubåtar, 66,2 meter långa och med största dykdjup 60 meter.

Sedan det tyska anfallet mot Norge och Danmark i aprilhade de krigförande länderna "Samovning mot ubatar" ut minspärrar i Skagerack och Kattegatt. Den mest omfattande var den tyska spärren mellan danska Hanstholm och norska KristiansandSkagerackspärrenvilken bestod av cirka 13  minor. Mellan Skagen och svenska gränsen vid Stora Pölsan fanns också en omfattande tysk minspärr. Den på västkusten något mildare vintern gjorde att man under februari inom Västkustens Marindistrikt MDV kunde oskadliggöra minor, vilka slitit sig från sina förankringar i minspärrarna.

Draken-ubåtarna hade heraldisk tornprydnad med anknytning till fartygsnamnet. Samovning mot ubatar Ulvens bild var en varg ulv stående på bakbenen. Den första övningen för vårsäsongen planerades till mitten av april. För att spara bränsle var övningsområdet nära hemmabasen.

HMS Manligheten och några jagare ur Göteborgseskadern skulle förflytta sig utefter kusten i den smala remsan mellan skärgården och gränsen för svenskt territorialvatten, tre nautiska mil utanför de yttersta skären.

com//06/02/den-ryska-versionen-av-langfredagsflygningen-mot-sverige/ monthly timothy-candice.info /04/06/samovning-mellan-luftlandsattningstrupperna-och-marininfanteriet/.

Ytfartygen skulle försöka skydda sig mot ubåtarna, vilka Samovning mot ubatar skulle försöka anfalla med övningstorpeder. Ubåtarna tilldelades områden eller rutor, med två nautiska mils separation, där de skulle befinna sig i väntan på "Samovning mot ubatar." Under natten mellan 15 och 16 april skulle ubåtarna på order Samovning mot ubatar övningsledningen byta ruta.

På förmiddagen visade Ulven sitt periskop, men sköt ingen torped. Det förväntade anfallet under eftermiddagen utfördes inte. Ett uteblivet anfall ansågs inte som onormalt, det kunde vara svårt att komma till skott vilket var anledningen till övningen. Första tecknet på att allt inte stod rätt till, var att det inte gick att få radiokontakt med Ulven under natten för att meddela ny övningsruta.

Fartyget förväntades befinna sig i ytläge och bekräfta att man tagit emot ordern. Eftersom det kunde finnas naturliga förklaringar, till exempel trasig radioutrustning, ansågs inte situationen som allvarlig. Draken försökte också att få radiokontakt med Ulven utan att lyckas.

Eftersom det tyska fartyget bara hade periskopet att sikta mot var det ingen större fara för Drakenoch fartygschefen beslöt att rapportera händelsen muntligt till sin divisionschef, fartygschefen på Ulvennär man kommit i hamn. Den svenska radiostationen Samovning mot ubatar radio avlyssnade samtidigt att Altkirch sände en larmrapport om ubåtsfara på den aktuella positionen, vilken återutsändes av den tyska radiostationen Rügen radio till alla tyska fartyg i området.

Då Ulven fortfarande inte hade synts till efter förmiddagens avslutande anfallsövningar, beordrade chefen för Göteborgseskadern kommendör Åke Grefberg, att alla eskaderns fartyg skulle gå till sjöss och söka efter Ulven. Dessutom beordrades flygspaning både från F6 i Karlsborg och F9 på Säve. Sedan Chefen för marinen underrättats klockan Fartyget beräknades komma till sökområdet efter drygt två, kanske tre dygn.

Belos hade också egna tungdykarevilket underlättade undersökning av de indikationer som gjordes i samband med svepning och trålning. Inspektören för ubåtsvapnet IUVkommendör K G Hamilton, flögs under eftermiddagen Samovning mot ubatar Hårsfjärden till Göteborg med sjöflygplan, och tog befälet som bärgningsledare.

Efter ankomsten hölls ett möte mellan Hamilton, Grefberg och kommendör Elis Biörklund, chef för Västkustens Marindistrikt, där man diskuterade det mest sannolika sökområdet. De tre officerarna utgick ifrån att Ulvens telefonboj slitit sig under natten mellan torsdag och fredag, då det varit hårt väder, vilket innebar att ubåten fanns i torsdagens tilldelade ruta. Genom att ta hänsyn till vind och ström, borde området där sökandet skulle börja kunna minskas ner till ett mindre område, den så kallade "Lilla rutan", som var åtta procent av torsdagsrutan.

Även om resonemanget byggde på några antaganden, visade det sig i efterhand vara korrekt. När ubåten väl återfunnits var Samovning mot ubatar position meter från mitten av Samovning mot ubatar rutan.

Telefonboj från Ulvensom innehöll en fälttelefon för direktkontakt med ubåtens besättning. Under kvällen kom rapport från Vingas bottenhydrofonstation om knackningssignaler och luftbubblor i bäring mot Lilla rutan. Kommendör Hamilton ansåg att detta var osäkra uppgifter, bland annat på grund av den stora mängden fartyg som fanns i området. Kapten Lorentz Gyllenhoff, sekond på Manlighetenhade under fredagen och natten mot lördagen tagit initiativ till att organisera fiskebåtar för att svepa med trål.

Fiskarna blev tilldelade sökområden i Lilla rutan, men påpekade att det området enligt deras uppfattning var minfarligt. I gryningen började minsvepare arbeta i Lilla rutan, med ett antal uppsvepta minor som följd. Därefter började 15 fiskebåtar att söka i det svepta området.

Navigeringsmeny

Fiskebåten Zenta fick ett kraftigt napp strax utanför Samovning mot ubatar rutan, men eftersom vädret hade blivit för hårt för dykare undersöktes fyndet med lod och dragg. I samband med undersökningen utlöstes en djupt liggande mina under ubåten HMS Nordkaparen. Ubåten blev inte allvarligt skadad, men Zenta förlorade ett trålbord samtidigt som nappet släppte. Minsveparen HMS Kullen trodde sig kunna urskilja järnföremål och knackningssignaler när man tidigare lyssnade mot nappet i lyssnarapparatur.

Kommendör Grefberg, som fanns ombord på Kullenmeddelade Biörklund att Ulven troligen lokaliserats. Senare undersökningar under dagen, trots att vinden nu ökat till storm, gav inget ytterligare resultat. Under dagen gick Marinens pressdetalj ut med information om situationen till tidningar och radio:. De olika sökande grupperna började att få olika typer av napp. Det gällde också fiskebåten "Samovning mot ubatar" som fick napp på samma ställe som föregående dag.

Enda resultatet av ytterligare draggning på platsen, var att man fick upp det tidigare förlorade trålbordet. Vetenskapsmän från olika universitet och tekniska högskolor hade börjat bidra med expertis och olika typer av tekniska instrument, Samovning mot ubatar att snabbare kunna hitta Ulven. Dessa vetenskapsmän placerades på fartyg i sökområdet som ansågs lämpliga för deras respektive utrustning.

Eftersom knackningsljud uppfattats under natten började man med att söka från Lilla rutans mitt, nästan rakt över Ulvens vrak, och in mot avlyssningsstationen på Vinga. Samtidigt avdelades ubåtar i området att med sin avlyssningsapparatur försöka hitta källan till knackningarna, utan att dessa uppfattade knackningar överhuvudtaget.

Lundgren s upptäckter på en position tre nautiska mil söder om Lilla rutan. Starkodder hade fått upp flagor av färg, och kopparrör. Ytterligare draggning på platsen gav bara kätting, och wire-skrot. Belossom anlänt dagen innan, kunde inte sända ner dykare på grund av sjöhävningen. Sent på kvällen kom ett flygfoto, som visade ett föremål under vattnet strax öster om Lilla rutan.

Ett försök att kraftsamla sökandet mot Zenta- och Starkodder- och flygfotoplatserna, gav inga nya resultat. För att tillmötesgå den allmänna opinionen lät man en fjärrskådare försöka peka ut platsen för Ulvenmen också detta initiativ blev resultatlöst.

krävs försvara Sverige mot incidenter...

Ett antal örlogsfartyg sökte under dagen närmare Stora Pölsan. Intressanta indikationer gjorde att fiskebåtar kallades ut, men problem med minor gjorde att sökandet avbröts. Ingenjör Aage Garde vid sin elektro-galvaniska apparat, ombord på hjälpkryssaren Waria. Belos och en Draken-ubåt under sökandet efter Ulven väster om Öckerö. Fyra minsvepardivisioner påbörjade svepning i den Samovning mot ubatar dagens område, samtidigt som ytterligare undersökningar gjordes på tidigare fyndplatser.

Minröjningen fortsatte, och på platsen för Starkodders napp kunde man konstatera att det fanns ett gammalt vrak, och att knackningsljuden troligen kom från detta. Under den efterföljande påskdagen gjordes inga nya upptäckter och därefter avbröts sökandet, eftersom ingen på Ulven längre kunde vara vid liv. De personer som deltagit i sökandet fick några dagars ledighet.

Tidningen Dagens Nyheter skrev i en kommentar på påskafton, att cirka 1  man hade arbetat 16 timmar per dygn, med ett tal örlogsfartyg och 30 fiskefartyg deltagande i sökandet under den ljusa delen av dygnet. Chefen för marinenamiral Fabian Tammbeslöt tillsammans med Grefberg och Hamilton att fortsätta söka efter Ulven i mindre skala. De lämpligaste fartygen var i så fall marinens vedettbåtaroch inhyrda fiskebåtar.

För 7  kronor per båt och vecka hyrdes fiskebåtarna NormyAnnaSidney och Samovning mot ubatar till det fortsatta sökandet. Belos ankrade vid platsen för Zenta s tidigare napp. Den starka strömmen gjorde att dykare inte kunde sändas ner under dagen. Då dykare sänts ner från Belos kunde man konstatera att Zenta s napp kom från ett stort flyttblock, med sprickor och skarpa kanter.

Senare under dagen kom ett flygfoto som indikerade en skugga liknande en ubåt i Samovning mot ubatar delen av Lilla rutan. Området vid skuggan på nya flygfotot sveptes, med tre minor som resultat. Efter att ha avsökt området mellan flygfotoskuggan från 20 april, och den nya flygfotoskuggan, fick först Normyoch sedan vedettbåtarna och napp vid fyratiden på eftermiddagen.

Positionen var  meter innanför den svenska territorialgränsen på 52 meters djup. Sedan Belos ankrat om till platsen kunde den nedsända dykaren Alvar Eriksson klockan Dykaren hade problem i den starka strömmen, men såg från ubåtstornet Samovning mot ubatar ubåtens tornlucka och förliga nedgångslucka var stängda, och att förskeppet verkade skadat. Han tog slutligen med sig ubåtens flagga upp till ytan. Diskussioner fördes i svenska tidningar om ubåten skulle bärgas, eller lämnas som orörd gravplats.

Bland annat det stora allmänintresset att få klarhet i hur besättningen omkommit, gjorde att regeringen anslog 1 miljon kronor till bärgning. Röda bolaget i Göteborg utsågs att utföra uppdraget, tillsammans med 20 av marinens djupdykare. Ett andra lyft tog ubåten upp till 15 meters djup.

Slutligen lyftes ubåten med två pontoner så att tornet kom strax ovanför vattenytan. På morgonen den 2 augusti klockan En haverikommission började klarlägga olycksförloppet och de 33 omkomna besättningsmännen kunde omhändertas. Den 4 augusti jordfästes de omkomna i en ceremoni ledd av marinpastor Uno Eklund på Nya Varvet "Samovning mot ubatar" Göteborg. Minneshögtid på Nya Varvet för den omkomna besättningen den 4 augusti Mot en ”ny” rysk operationskonst och militär förmåga. 2|ArménYTT • nr färdigheter och samövning är inte vad den en gång var, men viljan att åtta kärn-vapenbä- rande ubåtar av typen Borej byggas varav minst tre är.

– Vid övning med jagare upptäcks en ubåt genom radareko och 4 maj (ej sannolik kränkning) – Minor sprängs mot en misstänkt ubåt i. Avgifter Samovning mot ubatar 4 § avgiftsförordningen som redovisas mot anslag Ubåtar. En ubåt typ Gotland bedriver sedan sommaren blev och gränsövervakningsövning/samövning med Norge utgick på grund av.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde